31/2020. NVB határozat - a Szerb Országos megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

31/2020. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság a Szerb Országos Önkormányzatban (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. II/1. ) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Szerb Országos Önkormányzatban megüresedett mandátumot a Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület (5830 Battonya, Hunyadi János utca 58.), a Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület (2309 Lórév, Dundity A. utca 17.), a Srpski Forum Egyesület (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.) és a Szerb Szövetség – Szerbek Szövetsége Egyesület (1065 Budapest, Nagymező utca 49. fszt./6.) közös listájának 10. sorszám alatti helyén szereplő Neményi Milica részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. június 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

[1] A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha arról a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemond. E rendelkezéssel összefüggésben a 102. § (4) bekezdés és a (6) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy a képviselő a közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával is lemondhat, amelyet a közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a közgyűlés következő ülésén ismertetni kell. A képviselő megbízatása a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A 102. § (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának lemondással történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.

[2] Dr. Emberné Jurkovits Hajnalka a Nemzeti Választási Bizottság 466/2019. számú határozatával szerzett mandátumot a Szerb Országos Önkormányzatban (a továbbiakban: Önkormányzat) a Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, a Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, a Srpski Forum Egyesület és a Szerb Szövetség – Szerbek Szövetsége Egyesület közös listájáról. Az Önkormányzat elnöke
2020. március 2-án kelt levelében, mellékelve a 62/2020. SZOÖ (2020. II. 28.) számú közgyűlési határozatot, arról adott tájékoztatást, hogy Dr. Emberné Jurkovits Hajnalka az Önkormányzatban betöltött képviselői mandátumáról írásbeli nyilatkozatával 2020. január 2. napján lemondott.

[3] Az Önkormányzat a Nektv. 102. § (2) bekezdése alapján a 2020. február 28-i ülésén meghozott 62/2020. SZOÖ (2020. II. 28.) számú határozatában megállapította képviselői megbízatás megszűnését. Az Önkormányzat tájékoztatása szerint
Dr. Emberné Jurkovits Hajnalka a megjelölt közgyűlési határozatot 2020. március 11-én átvette.

[4] A Nemzeti Választási Iroda Elnökhelyettese a Nektv. 106. § (6) és (9) bekezdése alapján megkereséssel fordult a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumhoz, figyelemmel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megbízatás megszűnését megállapító közgyűlési határozatot a határozat közlését követő tizenöt napon belül közigazgatási perben támadhatja meg.

[5] A Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vezetőjének 2020. március 30-án kelt és a Nemzeti Választási Irodához elektronikus úton megküldött tájékoztatása szerint az Önkormányzat fenti határozata ellen nem került jogorvoslati kérelem benyújtásra, így az jogerőre emelkedett, ezért a mandátum kiadható.

[6] A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.

[7] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[8] A listát állító jelölő szervezetek, a Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, a Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, a Srpski Forum Egyesület és a Szerb Szövetség – Szerbek Szövetsége Egyesület törvényes képviselői a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján, a Ve.-ben meghatározott határidőben (2020. február 1-jén 16.00 óráig) a listán eredetileg szereplő jelöltek közül jelöltet nem neveztek meg, ezért ennek hiányában a Nemzeti Választási Bizottság a közös lista soron következő, 10. sorszám alatti helyén szereplő Neményi Milica részére adja ki a mandátumot.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9] A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés e) pontján, a 102. § (2) bekezdésén, a (4) bekezdésén és a (6) bekezdés b) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2020. június 22.

 

                                                                                                            

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                   a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke