306/2014. NVB határozat - Dr Németh Zoltán László ügyvéd, a Független-, Földmunkás és Polgári Párt meghatalmazott jogi képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
306/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dr Németh Zoltán László ügyvéd, a Független-, Földmunkás és Polgári Párt meghatalmazott jogi képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 36/2014. (III. 3.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Független-, Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezet jelöltje, Horváth Roland a 100 db korábban rendelkezésére bocsátott ajánlóívet 2014. március 3. napján 16 óra 08 perckor adta át az OEVB mellett működő választási iroda részére. Az OEVB 36/2014. (III. 3.) számú határozatában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással Független-, Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezetet az ajánlóívek határidőben történő átadásának kötelezettsége elmulasztása miatt 5.075.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezte.
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 36/2014. (III. 3.) számú határozata ellen, melyben előadta, hogy a polgármesteri hivatal Pétervárad utca 2-4. sz. alatt található épületébe 2014. március 3. napján 13 óra 50 perckor megérkezett, innen átirányították a polgármesteri hivatal Pétervárad utca 11-17. sz. alatti épületébe, ahol az ajánlóíveket átveszik. Fellebbező, álláspontja szerint, az átadásra kijelölt épületbe történő átjutás okozta a határidő elmulasztását, illetve az, hogy a választási iroda az átadásra kijelölt helyszínről nem adott megfelelő tájékoztatást. Fellebbezésében kérte a bírság eltörlését és a jelölt nyilvántartásba vételét.
A választási iroda a fellebbezés felterjesztésében tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy 2014. február 28. napján elektronikus úton tájékoztatta a jelölő szervezeteket a határidőkről és az ajánlóívek átadásának pontos helyszínéről. Tekintettel arra, hogy a Független-, Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezet nem adott meg elektronikus elérhetőséget, 2014. március 3. napján 9 óra 10 perckor telefonon tájékoztatták a jelölő szervezetet a fenti információkról.
A választási iroda tájékoztatta továbbá a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy – az ügyféltérben elhelyezett kamerák tanúsága szerint – Horváth Roland 2014. március 3. napján 16 óra 04 perckor érkezett meg a polgármesteri hivatal Pétervárad utca 2-4. sz. alatt található épületébe, majd innen távozott a polgármesteri hivatal Pétervárad utca 11-17. sz. alatti épületébe, ahol 16 óra 08 perckor húzott sorszámot, így Horváth Roland a jogvesztő határidőt elmulasztotta.
Az választási iroda a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
 
A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített, ajánlóívek leadásának kötelezettségével kapcsolatban a jelölő szervezetet objektív felelősség terheli, ezért ennek elmulasztása esetén kimentésre lehetőség nincs. Az OEVB hivatalból köteles bírságot kiszabni, nincs mérlegelési jogköre. Az OEVB 36/2014. (III. 3.) számú határozatának rendelkező részében helyesen állapította meg a bírság összegét.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Nemzeti Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét érdemben nem vizsgálta, tekintettel arra, hogy a megtámadott határozat az ajánlóívek leadásának elmulasztása miatti kiszabásról rendelkezik.
III.
A határozat a Ve. 124. § (2) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, , a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 8.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke