30/2020. NVB határozat - az Ukrán Országos Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

30/2020. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság az Ukrán Országos Önkormányzatban (1065 Budapest, Hajós utca 1.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Ukrán Országos Önkormányzatban megüresedett mandátumot a Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete (6721 Szeged, Osztrovszky u. 6.) listájának 11. sorszám alatti helyén szereplő Nincz Erzsébet részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha arról a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemond. E rendelkezéssel összefüggésben a 102. § (4) bekezdés és a (6) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy a képviselő a közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával is lemondhat, amelyet a közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a közgyűlés következő ülésén ismertetni kell. A képviselő megbízatása a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A 102. § (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának lemondással történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.
  2. Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália a Nemzeti Választási Bizottság 469/2019. számú határozatával szerzett mandátumot az Ukrán Országos Önkormányzatban (a továbbiakban: Önkormányzat) a Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete listájáról. Az Önkormányzat Hivatalvezetője 2020. február 11-én kelt levelében, mellékelve a 17/2020. (02. 10.) számú közgyűlési határozatot, arról adott tájékoztatást, hogy dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália az Önkormányzatban betöltött képviselői mandátumáról 2020. január 17-én kelt írásbeli nyilatkozatával 2020. február 1. napján lemondott.
  3. Az Önkormányzat a Nektv. 102. § (2) bekezdése alapján a 2020. február 10-i ülésén meghozott 17/2020. (02.10.) számú határozatában a képviselői megbízatás megszűnését 2020. február 1-jével állapította meg. Az Önkormányzat tájékoztatása szerint dr. Sajtos-Zapotocsnaja a megjelölt közgyűlési határozatot 2020. február 12-én átvette.
  4. A Nemzeti Választási Iroda Elnökhelyettese a Nektv. 106. § (6) és (9) bekezdése alapján megkereséssel fordult a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumhoz, figyelemmel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megbízatás megszűnését megállapító közgyűlési határozatot a határozat közlését követő tizenöt napon belül közigazgatási perben támadhatja meg.
  5. A Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vezetőjének 2020. február 27-én kelt és a Nemzeti Választási Irodához elektronikus úton megküldött tájékoztatása szerint az Önkormányzat fenti határozata ellen nem került jogorvoslati kérelem benyújtásra, így az jogerőre emelkedett, ezért a mandátum kiadható.
  6. A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
  7. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  8. A listát állító jelölő szervezet, a Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete törvényes képviselője, Szécsi Neonila a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján, a Ve.-ben meghatározott határidőben – 2020. február 21-én kelt és a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2020. március 2-án postai úton érkezett nyilatkozatában – a lemondott képviselő helyére a lista 11. sorszám alatti helyén szereplő Nincz Erzsébetet jelölte, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a mandátumot részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés e) pontján, a 102. § (2) bekezdésén, a (4) bekezdésén és a (6) bekezdés b) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2020. március 5.

 

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke