298/2022. NVB határozat - az Orosz Anna országgyűlési egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában 

A Nemzeti Választási Bizottság

298/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Orosz Anna országgyűlési egyéni képviselőjelöltnek (a továbbiakban: Beadványozó) a Dr. Halász Árpád ügyvéd útján benyújtott fellebbezés tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 02. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 20/02.OEVB/2022/III.30./ számú határozatát megváltoztatja és megállapítja, hogy ismeretlen személy megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (2) bekezdését azzal, hogy Budapest 02. számú országgyűlési egyéni választókerület területén elhelyezett választási plakáton nem tüntette fel a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

 1.  L. T. magánszemély (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. március 28-án, 15 óra 57 perckor – dr. Halász Árpád meghatalmazott ügyvéd útján – elektronikus úton kifogást terjesztett elő a Budapest 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz. A kifogásban előadottak szerint, a kifogás előterjesztője észlelte, hogy 2022. március 28. napján a Budapest 11. kerületében, a Budapesti 02. számú országgyűlési egyéni választókerület területén, a kifogáshoz csatolt szórólapok (továbbiakban Plakátok) kerültek közzétételre. A Plakátokon Orosz Anna és László Imre arcképe előtt vörös betűkkel a „Vigyázat! Gyurcsány emberei Orosz Anna és László Imre kiárusítják Újbudát." felirat látható.
 2.  Kifogástevő jogi érvelésében kifejtette, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 140. §-a alapján kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát. A Ve. 141. §-a alapján kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
 3.  Kifogástevő meglátása szerint a fentiekben hivatkozott szórólap, mint kampányeszköz plakátnak minősül, a Ve. 144. § (1) bekezdés szerint ugyanis plakát minden választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. A felhívott jogszabállyal összhangban rendelkezik a jelen helyzetre irányadó Ve. 144. § (2) bekezdése is, amely rögzíti, hogy a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot, azonban a plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét, és a kiadásért felelős személy nevét.
 4.  Kifogástevő mindezek alapján kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a jogszabálysértés tényét tekintettel arra, hogy a csatolt Plakátokon – a Ve. 144. § (2) bekezdésében előírtak ellenére- nem tüntették fel a kiadó nevét, székhelyét, és a kiadásért felelős személy nevét.
 5.  Budapest 02. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 20/02.OEVB/2022/III.30./ számú határozatával a kifogást elutasította.
 6. Az OEVB elsődlegesen megállapította, hogy Kifogástevő a Ve. 208. §-a szerint jogosult volt a kifogás benyújtására, kifogása határidőben került benyújtásra, továbbá megfelelt a Ve. 212. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, így azt érdemben is megvizsgálta.
 7.  Az OEVB rámutatott, hogy a Ve. 141. §-a szerint kampánytevékenységnek minősül a kampány eszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden olyan tevékenység, amely a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére irányul. A Ve. 140. § a) pontja kampányeszközként nevesíti a plakátot.
 8.  Az OEVB álláspontja szerint a választási kampány a közügyek szabad megvitatásának egyik megnyilvánulása, amely során különös jelentőséggel bír a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve. Erre tekintettel elvárt, hogy a kampánytevékenység során a választópolgárokat az őket érintő társadalmi kérdésekben a valóságnak megfelelően tájékoztassák, a politikai ellenfelek pedig esélyeiket ne a tények elferdítésével, a választópolgárok megtévesztésével növeljék.
 9.  Az OEVB – a Plakátok szövegezését elemezve – kiemeli, hogy kampánytevékenység ideje alatt, míg a véleménynyilvánítás szabadsága alkotmányos védelem alatt áll – még akkor is, ha az túlzó és felfokozott –, addig a bizonyíthatóan hamis tények állítása sértik a választási alapelveket.
 10. Az OEVB a tényállás feltárásakor azt is vizsgálta, hogy a kifogáshoz csatolt szórólapok (plakátok) kampánytevékenység során kampányeszközként ténylegesen felhasználásra kerültek-e, azaz alkalmas voltak-e arra, hogy a választópolgárok szabad akaratát befolyásolják.
 11. Az OEVB megítélése szerint a csatolt mellékletekből nem volt kétségtelenül megállapítható, hogy a kifogásban jelölt esemény („közzététel”) bármikor is bekövetkezett volna: „a Budapest 02. számú országgyűlési egyéni választókerület területén, a K/2. alatt csatolt szórólapok (Plakátok) kerültek közzétételre.”
 12. Az OEVB határozott álláspontja szerint nem minősül kampányeszköznek az a szórólap (plakát), amelyet nem használtak fel kampánytevékenység során, így az nem alkalmas a választói akarat befolyásolására, vagy annak kísérletére sem, erre való tekintettel az OEVB a kifogást a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó jogi képviselője útján 2022. április 2. napján 10 óra 07 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Budapest 02. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 20/02.OEVB/2022/III.30./ számú határozatával szemben.
 2. Beadványozó érintettsége kapcsán hivatkozik arra, hogy Budapest 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben jogerősen nyilvántartásba vett egyéni képviselőjelölt. Tekintettel arra, hogy a kifogásolt kampánytevékenység Beadványozó választási esélyeit befolyásolja, így meglátása szerint érintettnek minősül.
 3. Beadványában indítványozta, hogy a Bizottság az OEVB 20/02.OEVB/2022/III.30./ számú határozatát oly módon változtassa meg, hogy a kifogásnak adjon helyt és állapítsa meg, hogy a kifogás tárgyát képező Plakátok sértik a Ve. 144. § (2) bekezdését, tekintettel arra, hogy az nem tartalmazza a kiadó nevét, székhelyét a kiadásért felelős személy nevét.
 4. Beadványozó hivatkozik a Ve. 208. §-ára, amely szerint a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
 5. Beadványozó meglátása szerint a kifogás benyújtására jogosultak alanyi körének ilyen széleskörű kiterjesztésére azért került sor, mert a jogalkotó biztosítani kívánta, hogy bármely a választás tisztaságát akár a legcsekélyebb mértékben sértő jogsértés kivizsgálása és feltárása is megvalósulhasson.
 6. Beadványozó rámutat arra is, hogy a kifogástevőtől, mint a központi névjegyzékben szereplő választópolgártól nem várható el, hogy akár több társasházat érintő terjesztés tényét alátámasztó bizonyítékot szolgáltasson, így önmagában már az is elégséges, hogy a saját postaládájában elhelyezett beadványról szóló tényállítást tegyen.
 7. Beadványozó úgy ítéli meg, hogy a választási szabályok megsértését egyébként önmagában már egy beadvány is megalapozhatja, azonban rávilágít, hogy az ÖEVB több tagja maga is jelezte, hogy kapott a kifogással érintett szórólapból/plakátból. E körben hivatkozik arra, hogy az OEVB határozatát nem csak a kifogástevői tényelőadásra, hanem a köztudomású tényekre, és a saját tudomására is alapíthatja.
 8. Beadványozó életszerűtlennek tartja az OEVB azon álláspontját, hogy kizárólag 1 db szórólap készült volna, amely tartalmában a Budapest 11. kerületben megvalósuló választásokhoz egyértelműen kötődik, hiszen pontosan nevesíti az egyik jelöltet.
 9. Mindezek alapján Beadványozó azt kéri, hogy a Bizottság az OEVB határozatát változtassa meg és a kifogásnak adjon helyt.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés az alábbiak szerint alapos.
 2. A Bizottság elfogadta Beadványozónak az érintettsége kapcsán kifejtett érvelését.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.
 4. A Ve. 140. §-a szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a

a) plakát,

b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,

c) politikai reklám és politikai hirdetés

d)választási gyűlés.

 1. A Ve. 141. §-a alapján kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
 2. A Ve. 140. §- a szerint kampányeszköznek minősül a plakát. A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
 3. A Nemzeti Választási Bizottságnak először abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy jelen eljárásban vizsgált jogorvoslati kérelem tárgya az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának kampányidőszakában használt kampányeszköznek minősül-e.
 4. A Bizottság véleménye szerint minden alapot nélkülöző és téves az OEVB azon okfejtése, hogy az elutasítás okát abban látja, hogy kétségtelenül nem volt megállapítható, hogy a plakát közzététele bármikor is bekövetkezett volna, ennélfogva pedig az OEVB azon álláspontra helyezkedett, hogy a Plakát kampányeszköznek nem minősülhet, mivel az nem kerül a nyilvánosság elé.
 5. A Bizottság rámutat, hogy a Ve. 140. §-a alapján a kampányeszköz minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására, vagy annak megkísérlésére. A Ve. 140. §-a szerint a kampányeszköznek nem fogalmi eleme a plakát közzététele, nyilvánosság elé kerülése.
 6. Mindennek ellenére a Bizottság rávilágít, hogy maga a Kifogástevő a kifogásának 3. pontjában hivatkozik arra, hogy „2022. március 28. napján a Budapest 11. kerületében a Budapesti 02. számú országgyűlési egyéni választókerület területén … szórólapok (Plakátok) kerültek közzétételre”.
 7. A Ve. 43. § (2) bekezdése alapján pedig bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, az írásbeli tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték.
 8. A Bizottság kifogástevő nyilatkozata és a fent idézett jogszabályi szöveg alapján a tárgyi Plakát kampányeszközi minőségét megalapozottnak látta, e tényből adódóan pedig annak meg kell felelnie a Ve. 144. § (2) bekezdése szerinti követelményeknek.
 9. Második lépésben a Bizottság megvizsgálta a kifogás mellékleteként csatolt Plakátokat a tekintetben, hogy azok tartalmazzák-e a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.
 10. Mindezekre figyelemmel a Bizottság a szórólap vizsgálatának eredményeként arra az álláspontra jutott és megállapítja, hogy azok nem tartalmazzák a Ve. 144. § (2) bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemeket.
 11. Tekintettel arra, hogy nem állapítható meg a jogsértést elkövető személye, ennél fogva a jogsértéstől való eltiltás mint jogkövetkezmény, sem alkalmazható, mindemellett erre irányuló kérelmet sem a kifogás, sem a fellebbezés nem tartalmazott.
 12. A fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Budapest 02. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 20/02.OEVB/2022/III.30./ számú határozatát megváltoztatja és megállapítja, hogy ismeretlen személy megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (2) bekezdését azzal, hogy Budapest 02. számú országgyűlési egyéni választókerület területén elhelyezett választási plakáton nem tüntette fel a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 43. §-án, a 140-141. §-án, a 144. § (2) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdés a) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 3.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke