33/2019. NVB határozat - a Magyarországi Nemzetiségek Pártja jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

33/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Nemzetiségek Pártja (székhely: 2254 Szentmártonkáta, Dózsa Gy. u. 37.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Nemzetiségek Pártját, mint jelölő szervezetet – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő székhely címmel – az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán nyilvántartásba veszi.

A Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet által a nyilvántartásba vételi kérelmében megjelölt embléma használatát a választási eljárásban nem engedélyezi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. március 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Magyarországi Nemzetiségek Pártja 2019. március 18-án, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán. Bejelentkezéséhez mellékelte a párt emblémáját, melynek a szavazólapon való feltüntetését kérelmezte.

[2] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartásba-vételi eljárás során a bejelentett szervezet létezése és adatainak hitelessége ellenőrzésre került a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.

[3] Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P2-es nyomtatvány) a szervezet székhelyeként szereplő adat a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő adattól kis mértékű eltérést mutat.

[4] Mivel a jelölő szervezet P2-es nyomtatványon megadott székhelyének címe mindösszesen helyesírásában tér el a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő székhely adatoktól, és a szervezetnek a nyomtatványon feltüntetett adatai egyezést mutattak a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő adatokkal, a szervezet azonosítása egyértelműen elvégezhető volt.

[5] Ugyanakkor a Nemzeti Választási Bizottság nem engedélyezi a jelölő szervezet nyilvántartásba vételi kérelmében megjelölt embléma használatát, tekintettel arra, hogy az emblémán szereplő, a szervezet rövidített nevén kívül megjelenített elnevezés nem egyezik meg a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő hivatalos elnevezésével, illetve a P2-es nyomtatványon feltüntetett elnevezéssel.

[6] A Nemzeti Választási Bizottság az embléma használatának megtiltásával kapcsolatban hivatkozik a Kúria hasonló ügyben hozott Kvk.II.37.108/2018/2. számú végzésére, melyben a legfőbb bírói fórum helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottságnak a 24/2018. számú határozatát. E döntésében a Bizottság szintén megtagadta a jelölő szervezet emblémájának használatát az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának eljárásában, mivel az azon feltüntetett elnevezés (rövidített név) nem egyezett meg a szervezetnek a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő nevével és rövidített nevével sem.

[7] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Nemzetiségek Pártja nyilvántartásba vétel iránti kérelme egyebekben a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a rendelkező részben foglaltak szerint a mai napon megtörtént.  

II.

 [A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8] A határozat a Ve. 3. § 3. b) pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 133. §-án, a 331. §-án, a P2 nyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. március 21.

 

                                                                                                       

                                                                                          dr. Bozsóki Éva

                                                                             a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                            elnökhelyettes