305/2014. NVB határozat - Táncsicsné Maroskövi Annamária, az Új Magyarországért Párt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
305/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Táncsicsné Maroskövi Annamária, az Új Magyarországért Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 39/2014. (III. 05.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Bács-Kiskun Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 39/2014. (III. 5.) számú határozatában az Új Magyarországért Párt jelölő szervezetet 101.500,-Ft összegű bírsággal sújtotta. Az OEVB álláspontja szerint a jelölő szervezet az átvett 80 db ajánlóívből 2 db-ot nem adott le a törvény által előírt határidőig, ami a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. (2) bekezdése szerint bírság kiszabását eredményezi.
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 39/2014. (III. 5.) számú határozata ellen, amelyben előadta, hogy a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint az ajánlóívek leadására rendelkezésre álló törvényi határidőt követően a jelölő szervezetek 72 óra haladékot kapnak az ajánlóívek leadására, így erre hivatkozással kérte a határozat megváltoztatását és bírság eltörlését.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell jogszabálysértés megjelölését, vagy amennyiben a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen irányul a fellebbezés, az erre történő hivatkozást.
A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja értelmében fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának székhelyét és – ha a székhelyétől eltér – postai értesítési címét.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A fentiek figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza jogszabálysértés megjelölését, illetve a jelölő szervezet székhelyének megjelölését.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített, ajánlóívek leadásának kötelezettségével kapcsolatban a jelölő szervezetet objektív felelősség terheli, ezért ennek elmulasztása esetén kimentésre nincs lehetőség. Az OEVB ez esetben hivatalból köteles bírságot kiszabni, nincs e tekintetben mérlegelési jogköre.
III.
A határozat a Ve. 124. § (2) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 8.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke