30/2015. számú NVB határozat az Összefogás Párt nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
30/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Párt (4400 Nyíregyháza, Mikszáth Kálmán u. 36. fszt. 11.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Pártot, mint jelölő szervezetet a Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2015. április 12. napjára kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság egyidejűleg az Összefogás Pártnak a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt Összefogás rövidített név nyilvántartásba vételét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. február 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületében megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére a Nemzeti Választási Bizottság – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 244. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – az időközi választást 2015. április 12. napjára tűzte ki. A Bizottságnak az időközi választás kitűzéséről rendelkező 11/2015. számú határozata 2015. február 1-jén jogerőre emelkedett.
Az Összefogás Párt képviselője 2015. február 18-án, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 17. melléklete (a továbbiakban: P1-es nyomtatvány) szerinti nyomtatványnak a Nemzeti Választási Bizottsághoz való benyújtásával kérte a párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2015. április 12-re kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson.
A Ve. 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi.
A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 2015. február 18-án megkereséssel élt a pártot nyilvántartásba vevő Budapest Környéki Törvényszék felé. A Törvényszék ugyanezen napon kelt, 1400/Pk.60420/2009. ügyszámú válaszában megküldte az Összefogás Párt hatályos adatait tartalmazó kivonatot, mely szerint a párt bejegyzett rövidített elnevezése ÖP.
A Ve. 134. §-a szerint a jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva a Ve. fentiekben idézett, kógens jogszabályi rendelkezésre megállapítja, hogy amennyiben a párt a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint rendelkezik bejegyzett rövidített névvel, úgy a választási eljárásban amennyiben rövidített nevet is kíván használni, kizárólag ennek nyilvántartásba vételét kérheti.
Tekintettel arra, hogy az Összefogás Párt a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmében a P1-es nyomtatványon a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő ÖP rövidített névtől eltérő rövidített név – Összefogás – nyilvántartásba vételét kérte, azt a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 134. §-a alapján visszautasítja.
A Nemzeti Választási Bizottság egyebekben megállapítja, hogy a jelölő szervezet egyéb, a bejelentés során megadott adatai megegyeznek a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti adatokkal, azok hitelességét a Törvényszék hivatkozott kivonata igazolta.
A Ve. 132. § és 243. §-a alapján a Nemzeti Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Nemzeti Választási Bizottság a fent leírt indokok alapján megállapítja, hogy a párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének törvényes akadálya nincs, azonban az Összefogás Pártot a bejelentésben megjelölt rövidített név nélkül veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba.
II.
A határozat a Ve. 119. §-án, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 134. §-án, a 243. §-án, a KIM rendelet 17. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2015. február 20.
 
 
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke