315/2014. NVB határozat - dr. Kapolyi László a Magyar Szociáldemokrata Párt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
315/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Kapolyi László a Magyar Szociáldemokrata Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Baranya Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 24/2014. (III. 4.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelöltjeként indulni szándékozó Szikszai Zoltán egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét visszautasította. Az OEVB határozatában megállapította, hogy a képviselőjelölt nem rendelkezik az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában meghatározott, a nyilvántartásba vételhez szükséges ötszáz érvényes ajánlással, mivel a leadott érvényes ajánlások száma 356 db volt.
Beadványozó 2014. március 5-én faxon benyújtott fellebbezésében kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, az ajánlások ismételt átvizsgálását a képviselőjelölt jelenlétében arra tekintettel, hogy az egyes választókerületekben nem azonos szigorúsággal ellenőrizték az ajánlásokat.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező beadványában konkrét jogszabálysértés megjelölése nélkül, kizárólag az egyes választókerületekben tapasztalt eltérő ellenőrzési gyakorlatra hivatkozással kéri az ajánlások átszámlálását, mely alapján a fellebbezés érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat, ezért a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés a) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 8.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke