302/2022. NVB határozat - a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1085 Budapest, Horánszky utca 13.; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

302/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1085 Budapest, Horánszky utca 13.; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 18/2022. (III. 31) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az elsőfokú határozat és az alapul fekvő kifogás tényállása]

[1] Dr. Sára Botond egyéni jelölt (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. március 30-án kifogást nyújtott be Budapest 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB). Ebben előadta, hogy az OEVB a 3/2022. (Il. 17.) határozatában Beadványozót, mint a Józsefváros Újság online kiadványt kiadó médiatartalom-szolgáltatót a 2022. február 12. napján megjelent „Bukni csak felfelé — Sára Botond portré” című műsorszám tekintetében előterjesztett kifogás kapcsán, mint jogsértőt eltiltotta a további jogsértéstől. Kötelezte a médiatartalom-szolgáltatót a kifogásnak helyt adó határozat rendelkező részének a Józsefvárosi Újság online kiadványban a jogsértő közléshez hasonló módon történő közzétételére és Beadványozóval szemben a kötelező legkisebb munkabér havi összege négyszeresének megfelelő összegű bírságot szabott ki.

[2] Az OEVB marasztaló határozatában foglaltaknak Beadványozó nem tett eleget, mert az OEVB 3/2022.(II. 17.) számú határozatában a jogsértő a további jogsértéstől való eltiltás ellenére, a videót nem távolította el a Józsefváros Újság online kiadvány tartalmából. Előadta, hogy a „Választás 2022/Választási hírösszefoglaló a nap végén I.” cikkben a 2022. február 12-én közzétett video továbbra is megtekinthető; továbbá az online újságban a „Választás 2022/ Helyreigazítás” — a 2022. március 20-án közzétett tartalomban az OEVB 3/2020 (II.17) határozata rendelkező része nem szerepel, az nem került közzétételre.

[3] Az OEVB 3/2022. (II. 17.) határozata egyértelműen és világosan tartalmazza, hogy Beadványozónak a határozat rendelkező részét kellett volna közzétenni és nem valamiféle „helyreigazítást”.

[4] Kifogástevő álláspontja szerint, mivel Beadványozó az OEVB határozatában foglaltaknak nem tett eleget, ezért szándékos mulasztásával a Ve. 2. § a), c) és e)-f) pontjában foglalt választási alapelveket megsértette

[5] Álláspontja szerint az OEVB határozatában megállapított jogszabálysértés miatt a jogsértéstől való eltiltás következtében a jogsértőnek a jogellenes cselekményét — jelen esetben a jogsértő videóhoz való hozzáférés lehetőségét — meg kellett volna szüntetnie. Erre azonban nem került sor. Ez a szándékos mulasztás sérti a Ve. 2. § a) pontjában foglalt választás tisztaságát, a Ve. 2. § c) pontjában foglalt esélyegyenlőséget a jelöltek és a jelölő szervezetek között; a Ve. 2.§ e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, továbbá a 2. § f) pontjában foglalt választási eljárás nyilvánosságát.

[6] Érvelésében kifejtette, hogy a választópolgárok a választási jogukat a jelölő szervezetek által indított jelöltek kiválasztása tekintetében abban az esetben tudják szavazatukkal biztosítani, ha kellő információval rendelkeznek - az esélyegyenlőség és a választás tisztasága körében - azzal kapcsolatban, hogy mely jelölt tekintetében történt jogsértő cselekmény. A jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, továbbá a választási eljárás nyilvánossága alapelvek érvényre juttatása érdekében pedig az OEVB határozata rendelkező részét az erre való kötelezés esetén a jogsértést elkövető Beadványozónak közzé kellett volna tennie, hogy erről a választópolgárok tájékoztatást kaphassanak

[7] Mivel Beadványozó a Ve. 2.§ a), c), e) és f) pontjában foglalt alapelveket szándékos mulasztásával megsértette, Kifogástevő kérte a jogsértés megállapítását, a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, továbbá a Ve. 152.§ (1) bekezdés a) pontja alapján Beadványozó kötelezését az OEVB kifogásnak helyt adó határozata rendelkező részének a Józsefváros Újság online kiadványban történő közzétételére, valamint a Ve. 152. § (2) és (3) bekezdései és a Ve. 218.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a választási kampány szabályainak megsértése miatt - a jogsértéssel arányban álló bírság kiszabását is, a szándékos, mulasztásban megvalósuló jogsértés miatt. Kérte az OEVB-t, hogy a bírság kiszabásánál nyomatékos súllyal vegye figyelembe a Ve. 219. § (1) bekezdése alapján, hogy Beadványozó az OEVB jogerős határozatával szemben nem teljesítette a határozatban foglaltak teljesítését.

[8] Az OEVB a kifogásnak helyt adott és 18/2022. (III. 31.) számú határozatában megállapította, hogy Beadványozó megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), e) és f) pontjaiban foglalta alapelveket. Az OEVB a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől, és a Ve. 152. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával kötelezte Beadványozót a kifogásnak helyt adó határozata rendelkező részének a Józsefváros Újság online kiadványban a jogsértő közléshez hasonló módon történő közzétételére, valamint a Ve. 152. § (2) és (3) bekezdései és a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja alapján 1.600.000-Ft bírságot szabott ki Beadványozóval szemben a szándékos jogsértés miatt.

[9] Az OEVB határozata indokolásában kifejtette, hogy Beadványozó nem tett eleget a 3/2022. (II. 17.) számú határozatában foglaltaknak, mert a további jogsértéstől való eltiltás ellenére, a videót nem távolította el, az a Józsefváros Újság online kiadvány tartalmában továbbra is megtekinthető volt. Az OEVB határozatában megállapított jogszabálysértés miatt a jogsértéstől való eltiltás következtében a jogsértőnek a jogellenes cselekményét — jelen esetben a jogsértő videóhoz való hozzáférés lehetőségét — meg kellett volna szüntetnie. Erre azonban nem került sor.

[10] Az OEVB rögzítette, hogy Beadványozó szándékos mulasztásával a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e)-f) pontjában foglalt választási alapelveket megsértette és a szándékos jogsértés miatt Beadványozóval szemben bírságot is kiszabott.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[11] Beadványozó 2022. április 3-án 16:00 óra előtt fellebbezést nyújtott be az OEVB határozatával szemben. Ebben kérte, hogy az NVB az OEVB határozatát változtassa meg, a kifogást utasítsa el és a rá kiszabott bírságot törölje vagy mérsékelje.

[12] Előadta, hogy az OEVB határozatában foglaltakkal ellentétben a határozatban foglaltaknak megfelelően járt el. Az OEVB határozata ugyanis eltért a Ve. 152. § (1) bekezdés a) pontjában rögzítettektől és a közzététel teljesítésére nem határozott meg határidőt. Álláspontja szerint az alapvető jogelvek megsértését jelentené, ha olyan cselekmény elmulasztásáért szabna ki az OEVB bírságot, amire a határozatában nem szabott határidőt azonban ennek ellenére a teljesítés megtörtént.

[13] Mellékelte a Józsefvárosi Újság helyreigazítását, amely tartalmazza a helyreigazítás magyarázó szövegét és a határozat rendelkező részét is.

[14] Beadványozó azt is rögzítette, hogy a kifogásolt videó elérhetőségét is megszüntette, így ebben a vonatkozásban is az OEVB határozatában foglalt kötelezésnek megfelelően járt el. Bizonyítékként olyan képernyőmentést csatolt, amelyen látszik, hogy a videó már nem elérhető.

[15] Rögzítette, hogy a kifogásban leírtak valótlanok, mert Beadványozó végrehajtotta az OEVB határozatában előírt jogkövetkezményeket, ezért jogsértést nem követett el, ami miatt az újonnan kiszabott, eltúlzott mértékű bírság kiszabásának jogalapja sem áll fenn.

[16] Beadványozó szerint az OEVB megsértette a Ve. 208. §-ában, a Ve. 215. § c) pontjában, 220. §-ában, a 212. § (2) bekezdésében, a 218. § (2) bekezdés d) pontjában és a 152. § (2) bekezdésében foglaltakat, mivel kifogásként bírált el egy kifogásnak nem minősülő beadványt és ez alapján marasztalta el ismételten őt.

[17] Álláspontja szerint az OEVB határozat végre nem hajtása miatt újabb kifogást nem lehet benyújtani a Ve. 208. §-ára hivatkozással, ezért Kifogástevő kifogását a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül kellette volna elutasítani. A Ve. 208. §-a és a 212. § (2) bekezdése alapján megítélése szerint csak újabb jogszabálysértés esetén lehet kifogást előterjeszteni, az ő esetében azonban nem újabb jogsértéselkövetés merült fel.

[18] Beadványozó megítélése szerint a Ve. arra sem teremt lehetőséget, hogy a határozat végrehajtásának elmulasztása miatt szabjon ki az OEVB bírságot, mert arra csak a választási kampány szabályainak megsértése ad jogalapot. Megítélése szerint a határozat végrehajtásának elmaradása esetén jogkövetkezmény a Ve. alapján nem alkalmazható.

[19] Végezetül Beadványozó azt is rögzítette, hogy az OEVB határozata nem tartalmaz semmilyen érvelést, illetve indokolást a bírság kiszabását illetően, emiatt sérti a Ve. 46. §-át.

[20] Beadványozó álláspontja szerint valótlan a határozat azon megállapítása is, hogy Beadványozó mulasztása szándékos volt. Az OEVB határozatából az sem derül ki, hogy mire alapozta ezt a megállapítást.

[21] Kérte, hogy amennyiben érvei ellenére az NVB úgy ítéli meg, hogy jogszerű volt az OEVB határozata, úgy mérsékelje a bírság összegét és ennek során vegye figyelembe, hogy Beadványozót a kifogásolt cselekmény miatt az OEVB már egyszer sújtott bírsággal, azóta újabb jogsértést nem követett el, ahogyan szándékos mulasztást sem, mivel az OEVB határozatában foglaltakat végrehajtotta, amelyre bizonyítékot is csatolt. Továbbá újabb, a Ve. 208. §-a szerinti kifogás alapját képező cselekményt nem végzett.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[22] A fellebbezés nem alapos.

[23] Az OEVB 2022. február 17-én hozta meg 3/2022. (II. 17.) számú határozatát, amelyben Beadványozó által közzétett, „Bukni csak felfelé, Sára Botond portré” című videóval kapcsolatban megállapította, hogy azzal, illetve annak közzétételével Beadványozó megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket, valamint a Ve. 140-14. §-ait. Beadványozót eltiltotta a további jogsértéstől, kötelezte határozata rendelkező részének közzétételére, valamint 800.000 Ft bírságot szabott ki.

[24] Beadványozó e határozat jogszerűségét nem vitatta, az NVB-hez ugyanis egy magánszemély nyújtott be fellebbezést 2022. február 19-én 17 óra 21 perckor, akinek a jogorvoslati kérelmét a Bizottság a 81/2022. számú határozatában, az érintettség hiánya okán érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az NVB határozata jogorvoslat hiányában emelkedett jogerőre.

[25] Mindebből pedig az következik, hogy Beadványozó jogszerűnek tartotta az OEVB határozatát, hiszen sem az OEVB, sem az NVB határozatával szemben nem élt jogorvoslattal. Arra sem merült fel adat, hogy Beadványozó az OEVB határozatát nem ismerhette volna meg a meghozatala napján. Mindebből kifolyólag pedig nincs arra érdemi és elfogadható magyarázat, hogy Beadványozó miért kizárólag a bírság megfizetése tekintetében intézkedett az OEVB határozat végrehajtása tekintetében.

[26] A fellebbezés állítja, hogy végrehajtotta a határozatot, azonban az általa csatolt bizonyíték csak azt támasztja alá, hogy a fellebbezés benyújtásának időpontjában, azaz 2022. április 3-án hajtotta végre az OEVB által előírt további jogkövetkezményeket, a videó törlését és a határozat rendelkező részének közzétételét. Beadványozó érvelése csak akkor lenne alkalmas az OEVB határozat érdemi vitatására, ha azt bizonyította volna, hogy már 2022. február 18-án törölte a videót és közzétette a 3/2022. (II. 17.) OEVB határozat rendelkező részét. A jogkövető magatartás ugyanis ez lett volna részéről, főleg annak fényében, hogy az OEVB határozatát egyáltalán nem vitatta.

[27] Ennél fogva az, hogy az OEVB 3/2022. (II. 17.) számú határozatában foglalt jogkövetkezmények közül kettőt a határozat meghozatalát követő 44 napon keresztül nem hajtott végre, azaz az 50 napos kampányidőszak majd 90 %-ában fenntartotta a jogsértést, amelyet az általa nem vitatott OEVB határozat megállapított, teljes mértékben nyilvánvalóvá teszi, hogy Beadványozó szándékosan helyezkedett szembe az OEVB határozatában foglaltakkal. Erre viszont a Ve. keretei között csak egy lehetősége lett volna, a határozattal szembeni jogorvoslati kérelem benyújtása, ezt azonban nem tette meg.

[28] Nem menti fel Beadványozót a jogsértés alól az sem, hogy az OEVB határozat nem tartalmazta a közzétételi kötelezettség időpontját. Beadványozó maga is ismeri a Ve. hivatkozott passzusát, a 152. § (1) bekezdés a) pontját, idézi is fellebbezésében. Ezt a Ve. rendelkezést az OEVB is feltüntette határozatában, így külön rögzítés nélkül is tudnia kellett volna Beadványozónak, hogy a határozat közlésétől számított 3 napon belül kellett volna közzétenni az OEVB határozat rendelkező részét az internetes újságjában. Az időtartamot a Ve. írja elő, az OEVB ettől eltérő rendelkezést nem alkalmazhatott volna és nem is alkalmazott. A Ve. pedig jogszabály révén, a jogalkotásról 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 26. § (1) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben kihirdetésre került, így annak szövege Beadványozó által is megismerhető volt.

[29] Szintén alaptalan Beadványozó azon érvelése, hogy az OEVB jogerős határozata végrehajtásának elmulasztása miatti jogsértésre ne lehetne kifogást alapítani, mert ez nem új jogsértés.

[30] Az OEVB két különböző jogsértést állapított meg a 3/2022. (II. 17.) és a 18/2022. (III. 31.) határozatában. Az első esetben a jogsértés abban állt, hogy az önkormányzat lapjaként olyan videót tett közzé az egyik jelöltről, amely sértette a Ve. alapelveit és tételes szabályait is. Jelen esetben a jogsértés tárgya az elrendelt jogkövetkezmények nem teljesítése. Beadványozó logikája alapján, a választási bizottsági határozatokban alkalmazott jogkövetkezmények, így az eltiltás, médiatartalom-szolgáltatók esetében a határozat rendelkező részének közzétételére vonatkozó kötelezés, tartalom nélküli rendelkezések lennének, mert azok nem lennének kikényszeríthetők. Ezzel szemben a Ve. logikája az, hogy amennyiben a kötelezett nem hajtja végre a jogerős döntést, vagyis a jogsértő magatartását folyamatosan fenntartja, illetve folytatja, erre alapozva újabb kifogást lehet benyújtani. Azt értékelni, hogy ennek a kifogásnak tárgya egy olyan magatartás, amelyről már jogerős döntés is kimondta jogsértő jellegét, leginkább a szankciók alkalmazása során tudják az eljáró szervek.

[31] Mindezek alapján a Bizottság alaposnak találta az OEVB határozatát, és az általa alkalmazott jogkövetkezményeket jogszerűnek ítélte. Bár a határozat nem különíti el a jogsértés megállapításának és a bírság kiszabásának indokolását, annak okai ennek ellenére kitűnnek a határozatból. A bírság kiszabása az OEVB részéről logikus és okszerű volt a nyilvánvaló szándékos jogsértés és amiatt, hogy Beadványozó a videót csak április 3-án törölte, azaz a kampány túlnyomó többségében fenntartotta a tudottan jogsértő állapotot.

[32] Mindezek alapján az NVB rögzíti, hogy az OEVB döntésével és a határozatban foglalt indokolással teljes mértékben egyetért, azokat a fellebbezés érvei nem döntötték meg, így azt a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helyben hagyja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[33] A határozat a Ve. 208. §-án, a 152. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 6.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke