3/2022. NVB határozat - a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatában megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

3/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatában (1026 Budapest, Júlia u. 9.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatában lemondás miatt megüresedett mandátumot az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület (2040 Budaörs, Liliom utca 15.) listájának 48. sorszám alatti helyén szereplő Bürgermayer Stefan részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. január 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés g) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő lemondásával. Az Njtv. 102. § (6) bekezdése alapján írásbeli nyilatkozattal történő lemondás esetén a képviselő megbízatása a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg.
  2.  Flódung János a 2019. évi német országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület listájának jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot, amely listát a Nemzeti Választási Bizottság 308/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.
  3.  A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke 2021. december 14. napján kelt, postai úton megküldött levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy nevezett Képviselő 2021. december 6. napján kelt, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalába 2021. december 13. napján érkezett nyilatkozatában a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésében szerzett mandátumáról lemondott.
  4.  Az Njtv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán, soron következő jelölt szerzi meg.
  5.  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6.  A listát állító jelölő szervezet, az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület törvényes képviselője élve az Njtv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben a 2022. január 7. napján kelt és a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2022. január 10. napján benyújtott írásbeli nyilatkozatában – a lemondott Képviselő helyére – a lista 48. sorszám alatti helyén szereplő Bürgermayer Stefant jelölte.
  7.  Figyelemmel arra, hogy a listát állító jelölő szervezet jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a Németek Országos Önkormányzatban lemondás miatt megüresedett mandátumot Bürgermayer Stefan részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1.  A határozat az Njtv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés g) pontján és (6) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. január 14.

 

 

                                                                                            Dr. Téglási András

                                                                                 a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke