308/2022. NVB határozat - az E. B. E. által benyújtott kifogások tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

308/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az E. B. E. (a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogások tárgyában – 10 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Kifogástevő kifogásának helyt ad és megállapítja, hogy a Megoldás Mozgalom megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 149. §-át, azzal, hogy a választópolgár kifejezett hozzájárulása nélkül küldött kérés nélküli olyan sms üzenetet számára, amelynek tartalma közvetlen politikai kampánynak minősül.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Kifogástevő 2022. április 3-án 15 óra 01 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 149. §-ában foglalt rendelkezések megsértése miatt.

[2] Kifogásában előadta, hogy 2022. április 2-án 13 óra 29 perckor a +36 30 344 4674-es telefonszámról az alábbi tartalmú kérés nélküli sms üzenetet kapta: A nagy pénzrablásnak vége. Megoldás Mozgalom, Április 3. X.” Hozzáfűzte, hogy korábban személyes adatai politikai tartalmú üzenetek továbbítására történő felhasználásához nem járult hozzá.

[3] Álláspontja szerint ez az üzenet nyíltan a választói akarat befolyásolására irányul, így kampányeszköznek, azon belül is a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampánynak minősül.

[4] A továbbiakban hivatkozott és idézte a Ve. 149. §-át. Előadta, hogy álláspontja szerint a hatályos szabályozás alapján elválik a Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatásban szereplő választópolgári adatok és az ott nem szereplő, de a Ve. 149. §-ában megjelölt személyes adat (telefonszám) felhasználhatósága.

[5] Kifejtette, hogy előbbi esetben a Ve. 89. §-ában foglaltakat kell figyelembe venni, azaz a választópolgár a hallgatásával hozzájárul az adatok felhasználásához, annak kizárása érdekében kifejezetten nyilatkoznia kell. Hozzáfűzte, hogy a fennmaradó adatok esetében azonban a Ve. 149. §-a a kifejezett hozzájárulást követel meg a felhasználhatósághoz, amely a személyes adatokkal összefüggésben csak és kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) követelményeinek megfelelő hozzájárulási nyilatkozat előzetes megtétele lehet. Ilyen típusú üzenetek eljuttatása az Infotv. 5. §-a alapján kizárólag akkor lehetséges jogszerűen, ha az ügyfél saját kezdeményezése alapján egy külön nyilatkozatot tesz a mobil-szolgáltató felé telefonszáma ilyen célú felhasználása érdekében, vagy, ha a választópolgár a párt számára adott kifejezett hozzájárulást telefonszáma kampánycélú felhasználásához. Ilyen külön nyilatkozat hiányában azonban a fenti adatkezelés és üzenetküldés jogszerűtlen.

[6] Véleménye szerint a fentiek alapján a Ve. 89. §-ában megjelölthöz hasonló tiltó nyilatkozat bemutatása nem kívánható meg a tőle, hiszen jelen ügyben azt kellene bizonyítania, hogy nem adott előzetes hozzájárulást telefonszáma ilyen célú felhasználásához. Előadta továbbá, hogy mindazonáltal a Ve. 43. § (2) bekezdése alapján, jelen ügyben tett nyilatkozata is bizonyítéknak minősül, amelyet a választási bizottság értékelhet.

[7] E körben hivatkozott és idézte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről szóló ajánlásának II.4. pontját.

[8] Kifejtette, hogy mivel az üzenetet küldő entitás nincs elzárva attól, hogy a jogorvoslati eljárásban ellenbizonyítást tegyen, ezért a hozzájárulás hiányát a jelen kifogásban tett nyilatkozatán felül további bizonyítási eszközzel alátámasztani nem lehet. Állításainak alátámasztására bizonyítékként az sms-ről készített képernyőfotót is csatolta.

[9] Tekintettel arra, hogy az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást nem adta meg, ezért kérte a választási bizottságot, hogy a kifogásnak adjon helyt és a Ve. 218. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja és a Ve. 149. §-ának tekintetében állapítsa meg a jogszabálysértés tényét ismeretlen személlyel szemben.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[10] A kifogás alapos.

[11] A Ve. 140. §-a alapján kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a

a) plakát,

b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,

c) politikai reklám és politikai hirdetés,

d) választási gyűlés.

[12] A Ve. 141. §-a értelmében kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

[13] A kampánytevékenység sokféle módon folytatható, plakátolással, politikai reklámmal és politikai hirdetéssel, ezekkel az eszközökkel azonban a kampányolók a választópolgárok nagyobb tömegét célozzák meg. A Ve. szabályozza azt is, amikor a kampánytevékenységet folytatók közvetlenül és kifejezetten az adott választópolgárt szólítják meg üzeneteikkel. Ez a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampány, amikor a választási kampányanyag a választópolgár részére, a Ve. 89. §-ban meghatározottak figyelembevételével, közvetlenül kerül eljuttatásra lakcímére, telefonszámára, vagy e-mail címére. Ez utóbbi két adattal kapcsolatban – azaz telefonszám, elektronikus levélcím – azonban a Ve. rögzíti, hogy annak felhasználása csak akkor jogszerű, ha a választópolgár ahhoz kifejezetten hozzájárult.

[14] A közvetlen megkeresés egyik módszere, hogy a jelöltek, vagy a listát állító jelölő szervezetek adatszolgáltatási díj ellenében, a Ve. 153. §-a alapján megvásárolják a választópolgárok szavazóköri névjegyzéki adatait az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodáktól, illetve a Nemzeti Választási Irodától. Ezen adatok kizárólag közvetlen politikai kampány céljából használhatók fel és nem tartalmazzák azoknak a választópolgároknak az adatait, akik a Ve. 89. §-a alapján úgy rendelkeztek, hogy megtiltják, hogy a választási szervek a róluk nyilvántartott adatokat a Ve. 153. § alapján kiadják.

[15] A Ve. 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a választási szervek a 153. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatigénylés alapján kizárólag a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, valamint a választópolgárok nemére és az életkorára vonatkozó adatokat bocsájtják az igénylők rendelkezésére. A választópolgár e-mail címe és telefonszáma nem adattartalma a Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatásnak, azokat a választási szervek nem tartják nyilván, ennél fogva az sms-ben vagy e-mailben történő közvetlen választópolgári megkereséseknek nem lehet ezen adatszolgáltatás az alapja.

[16] Ahogyan azt a Ve. 149. §-a egyértelműen meghatározza, a választópolgár részére választási kampányanyag e-mail címére vagy telefonszámára, jogszerűen csak úgy juttatható el, ha a kampányanyagot küldő kifejezett felhatalmazással rendelkezik a választópolgártól ezen adatai kezelésére.

[17] A kifogásban sérelmezett, kérés nélküli sms üzenet közvetlen politikai kampánynak minősül, és mint ilyen, alkalmas volt arra, hogy a 2022. április 3. napján megtartásra kerülő országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának kampányidőszakában, a választást megelőző nap Kifogástevő akaratát befolyásolja, vagy legalábbis azt megkísérelje.

[18] Erre való figyelemmel Kifogástevő részére kizárólag akkor lehetett volna sms útján eljuttatni a kifogásban ismertetett üzenetet, ha a telefonszáma közvetlen politikai kampány céljára történő felhasználásához kifejezetten hozzájárult volna. Ezzel szemben Kifogástevő kifogásához mellékelt nyilatkozat egyértelműen tanúsítja, hogy közvetlen megkeresésre nem adott hozzájárulást. Tekintettel arra, hogy ezen választópolgári nyilatkozattal szemben a Nemzeti Választási Bizottságnak nem áll rendelkezésére azok valóságtartalmát megdöntő bizonyíték, így a Bizottság a választópolgári nyilatkozatban foglalt állítást mint valósággal egyezőt fogadta el.

[19] A Ve. 218. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást a rendelkezésére álló adatok alapján bírálja el.

[20] A Nemzeti Választási Bizottság a Kifogástevő által szolgáltatott bizonyíték alapján alaposnak tartotta a kifogást és a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján kifogásának helyt adva megállapítja, hogy a Megoldás Mozgalom megsértette a Ve. 149. §-át azzal, hogy számára úgy küldött sms útján közvetlen politikai kampánynak minősülő üzenetet, hogy ő a telefonszáma közvetlen politikai kampány céljára való felhasználásához nem adott kifejezett hozzájárulást.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[21] A határozat a Ve. 208. §-án, 140-141. §-ain, 149. §-án, 153. §-án, 218. § (2) bekezdés a) pontján, a 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 6.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke