305/2019. NVB határozat - a Magyarországi Horvátok Szövetsége által a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

305/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Horvátok Szövetsége (1065 Budapest, Nagymező u. 49.) által a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Horvátok Szövetsége által – a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán – állított listát 35 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.

A Nemzeti Választási Bizottság az országos listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Magyarországi Horvátok Szövetsége, mint jelölő szervezet a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán állított listáját 2019. szeptember 5-én 36 fő jelölttel bejelentette.  A lista bejelentésével egyidejűleg 40 ajánlóívet adott át.

[2] A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60. § (2) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.

[3] A Nektv. 61. §-a szerint két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján - ugyanazon szervezetek részvételével - közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet azonban egy választókerületben csak egy - önálló vagy közös - lista állításában vehet részt. A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma.

[4] A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. július 30-án meghozott, 183/2019. számú határozatával tűzte ki – a Nektv. szerinti 13 nemzetiség vonatkozásában – a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását és egyidejűleg – nemzetiségenként – megállapította az országos lista állításához szükséges ajánlások számát is.

[5] A Bizottság az 183/2019. számú NVB határozat 3. számú mellékletében a horvát települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 136 településen tűzte ki. Mindezek alapján, figyelemmel a Nektv. 60. § (2) bekezdés első fordulatának rendelkezésére, a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán országos listát az a jelölő szervezet állíthat, amely önállóan legalább 14 településen egyéni jelöltet állított. A Bizottság hivatkozott határozatában továbbá akként rendelkezett, hogy az országos lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma 202.   

[6] Ve. 319. §-a és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII. 31.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 18. § (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell bejelenteni. Az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát és az azon szereplő jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A listán állított jelöltekre alkalmazni kell a Ve. 318. § (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit is.

[7] A Ve. 320. § (1) bekezdése szerint a lista állításánál a jelölő szervezet - a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett - települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.

[8] A Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet legkevesebb 74 településen összesen 246 bejelentett, illetve nyilvántartásba vett települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet állított, amely megfelel a Nektv. 60. § (2) bekezdésében foglalt, a listaállítás feltételül szabott törvényi feltételnek.

[9] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jelölő szervezet által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlás 247, amely eléri az országos lista állításához szükséges számot.

[10] A Nektv. 54. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán kizárólag a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,

b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

[11] A Ve. 129. § (3) bekezdése alapján, amely a 308. § alapján a nemzetiségi listára is alkalmazandó, a listán csak olyan jelölt állítható, aki a lista bejelentésekor választójoggal rendelkezik.

[12] A Ve. 130. § (1) és (2) bekezdése és a Nektv. 61. § (4) bekezdése alapján, a listán szereplő jelöltek sorrendjét a lista bejelentése után nem lehet módosítani. Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.

[13] A Ve. 133. § (1) és (2) bekezdése értelmében a választási iroda a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi. A választási bizottság visszautasítja a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

[14] A bejelentett listán szereplő jelöltek névjegyzéki ellenőrzése alapján megállapítást nyert, hogy az országos lista 5. sorszám alatt megjelölt dr. K. E., a lista bejelentésének időpontjában nem szerepelt a horvát nemzetiségi névjegyzékben, ennél fogva a lista bejelentésének időpontjában a horvát nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán választójoggal nem rendelkezett. Mindezek alapján jelölése a Nektv. 54. §-ába és a Ve. 129. § (3) bekezdése ütközik, amelyre tekintettel nyilvántartásba vételét a Bizottság visszautasítja.

  1. A Bizottság, figyelemmel a Ve. 130. § (2) bekezdésében foglaltakra megállapítja, hogy a bejelentett lista 5. sorszám alatti, kiesett jelöltje helyére a listán soron következő jelölt lép, és a további jelöltek sorszáma is ennek megfelelően változik.

[15] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölő szervezet országos listájának bejelentése egyebekben a törvényes feltételeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[16] A határozat a Nektv. 53. §-án, az 54. §-án, a 60. § (2) bekezdésén, a 61. §-án, a Ve. 82. § (2) bekezdésén, a 86. §-án, a 127. § (2)-(3) bekezdésein, a 129. §-án, a 130. §-án, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 308. §-án, a 319. §-án és a 320. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. szeptember 6.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke