32/2020. NVB határozat - az Országos Roma megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

32/2020. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban (1074 Budapest, Dohány utca 76.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett mandátumot a "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG (1081 Budapest, Bezerédi út 17.) listájának 39. sorszám alatti helyén szereplő Zsákai Jánosné részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. június 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés i) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő halálával.
  2. Kiss Jánosné a Nemzeti Választási Bizottság 478/2019. számú határozata elleni felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító Kvk.III.38.295/2019/2. számú kúriai végzés nyomán szerzett mandátumot az Országos Roma Önkormányzatban (a továbbiakban: Önkormányzat) a "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG listájáról, amelyet a Nemzeti Választási Bizottság a 343/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.
  3. Az Önkormányzat Hivatalának vezetője 2020. március 13-án, elektronikus úton arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy nevezett Képviselő 2020. március 10-én elhunyt.
  4. A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán, soron következő jelölt szerzi meg.
  5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6. A listát állító jelölő szervezet, a "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG törvényes képviselője, Farkas Flórián a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján, a Ve.-ben meghatározott határidőben – 2020. március 19-én – elhunyt képviselő helyére a lista 39. sorszám alatti helyén szereplő Zsákai Jánosnét jelölte, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a mandátumot Zsákai Jánosné részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés i) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2020. június 22.

 

                                                                                                            

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke