307/2019. NVB határozat - a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Csabai Szlovákok Szervezete, az IDENTITA Szlovák Egyesület és a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete jelölő szervezetek által a szlovák országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított közös lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

307/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Szlovákok Szövetsége (1139 Budapest, Lomb utca 1-7.), a Csabai Szlovákok Szervezete (5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.), az IDENTITA Szlovák Egyesület (1116 Budapest, Marokszedő utca 13. II/5.) és a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete (1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 19.) jelölő szervezetek (a továbbiakban: jelölő szervezetek) által a szlovák országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított közös lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Csabai Szlovákok Szervezete, az IDENTITA Szlovák Egyesület és a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete jelölő szervezetek által – a szlovák országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán – állított közös listáját nyilvántartásba veszi.

A Nemzeti Választási Bizottság a közös listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

 1. A jelölő szervezetek a szlovák országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított közös listájukat 2019. szeptember 6-án 41 fő jelölttel bejelentették. A közös lista bejelentésével egyidejűleg 40 ajánlóívet adtak át.
 2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.
 3. A Nektv. 61. §-a szerint két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján - ugyanazon szervezetek részvételével - közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet azonban egy választókerületben csak egy - önálló vagy közös - lista állításában vehet részt. A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. július 30-án meghozott, 183/2019. számú határozatában tűzte ki – a Nektv. szerinti 13 nemzetiség vonatkozásában – a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását és egyidejűleg – nemzetiségenként – megállapította az országos lista állításához szükséges ajánlások számát is.
 5. A Bizottság a 183/2019. számú NVB határozat 11. számú mellékletében a szlovák települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 158 településen tűzte ki. Mindezek alapján, figyelemmel a Nektv. 60. § (2) bekezdés első fordulatának és a 61. §-nak a rendelkezésére, a szlovák országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán közös listát azok a jelölő szervezetek állíthatnak, amelyek legalább 16 településen közös jelöltet állítottak. A Bizottság hivatkozott határozatában továbbá akként rendelkezett, hogy az országos lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma 228.
 6. A Ve. 319. §-a és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 18. § (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell bejelenteni. Az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A listán állított jelöltekre alkalmazni kell a Ve. 318. § (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit is.
 7. A Ve. 320. § (1) bekezdése szerint a lista állításánál a jelölő szervezet - a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett - települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.
 8. A Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezetek legkevesebb 24 településen összesen 101 bejelentett, illetve nyilvántartásba vett közös települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet állítottak, amely megfelel a Nektv. 60. § (2) bekezdésében foglalt, a listaállítás feltételül szabott törvényi feltételnek.
 9. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jelölő szervezetek által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 255, amely meghaladja a közös országos lista állításához szükséges számot.
 10. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Csabai Szlovákok Szervezete, az IDENTITA Szlovák Egyesület és a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete jelölő szervezetek közös listájának bejelentése a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Nektv. 60. § (2) bekezdésén, 61. §-án, a Ve. 127. § (2)-(3) bekezdésein, 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 308. §-án, 319-320. §-ain, az IM rendelet 18. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. szeptember 6.

 

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke