322/2022. NVB határozat - Szabó Rebeka egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában 

A Nemzeti Választási Bizottság

322/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Szabó Rebeka (a továbbiakban: Jelölt) egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest megye 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 20/2022. (IV. 01.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] M. R. (a továbbiakban: Kifogástevő) magánszemély 2022 március 31-én személyesen kifogást nyújtott be a Pest Megye 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 149. §-ában foglalt rendelkezések, illetve a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelv megsértése miatt.

[2] Kifogástevő előadta, hogy 2022. március 27-én a 06 70 700 9878-as telefonszámról kérés nélküli sms üzenetet kapott. Kifogástevő előadta, hogy a személyes adatai politikai tartalmú üzenetek továbbítására történő felhasználásához nem járult hozzá.

[3] Véleménye szerint az üzenet nyíltan a választói akarat befolyásolására irányul, ezért kampányeszköznek, azon belül is a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampánynak minősül.

[4] Kifogástevő bizonyítékként csatolta a kifogásához a kapott üzenetről készített képernyőfelvételt.

[5] Kifogástevő hivatkozott arra, hogy a Ve. 149. §-a kimondja, hogy a választópolgárok szavazóköri névjegyzékben szereplő adatain kívüli, egyéb adatok, mint a mobiltelefonszám és elektronikus levélcím kampánycélú felhasználásához a választópolgár kifejezett hozzájárulása szükséges.

[6] Álláspontja szerint elválik a Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatásban szereplő választópolgári adatok és az ott nem szereplő, de a Ve. 149. §-ában megjelölt személyes adatok (telefonszám, elektronikus levélcím) felhasználhatósága.

[7] Kifogástevő megjegyezte, hogy a Ve. 153. §-a tekintetében a választópolgár a hallgatásával hozzájárul az adatok felhasználásához, annak kizárása érdekében kifejezetten nyilatkoznia kell. A telefonszám és az elektronikus levélcím felhasználhatóságának tekintetében ugyanakkor kifejezett hozzájárulást követel meg, amely csak és kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) követelményeinek megfelelő hozzájárulási nyilatkozat megadását jelentheti.

[8] Véleménye szerint az ilyen típusú üzenetek megküldése az Infotv. 5. §-a alapján csak akkor lehetséges, ha az ügyfél saját kezdeményezése alapján egy külön nyilatkozatot tesz a mobilszolgáltató felé vagy, ha a választópolgár a párt számára adott kifejezetten hozzájárulást telefonszáma vagy elektronikus levélcíme kampánycélú felhasználásához, ennek hiányában az adatkezelés álláspontja szerint jogszerűtlen.

[9] Kifogástevő véleménye szerint a telefonszám, valamint az elektronikus levélcím felhasználása tekintetében a Ve. 89. §-ában rögzített hasonló tiltó nyilatkozat megtétele nem követelhető meg, mivel jelen ügyben Kifogástevőnek azt kellene bizonyítania, hogy nem adott előzetes hozzájárulást a telefonszámának ilyen célú felhasználásához.

[10] Álláspontja szerint a Ve. 43. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozata is bizonyítéknak minősül, amellyel szemben a kifogással támadott szolgáltató és a közvetlen megkeresés küldője is ellenbizonyítással élhet. Kifogástevő nyilatkozatát a kifogásához csatolta.

[11] Kifogástevő véleménye szerint a kifogásában ismertetett cselekmény a Ve. 149. §-án túl sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját is.

[12] Kifogástevő az általa kifejtettek alátámasztásaként a kifogásában szó szerint idézte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről szóló ajánlásának II.4. pontját.

[13] Kifogástevő kérte az OEVB-t, hogy adjon helyt a kifogásnak és állapítsa meg a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja és a Ve. 149. §-a vonatkozásában a jogszabálysértés tényét ismeretlen személlyel szemben.

[14] Az OEVB a 20/2022 (IV.01.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott és megállapította a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelv megsértését.

[15] Az OEVB megállapította, hogy Kifogástevő által becsatolt nyilatkozat formailag megfelel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, ezért a Ve. 43. § (2) bekezdése szerinti bizonyítéknak minősülő nyilatkozat, mely alkalmas annak bizonyítására, hogy a Kifogástevő az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hozzájárulást nem adott a telefonszámának a politikai szervezet részére történő kiadásához, ezáltal pedig a politikai szervezetnek a Ve. 149. §-a szerinti választási kampányanyagnak a részére történő bármilyen formában történő eljuttatásához.

[16] Az OEVB a kifogáshoz csatolt képernyőfotó alapján megállapította, hogy a 06 70 700 9878-as telefonszámról érkező politikai tartalmú sms üzenetek a Kifogástevő kifejezett hozzájárulása hiányában megsértik a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

[17] Az OEVB a becsatolt bizonyítékok alapján rögzítette, hogy az elkövető kiléte nem megállapítható, ezért az ismeretlen tettest az OEVB a további jogsértéstől nem tudta eltiltani.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[18] Jelölt 2022. április 4-én 20 óra 28 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB 20/2022. (IV. 01.) számú határozatával szemben.

[19] Jelölt a fellebbezésében kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) állapítsa meg, hogy az OEVB által meghozott 20/2022. (IV.01.) számú határozat jogszabálysértő és azt helyezze hatályon kívül.

[20] Jelölt a fellebbezésében szó szerint idézte a Ve. 43. § (1) és (2) bekezdéseiben, a 89 § (1) és (2) bekezdéseiben, a 149. §-ban, 153. § (1) bekezdésében, a 212. § (1) bekezdés b) pontjában és az Infotv. 5. § (1) bekezdésében foglaltakat.

[21]  A hivatkozott jogszabályhelyekre tekintettel Jelölt előadta, hogy a jogszabálysértés bizonyítékainak egyértelműnek kell lennie, tekintettel arra, hogy az OEVB eljárása nem a polgári peres eljárásnak megfelelő kontradiktórius eljárás és csak a becsatolt bizonyítékok értékelésének van helye.

[22]  Jelölt rögzítette, hogy Kifogástevő nem csatolta be azt a nyilatkozatot, amellyel igazolja, hogy a választási szerveknél, a választópolgár a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint eljáró hatóságoknál eljárt annak érdekében, hogy adatait a választások során ne adják ki.

[23] Véleménye szerint az OEVB határozata azért jogszabálysértő, mert olyan bizonyítékokat vett figyelembe, ami jogszabálysértő határozatot eredményezett és ellentétes a Ve. rendelkezéseivel.

[24] Álláspontja szerint a Ve. 89. § szerinti adatletiltás esetén a Kifogástevőnek hivatalos okirattal kellet volna rendelkeznie arról, hogy az adatainak a Ve. szabályai szerinti kiadását megtiltotta. Jelölt véleménye szerint az utólagosan elkészített, két tanúval ellátott nyilatkozattal a Ve. 89 § szerinti tilalmi nyilatkozatot nem lehet megadni, sem pótolni. Jelölt rögzítette továbbá, hogy Kifogástevő azt sem bizonyította, hogy az országgyűlési képviselőjelölti ajánlások aláírásánál telefonszámát, e-mail címét akár több szervezetnek nem adta-e át.

[25] Meglátása szerint a becsatolt sms üzenetek szövegezése a választói akarat befolyásolására nem alkalmasak és nem egy jelölt melletti szavazásra hívja fel Kifogástevőt. 

[26] A Ve. 142. §- ban foglaltakat idézve rámutatott arra, hogy a hivatkozott sms üzenet véleménye szerint állampolgárok közötti kommunikációs tartalmú és nem kampányüzenet, ezért az a Ve. alapelveinek sérelmét nem okozhatja.

[27] Továbbá álláspontja szerint a Pest Megye 10. OEVB-nek nincs hatásköre az Infotv. esetleges megsértésének esetkörére, ezért a kifogást hatáskör hiányában, valamint a nem megfelelő bizonyítottság hiányában el kellett volna utasítania.

[28] Végezetül előadta, hogy a kifogásban foglaltak és a csatolt bizonyítékok alapján nem bizonyítható a jogsértés figyelemmel arra, hogy a kifogásban megjelölt telefonszámról küldött sms-ből nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, hogy az választásra ösztönöz. Véleménye szerint a kifogásban megjelölt bizonyítékok nem voltak elégségesek ahhoz, hogy a bizottság érdemben határozatot hozhasson és különösen nem alkalmasak arra, hogy a Ve. alapelveinek megsértése megállapításra kerüljön.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[29] A Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[30] A Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[31] A Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 231. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

- nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be,

- elkésett,

- nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be,

- nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[32] A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a Bizottság a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja, a fellebbezés keretei között.

[33] Az Alkotmánybíróság a 3081/2014. (IV.1.) AB számú, a 3082/2014. (IV.1.) AB számú és a 3097/2014. (IV.11.) AB számú végzéseiben az érintettségre vonatkozóan hangsúlyozta: „[a] Ve. a jogorvoslat szabályai között az adott ügyben való érintettség fogalmát nem határozza meg, az érintettség fogalom használatával az eljárásban részes felekhez képest más résztvevői körre utal, mely elvi síkon lehet többek között, akár akinek jogát, jogos érdekét, jogi helyzetét az ügy érinti, ezt azonban mindig az adott ügyben, esetről esetre a jogorvoslati kérelmet elbíráló szerv dönti el.”

[34] A Kúria a Kvk.VI.38.250/2019/4. számú határozatában és a Kvk.VI.38.006/2019/2. számú végzésben is rögzített egységes gyakorlatra hivatkozva megállapította, hogy „az ügyben való érintettség akkor áll fenn, ha a választási ügy, illetve a választási bizottság határozata nyilvánvalóan befolyással van a kérelmező saját jogi helyzetére, közvetlen hatással bír jogaira, kötelezettségeire. A választási eljárás jogszerűségéhez, az alapelvek érvényesüléséhez, továbbá a tételes rendelkezések haladéktalan betartásához valamennyi választópolgárnak érdeke fűződik, ezért az erre való általános hivatkozás – konkrét, egyedi jogi kapcsolat hiányában – a kérelmező érintettségét nem alapozza meg. Az érintettségnek kimutathatónak, közvetlennek és nyilvánvalónak kell lennie (...)”.

[35] A Bizottság megállapította, hogy Jelölt fellebbezése az érintettség alátámasztására egyáltalán nem tartalmazott érvelést, holott azt a következetes kúriai gyakorlat szerint a jogorvoslati kérelem benyújtójának kell igazolnia, méghozzá arra vonatkozóan, hogy az állított jogsérelem közvetlenül kihatott saját jogaira és kötelezettségeire {lásd például: Kvk.I.37.640/2019/4. végzés, Indokolás [15]}. Mindebből következően az érintettség vizsgálata során nincs helye hivatalbóli bizonyításnak sem {lásd például: Kvk.I.37.510/2019/2. végzés, Indokolás [9]}, így jelen eljárás tekintetében a Bizottság Jelölt érintettségének fennállását nem tudta megállapítani.

[36] A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja értelmében érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha azt nem a Ve. 221. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be.

[37] A fellebbezés benyújtására vonatkozóan a Ve. 224. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen.

[38] A választási eljárásban a határidők számításával kapcsolatban a Ve. 10. §-a tartalmaz rendelkezést.

[39] A Ve.10. §-a szerint az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. Továbbá a határidőket naptári napokban kell számítani. A határidő pedig annak utolsó napján 16 órakor jár le. A Ve rögzíti, hogy a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon kell teljesítettnek tekinteni.

[40] A Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 10. § (3) bekezdésében és a 224. § (2) bekezdésében foglalt szabály együttes alkalmazásából az következik, hogy a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

[41] A Bizottsághoz felterjesztett iratokból megállapítható, hogy a Pest megye 10. számú OEVB a 20/2022. (IV. 01.) számú határozatát 2022. április 01. napján hozta meg, Jelölt fellebbezését pedig 2022. április 04. napján 20 óra 28 perckor nyújtotta be, amelyet a Ve. 10. § (4) bekezdése értelmében április 5-ei napon kell teljesítettnek tekinteni, tekintettel arra, hogy az 16 óra után érkezett, ezért megállapítható, hogy a fellebbezés elkésetten került benyújtásra.

[42] A Bizottság rögzíti, hogy az OEVB megtámadott határozatában közölt jogorvoslati tájékoztató helyesen tartalmazta, hogy a fellebbezést a határozat meghozatalától számított 3 napon belül szükséges benyújtania úgy, hogy az legkésőbb a harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

[43] A fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Jelölt nem igazolta érintettségét, továbbá fellebbezését elkésetten nyújtotta be, ezért a Bizottság a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

A határozat a Ve 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés a) és b) pontján a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 7.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke