319/2014. NVB határozat - Szabó Péter az Összefogás Párt egyéni országgyűlési képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
319/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Szabó Péter az Összefogás Párt egyéni országgyűlési képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Győr-Moson-Sopron Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 16/2014. (III. 4.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB az Összefogás Párt jelöltjeként indulni szándékozó Szabó Péter egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán a 16/2014. (III. 4.) számú határozatában elutasította tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet a határidő lejártát követően nyújtotta be az egyéni képviselőjelölt bejelentéséhez szükséges dokumentumokat, így az elkésett. Mindezek alapján a választási iroda az ajánlásellenőrzés nem végezte el. Az OEVB határozatában hivatkozott a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 10. §-ának (1) és (3)-(4) bekezdéseire, valamint a 133. § (2) bekezdésére.
Beadványozó 2014. március 6-án 16 óra 42 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben előadta, hogy kátyúba hajtott az autójával és defektet kapott, így a választási irodára 16 óra után érkezett meg, ahol az E1-es nyomtatvány nem fogadták el tőle. Kéri a fellebbező, hogy az önhibáján kívüli történtekre figyelemmel utólag fogadják el a jelölt bejelentést.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának lakcímét vagy székhelyét. Ugyanezen szakasz c) pontja szerint a fellebbezésnek jelölő szervezet vagy más szervezet esetében tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját is.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés sem a jelölő szervezet székhelyét, sem a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza. Továbbá a fellebbező beadványában konkrét jogszabálysértésre való hivatkozás nélkül kéri az ajánlások újraszámlálását, mely alapján a fellebbezés érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az országos egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetőjének felterjesztő levelében foglaltak, valamint az E1 nyomtatványon feltüntetett az átvételt igazoló dátum és pontos időpont, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyvön szereplő pontos időpont alapján egyértelműen megállapítható, hogy azt a törvényes határidőn túl, késve nyújtották be. Az OEVI vezető arról is tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az ajánlóívek átadását a bejelentő jelenlétében rögzítették az informatikai rendszerben, így nem valós a fellebbező azon megállítása, hogy az E1-es nyomtatványokat nem vették át tőle.
A Ve. 4. számú mellékletének ae) pontja szerint a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartása tartalmazza a jelölő szervezet képviselőjének nevét és lakcímét, képviseleti jogának terjedelmét. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezést az Összefogás Párt nevében és a párt fejlécével ellátott beadványt benyújtó Szabó Pétert a jelölő szervezetek választásinformatikai nyilvántartása meghatalmazottként nem tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a fellebbező jelen eljárásban meghatalmazást nem csatolt, képviseleti jogosultságát nem igazolta, ezért a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jogorvoslati kérelem benyújtására jogosultsággal nem rendelkezett. A Ve. 231. § a) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha azt nem a jogosult nyújtotta be.
A Ve. 10. § (1) szerint:
„Az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők.
(2) A határidőket naptári napokban kell számítani.
(3) A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.
(4) A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.”
Tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet az objektív és jogvesztő határidőn túl nyújtotta be a képviselő jelölt bejelentését, az elkésett. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.
A Ve. 231. § (1) bekezdés a) és d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat és azt nem a jogosult nyújtotta be.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés a) és d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. § (1)-(4) bekezdésén, a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés b) és c) pontján, a 231. § (1) bekezdés a) és d) pontján, 4. számú mellékletének ae) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 8.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke