316/2022. NVB határozat - a B. I. által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

316/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. I. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Vas Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 18/2022. (IV. 3.) számú határozatát megváltoztatja, a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a Megoldás Mozgalom megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 149. §-át, azzal, hogy Beadványozó kifejezett hozzájárulása nélkül küldött részére közvetlen politikai kampánynak minősülő SMS üzenetet.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1] Beadványozó 2022. április 3. napján 10 óra 53 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Vas Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján, a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének megsértése, illetve a Ve. 149. §-ának megsértése miatt.

[2] Kifogásában előadta, hogy 2022. április 2. napján a +36303444644-es telefonszámról a következő tartalmú SMS üzenetet kapta: „A nagy pénzrablásnak vége. Megoldás Mozgalom, Április 3. X.!”. Előadta, hogy ezen SMS üzenetet kérés nélkül kapta, úgy, hogy korábban személyes adatainak politikai tartalmú üzenetek továbbítására történő felhasználásához nem járult hozzá. Meglátása szerint ez az SMS üzenet nyíltan a választói akarat befolyásolására irányul, így kampányeszköznek, a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampánynak minősül. E körben idézte a Ve. 149. §-át, amelynek értelmében választási kampányanyag a választópolgár részére közvetlen megkeresés módszerével a Ve. 89. §-ában meghatározottak figyelembevételével juttatható el azzal, hogy egyéb adatai felhasználásához - mint telefonszám, elektronikus levélcím - a kifejezett hozzájárulása szükséges.

[3] Előadta, hogy a Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatásban szereplő választópolgári adatok és az ott nem szereplő, de a Ve. 149. §-ában megjelölt egyéb személyes adat (így a telefonszám) felhasználhatósága elválik: előbbi esetben a Ve. 89. §-át kell figyelembe venni, azaz a választópolgár a hallgatásával hozzájárul az adatkezeléshez, a felhasználás megtiltása érdekében kell nyilatkoznia. Meglátása szerint a többi adat esetében a Ve. 149. §-a kifejezett hozzájárulást ír elő a felhasználáshoz, amely a személyes adatokkal összefüggésben egyedül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR) követelményeinek megfelelő hozzájárulási nyilatkozat előzetes megtétele lehet. Beadványozó1 szerint ilyen üzenetek csak akkor küldhetők jogszerűen az Infotv. 5. §-a alapján, ha az ügyfél saját kezdeményezésre külön nyilatkozatot tesz a mobilszolgáltató felé telefonszáma ilyen célú felhasználása érdekében, vagy, ha a választópolgár a pártnak adott kifejezett hozzájárulást telefonszáma kampánycélú felhasználásához. Ilyen nyilatkozat hiányában a fenti adatkezelés és üzenetküldés jogszerűtlen.

[4] Meglátása szerint a Ve. 89. §-ban megjelölthöz hasonló tiltó nyilatkozat bemutatása azért nem kívánható meg tőle, mert jelen ügyben azt kellene bizonyítania, hogy nem adta előzetes hozzájárulást telefonszámom ilyen célú felhasználásához.

[5] Kifejtette, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, amely alapelvet a kifogásával sérelmezett magatartás megsértett.

[6] Idézte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről szóló ajánlásának II.4. pontját, amely szerint a „választópolgárnak a mobiltelefonszáma (…) kezeléséhez való hozzájárulása abban az esetben felel meg a Ve.-ben foglalt előírásoknak, amennyiben egyértelműen bizonyítható, hogy az az érintettől származik, engedélyező tartalmú, valamint az adott információnak a jelölt vagy jelölő szervezet általi kezelésére vonatkozik. A hozzájárulás érvényességét és az adatkezelés jogszerűségét a jelöltnek vagy jelölő szervezetnek kell biztosítania, illetve bizonyítania.”

[7] Beadványozó megjegyezte, hogy a Vas megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 25/2022. (IV. 1.) számú határozatában egy, a kifogásához hasonló tényállású ügyben megállapította a jogsértést.

[8] Kifogásához mellékelte az SMS üzenetről készített képernyőfotót, a nyilatkozatát a tárgyban, hogy a kifogásában megjelölt telefonszámra vonatkozóan a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen megkeresésre senkinek nem adott hozzájárulást, valamint a Vas Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 25/2022. (IV. 1.) számú határozatát.

[9] Mindezekre tekintettel arra kérte az OEVB-t, hogy a kifogásának adjon helyt, és a jogszabálysértés tényét állapítsa meg.

[10] Az OEVB a 18/2022. (IV. 3.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[11] Határozatának indokolásában rögzítette, hogy jelen ügyben az adatvédelmi és adatkezelési szabályok megsértésének vizsgálatára van szükség, ami nem választási bizottsági hatáskör, ezért az OEVB a kifogást felterjesztette további vizsgálatra az adatvédelmi hatóság felé, és a Ve. 215. § d) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[12] Beadványozó 2022. április 3. napján 20 óra 12 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB határozatával szemben, amely fellebbezést az OEVI vezetője ugyanezen napon 20 óra 48 perckor felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[13] Érintettsége alátámasztásaként előadta, hogy saját jogaira a kifogásában jelzett jogsérelem közvetlenül kihatott, ugyanis személyes adatai kompromittálódtak.

[14] Fellebbezésében idézte a kifogásában foglaltakat, majd rögzítette, hogy fenntartja a kifogásában foglalt azon álláspontját, hogy a kifogásában sérelmezett jogsértés megvalósult.

[15] Előadta, hogy meglátása szerint az OEVB határozata jogszabálysértő, ugyanis az sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása alapelvet, valamint a határozat a Ve. 43. § (1) bekezdésébe és a 218. (1) bekezdésébe ütközik.

[16] Erre való tekintettel arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a fellebbezésnek adjon helyt, és az OEVB határozatát változtassa meg akként, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[17] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés alapos.

[18] A Bizottság elfogadta Beadványozónak az érintettsége kapcsán kifejtett érvelését.

[19] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[20] A Ve. 140. §-a alapján kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a

a) plakát,

b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,

c) politikai reklám és politikai hirdetés,

d) választási gyűlés.

[21] A Ve. 141. §-a értelmében kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

[22] A kampánytevékenység sokféle módon folytatható, plakátolással, politikai reklámmal és politikai hirdetéssel, ezekkel az eszközökkel azonban a kampányolók a választópolgárok nagyobb tömegét célozzák meg. A Ve. szabályozza azt is, amikor a kampánytevékenységet folytatók közvetlenül és kifejezetten az adott választópolgárt szólítják meg üzeneteikkel. Ez a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampány, amikor a választási kampányanyag a választópolgár részére, a Ve. 89. §-ban meghatározottak figyelembevételével, közvetlenül kerül eljuttatásra lakcímére, telefonszámára, vagy e-mail címére. Ez utóbbi két adattal kapcsolatban – azaz telefonszám, elektronikus levélcím – azonban a Ve. rögzíti, hogy annak felhasználása csak akkor jogszerű, ha a választópolgár ahhoz kifejezetten hozzájárult.

[23] A közvetlen megkeresés egyik módszere, hogy a jelöltek, vagy a listát állító jelölő szervezetek adatszolgáltatási díj ellenében, a Ve. 153. §-a alapján megvásárolják a választópolgárok szavazóköri névjegyzéki adatait az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodáktól, illetve a Nemzeti Választási Irodától. Ezen adatok kizárólag közvetlen politikai kampány céljából használhatók fel és nem tartalmazzák azoknak a választópolgároknak az adatait, akik a Ve. 89. §-a alapján úgy rendelkeztek, hogy megtiltják, hogy a választási szervek a róluk nyilvántartott adatokat a Ve. 153. § alapján kiadják.

[24] A Ve. 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a választási szervek a 153. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatigénylés alapján kizárólag a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, valamint a választópolgárok nemére és az életkorára vonatkozó adatokat bocsájtják az igénylők rendelkezésére. A választópolgár e-mail címe és telefonszáma nem adattartalma a Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatásnak, azokat a választási szervek nem tartják nyilván, ennél fogva az sms-ben vagy e-mailben történő közvetlen választópolgári megkereséseknek nem lehet ezen adatszolgáltatás az alapja.

[25] Ahogyan azt a Ve. 149. §-a egyértelműen meghatározza, a választópolgár részére választási kampányanyag e-mail címére vagy telefonszámára, jogszerűen csak úgy juttatható el, ha a kampányanyagot küldő kifejezett felhatalmazással rendelkezik a választópolgártól ezen adatai kezelésére.

[26] A kifogásban sérelmezett SMS üzenet kapcsán, annak megfogalmazásából (lásd: „A nagy pénzrablásnak vége. Megoldás Mozgalom, Április 3. X.!”.) adódóan egyértelműen megállapítható, hogy az közvetlen politikai kampánynak minősülnek, és mint ilyen, alkalmas arra, hogy a 2022. április 3. napján megtartásra kerülő országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának kampányidőszakában, a választás napján a választópolgárok akaratát befolyásolják, vagy legalábbis azt megkíséreljék. Mint megállapítható tehát, a választópolgári akarat befolyásolására törekvő telefonhívás a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampánynak, így kampánytevékenységnek minősül, amely szabályainak megsértése kapcsán az OEVB tévesen állapította meg, hogy nem rendelkezik hatáskörrel.

[27] Mint közvetlen politikai kampány, a választópolgár részére kizárólag akkor kerülhetett volna kiküldésre a kifogásban jelzett SMS üzenet, ha Beadványozó a telefonszáma közvetlen politikai kampány céljára való felhasználásához kifejezetten hozzájárult volna. Ezzel szemben Beadványozó kifogásához mellékelt nyilatkozat egyértelműen tanúsítja, hogy közvetlen megkeresésre nem adott hozzájárulást. Tekintettel arra, hogy ezen választópolgári nyilatkozattal szemben a Nemzeti Választási Bizottságnak nem áll rendelkezésére annak valóságtartalmát megdöntő bizonyíték, így a Bizottság a választópolgári nyilatkozatban foglalt állítást, mint valósággal egyezőt fogadta el.

[28] Ennek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Megoldás Mozgalom megsértette a Ve. 149. §-át ó azzal, hogy Beadványozó számára úgy küldött közvetlen politikai kampánynak minősülő SMS üzenetet, hogy telefonszáma közvetlen politikai kampány céljára való felhasználásához nem adott kifejezett hozzájárulást.

[29] A Nemzeti Választási Bizottság utal a Kúria által is követett azon következetes joggyakorlatára, mely szerint a választási eljárás alapelvei kiemelt jelentőséggel bírnak, iránymutató és hézagpótló szerepük van, megsértésük – normatív tartalmuk miatt – jogszabálysértésnek minősül. Amennyiben azonban egy adott jogviszonyt tételes jogi rendelkezések szabályoznak, akkor nem lehet a jogvitát alapelvi rendelkezések alapján eldönteni. Mivel a tételes előírás sérelme magában foglalja az alapelvi sérelmet is, a Ve. tételes rendelkezése megsértésének megállapítása mellett a választási eljárási alapelv sérelmét nem kell megállapítani. [Kvk.VI.39.309/2022/5., Kvk.III.37.799/2020/3. és Kvk.IV.37.468/2009/2. számú végzések, 67/2016. NVB határozat, 79/2016. NVB határozat, 91/2016. NVB határozat, 119/2016. NVB határozat, 166/2022. NVB határozat, 169/2022. NVB határozat, 198/2022. NVB határozat].

[30] Tekintettel arra, hogy jelen ügyben a kifogás tárgyává tett tevékenység tételes jogszabályi rendelkezés alapján szabályozott, ezért e tekintetben az alapelvi jogsértés megállapítása nem lehetséges. E tekintetben a Bizottság a kifogást a Ve. 220. §-a alapján elutasítja.

[31] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján az OEVB 18/2022. (IV. 3.) számú határozatát megváltoztatja, a Beadványozó által szolgáltatott bizonyítékok alapján a kifogást részben alaposnak tartotta, és megállapítja, hogy a Megoldás Mozgalom megsértette a Ve. 149. §-át azzal, hogy Beadványozó számára úgy küldött közvetlen politikai kampánynak minősülő SMS üzenetet, hogy telefonszáma közvetlen politikai kampány céljára való felhasználásához nem adott kifejezett hozzájárulást. A kifogást egyebekben elutasítja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[32] A határozat a Ve. 208. §-án, a 140-141. §-ain, a 149. §-án, a 153. §-án, a 218. § (2) bekezdés a) pontján, a 220. §-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 6.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke