32/2015. számú NVB határozat a Földművelők,- Gazdálkodók, és az Új Élet Rendszerváltó Pártja nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
32/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Földművelők,- Gazdálkodók, és az Új Élet Rendszerváltó Pártja (9330 Kapuvár, Belső utca 11.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Földművelők,- Gazdálkodók, és az Új Élet Rendszerváltó Pártját, mint jelölő szervezetet a Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2015. április 12. napjára kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson a Győri Törvényszék 0800/Pk.60074/2014. ügyszámú, 2015. február 20-i kivonatában szereplő névvel veszi nyilvántartásba.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. február 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületében megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére a Nemzeti Választási Bizottság – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 244. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – az időközi választást 2015. április 12. napjára tűzte ki. A Bizottságnak az időközi választás kitűzéséről rendelkező 11/2015. számú határozata 2015. február 1-jén jogerőre emelkedett.
 
A Földművelők,- Gazdálkodók, és az új Élet Rendszerváltó Pártja 2015. február 19-én, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 17. melléklete (a továbbiakban: P1-es nyomtatvány) szerinti nyomtatványnak a postai úton való megküldésével kezdeményezte a párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2015. április 12-re kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson.
A P1 jelű nyomtatványon a párt hivatalos nevét az alábbiak szerint adta meg:”Földművelők,-Gazdálkodók és az Új Élet Rendszerváltó Pártja (FGRP)”.
A Ve. 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi.
A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 2015. február 20-án megkereséssel élt a pártot nyilvántartásba vevő Győri Törvényszék felé.
A Győri Törvényszék 0800/Pk.60074/2014. ügyszámú, 2015. február 20-án kelt, a párt hatályos adatait tartalmazó kivonata szerint a párt neve: Földművelők,- Gazdálkodók, és az Új Élet Rendszerváltó Pártja. A párt bejegyzett rövidített neve: FGRP.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2. § a) és e), valamint a 4. § b) pontja alapján a bíróság nyilvántartásba veszi az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint működő pártot, valamint azokról nyilvántartást vezet. A 2011. évi CLXXXI. törvény 91. § (1) bekezdés d) pontja szerint a nyilvántartás tartalmazza a szervezet nevét.
A jelölő szervezet neve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő neve, ezért a párt jelölő szervezetként való bejelentése során annak hivatalos, a szavazólapon feltüntetendő neveként ezt az elnevezést kell feltüntetnie, figyelemmel annak pontos írásmódjára és tartalmára.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a párt bejelentésekor – a Törvényszék által nyilvántartott adatoktól eltérően – hivatalos nevének részeként tüntette fel a szervezet rövidített nevét is, illetve a párt nevéből, annak részét képező írásjelet elhagyott.
A Nemzeti Választási Bizottság egyebekben megállapítja, hogy a jelölő szervezet egyéb, a bejelentés során megadott adatai megegyeznek a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti adatokkal, azok hitelességét a Törvényszék hivatkozott kivonata igazolta.
A Ve. 132. § és 243. §-a alapján a Nemzeti Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Nemzeti Választási Bizottság a fent leírtak alapján megállapítja, hogy a Földművelők,- Gazdálkodók, és az új Élet Rendszerváltó Pártja jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének nincs törvényes akadálya, azonban azt a Győri Törvényszék 0800/Pk.60074/2014. ügyszámú, 2015. február 20-án kelt kivonata szerinti névvel veszi nyilvántartásba.
II.
A határozat a Ve. 119. §-án, a 132. §-án, a 243. §-án, a 2011. évi CLXXXI. törvény 2. § a) és e), a 4. § b) pontján és a 91. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2015. február 20.
 
 
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke