301/2019. NVB határozat - a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete - Csongrád Megyei Helyi Csoport által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

301/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete - Csongrád Megyei Helyi Csoport (6721 Szeged, Osztrovszky u. 6., képviseli: Purosz Alexandrosz elnök; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 84/2019. (VIII. 28.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1]          A Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács (1098 Budapest, Viola utca 10., képviseli: Kukumzisz György) görög nemzetiségi szervezet 2019. augusztus 27-én kérte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a Fővárosi Választási Bizottságtól (a továbbiakban: FVB) a görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán. Az FVB a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanácsot a 84/2019. (VIII. 28.) számú határozatával 2019. augusztus 28-án nyilvántartásba vette, mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályi követelményeknek.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[2]          Beadványozó 2019. augusztus 29-én adta postára fellebbezést az FVB határozata ellen, amely a Fővárosi Választási Bizottsághoz szeptember 2-án érkezett meg. Érintettségeként az Alkotmánybíróság 3081/2014. számú végzésére, valamint a Kúria Kvk.I.37.510/2019/2. és a Kvk. VI.37.638/2019/3. számú végeseire hivatkozással kifejtette, hogy a görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet.

[3]          Előadta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.) 2. § 14. pontja határozza meg a nemzetiségi szervezet fogalmát. Álláspontja szerint a „Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács nem görög nemzetiségi szervezet.” Mivel „jelen szervezetnek sem a hatályos, 2018-ban elfogadott, sem bármelyik korábbi alapszabályában nem esik szó a görög nemzetiség képviseletéről." Utalt a Nemzeti Választási Bizottság 283/2019. számú határozatára is, melyben a Bizottság elutasította a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület regisztrációját arra hivatkozással, hogy az alapszabályában nem szerepel a görög nemzetiség képviselete. Hozzátette, hogy a „Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács egy 1998-ban alapított szakmai tanács, amelynek az elmúlt években semmiféle tevékenysége nem volt.”

[4]          Fentiek alapján kérte „a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács jelöltállítási beadványának elutasítását”.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]           A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[6]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 308. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Ve. I-XII. Fejezetét, továbbá a 307/D. §, a 307/F. §, a 307/G. § (3) bekezdés és a 307/L. § (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit a fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

[7]          Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 308. §-a által alkalmazni rendelt Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, továbbá, a határidőket naptári napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le. A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

[8]          A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.

[9]          A Ve. 224. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.

[10]       A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha az elkésett.

[11]       A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy tárgyát képező fellebbezés kapcsán megállapítja, hogy Beadványozó azt a törvényes határidő lejárta, azaz 2019. augusztus 31-én 16.00 után nyújtotta be, amelynek következtében érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[12]       Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint – a rendelkező részben foglaltak szerint határozatott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13]       A határozat a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) pontjain, a 308. §-án és a 330. § (3) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. szeptember 2.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság  

                                                                                                       elnöke