33/2014. NVB határozat - a Megoldás:EGYIKSEM! Civilkontroll párt nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
    33/2014. számú határozata        
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Megoldás:EGYIKSEM! Civilkontroll párt (8638 Balatonlelle, Petőfi utca 3763/2.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Megoldás:EGYIKSEM! Civilkontroll pártnak az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. január 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Békési Béla Ottó, a Megoldás:EGYIKSEM! Civilkontroll párt főtitkára 2014. január 23-án 18 óra 44 perckor elektronikus úton megküldött levelében kérte a szervezetnek, mint jelölő szervezetnek a nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. §- a szerint azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés (2) bekezdése rögzíti, hogy a jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be.
Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) szerint a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét a KIM rendelet 17. számú melléklete (a továbbiakban: P1-es nyomtatvány) szerinti nyomtatványnak a Nemzeti Választási Bizottsághoz történő benyújtásával lehet kezdeményezni. A P1-es nyomtatványt a jelölő szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy aláírásával látja el.
Tekintettel arra, hogy a választásra irányadó jogszabályok szerint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán pártnak vagy országos nemzetiségi önkormányzatnak a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét kizárólag annak törvényes képviselője kezdeményezheti az aláírásával ellátott P1-es nyomtatványon, annak benyújtása kizárólag eredeti dokumentumon lehetséges.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy mivel a Megoldás:EGYIKSEM! Civilkontroll pártnak az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelme – a benyújtás módja okán – nem felel meg a törvényes feltételeknek, ezért a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasította.
 
II.
 
A határozat a Ve. 119. §-án, a 132. §-án, a KIM rendeleten, a P1-es nyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. január 27.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke