323/2022. NVB határozat - az Ukrán Országos Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

323/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Ukrán Országos Önkormányzatban (1065 Budapest, Hajós utca 1.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Ukrán Országos Önkormányzatban képviselői mandátum megszűnése miatt megüresedett mandátumot a „Kijevi Rusz” Magyarországi Ukránok Hagyományőrző Egyesülete (3529 Miskolc, Dessewffy út 17.) listájának 3. sorszám alatti helyén szereplő Rucskó Krisztina részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés j) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület, közgyűlés ülésén.
  2.  Az Njtv. 102. § (2) bekezdése szerint, ha a képviselő megbízatása az Njtv. 102. § (1) bekezdés j) pontja alapján szűnik meg, a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését. Határozatát a döntéshozatalt követő munkanapon megküldi az érintett képviselőnek, a választási bizottságnak és a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.
  3. Burij Anatolij a 2019. évi ukrán országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a „Kijevi Rusz” Magyarországi Ukránok Hagyományőrző Egyesülete listájának jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot, amely listát a Nemzeti Választási Bizottság 324/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.
  4. Az Ukrán Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 7/2022. (02. 11.) számú határozatában megállapította, hogy Burij Anatolij megbízatása az Njtv.102. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszűnt. A 7/2022. (02.11.) számú határozatot az Ukrán Országos Önkormányzat 2022. február 14. napján elektronikus úton megküldte a Nemzeti Választási Bizottság részére.
  5.  A 7/2022. (02. 11.) számú határozattal szemben Burij Anatolij a Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint nem nyújtott be az Njtv. 106. §-ban foglaltaknak megfelelően keresetlevelet, ezért a határozat 2022. március 2. napján jogerőre emelkedett.
  6. Az Njtv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
  7.  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  8.  A listát állító jelölő szervezet, a „Kijevi Rusz” Magyarországi Ukránok Hagyományőrző Egyesületének törvényes képviselője élve az Njtv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben, a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2022. április 1. napján benyújtott írásbeli nyilatkozatában a lista 3. sorszám alatti helyén szereplő Rucskó Krisztinát jelölte.
  9.  Figyelemmel arra, hogy a listát állító jelölő szervezet jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság az Ukrán Országos Önkormányzatban képviselői mandátum megszűnése miatt megüresedett mandátumot Rucskó Krisztina részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Njtv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés j) pontján, (2) bekezdésén, valamint a 106. §-án, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 7.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke