295/2022. NVB határozat - a Németh Szilárd István országgyűlési képviselőjelölt által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

295/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Németh Szilárd István országgyűlési képviselőjelölt meghatalmazása alapján dr. Kosik Barbara ügyvéd (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben ad helyt és megállapítja, hogy a Hoffice Ltd. és a Nyugat Média és Világháló Egyesület megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

A Nemzeti Választási Bizottság a Hoffice Ltd.-t eltiltja a további jogsértéstől.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Buda pest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Beadványozó 2022. március 31-én 11 óra 22 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványozó a kifogásban rögzíti, hogy a domain.hu címen található Hivatalos.hu Domain Nyilvántartó szerint a választások.hu domain név használója a Hoffice Ltd. (székhely: UK WC2H 9JQ London, Shelton Street, Covent Garden 71-75.), továbbá, hogy a választások.hu domain néven működő weboldalra kattintva a felhasználó a Nyugat Média és Világháló Egyesület által üzemeltetett nyugat.hu című internetes sajtótermék weboldalára kerül automatikusan átirányításra, a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) hivatalos weboldala, a valasztas.hu helyett. Beadványozó álláspontja szerint mindez egyértelműen a Hoffice Ltd. és a Nyugat Média és Világháló Egyesület, illetve az általa üzemeltetett internetes sajtótermék érdekét szolgálja, e tevékenység pedig sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti választás tisztasága, e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint f) pontja szerinti, a választási eljárás nyilvánossága alapelvét.
 2. Kifogásában előadta, hogy azzal, hogy a választás.hu weboldalra kattintva automatikusan a nyugat.hu weboldal jelenik meg, súlyosan sérülnek a fenti alapelvek, a választások.hu domain alkalmas a választópolgárok megtévesztésére, mert a választási eljárással kapcsolatos hiteles információk megismerése helyett egy internetes hírportálra kerül átirányításra a felhasználó, mindez pedig súlyosan rombolja az NVI-be – mint a hiteles tájékoztatás fő letéteményesébe – vetett közbizalmat is.
 3. A jogszabálysértés alátámasztására Beadványozó kifogásához mellékelte a Hivatalos.hu Domain Szolgáltatónak a választás.hu weboldal adatait tartalmazó összefoglalót, továbbá a választás.hu internetes cím beírásakor, és a beírás, kattintás után megjelenő nyugat.hu weboldalról készült képernyőfotót. Beadványozó továbbá mellékletként csatolta a nyugat.hu internetes hírportál kiadói adatait tartalmazó felvételt, valamint kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy keresse fel és a jogsértés megállapítása céljából vizsgálja meg a választás.hu weboldalt.
 4. Mindezek alapján Beadványozó kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a Hoffice Ltd.-t és a Nyugat Média és Világháló Egyesületet mint jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el, nevezetesen attól, hogy a választás.hu internetes cím beírásakor a nyugat.hu weboldal jelenjen meg automatikusan, a Nyugat Média és Világháló Egyesületet mint médiatartalom-szolgáltatót kötelezze, hogy a Nemzeti Választási Bizottság határozatának rendelkező részét a határozat közlésétől számított három napon belül a nyitóoldalán tegye közzé, és a Nyugat Média és Világháló Egyesülettel mint médiatartalom-szolgáltatóval szemben bírságot szabjon ki.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A kifogás részben alapos.
 2. A Ve. 43. § (1) és (2) bekezdése alapján a választási bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, az írásbeli tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. Az (5) bekezdés szerint a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 76. § (1) bekezdés g) pontja alapján az NVI működteti a választások hivatalos honlapját, ugyanakkor a Ve. nem tartalmazza kifejezetten a választások hivatalos honlapjának kötelezően alkalmazandó megnevezését. Az NVI a domain-használója a valasztas.hu, www.valasztas.hu, vtr.valasztas.hu, kuviforum.valasztas.hu, nvi.hu, www.nvi.hu, eu-parlament.hu, www.eu-parlament.hu, election.hu, www.election.hu domain neveknek, ezen összes internetes cím a választások hivatalos honlapjára vezeti a felhasználót.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság a domain.hu-n található Domain Nyilvántartóban ellenőrizte a választások.hu domain nevet, és megállapította, hogy a választások.hu domain név regisztrálva van, a domain név használója a Hoffice Ltd. (székhely: UK WC2H 9JQ London, Shelton Street, Covent Garden 71-75). A Nemzeti Választási Bizottság felkereste a választások.hu weboldalt és megállapította, hogy a választások.hu domain név regisztrálva van, ugyanakkor a weboldalt felkeresve az a tájékoztatás található, mely szerint a domain-t még nem kötötték össze tárhely szolgáltatással, így abból az elbírálás időpontjában az a következtetés vonható le, hogy az internetes weboldalt még nem hozták létre.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy bár a weboldalhoz jelenleg nem tartozik semmilyen, így választással kapcsolatos tartalom sem, ugyanakkor önmagában az a tény, hogy a domain-használó a választások hivatalos honlapjának elnevezésétől csak az ékezetek, illetve a többesszám alkalmazása tekintetében eltérő domain nevet regisztrált, mindenképpen a domain-használó megtévesztő szándékára enged következtetni. Rögzíti továbbá a Bizottság, hogy Beadványozó megfelelően bizonyította, hogy – bár jelenleg nem, de – a kifogás benyújtásakor a domain név a nyugat.hu internetes weboldalra navigált, ami alapján a weboldalt üzemeltető Nyugat Média és Világháló Egyesület megtévesztő magatartása is megállapítható.
 6.  A Kúria irányadó gyakorlata szerint a rendeletetésszerű joggyakorlás a joggal való visszaélés törvényi tilalmát rögzítő polgári jogi szabályozásból kiindulva az egész jogrendszert átható követelmény. Azt jelenti, hogy a jogintézményekkel célhoz és tartalomhoz kötötten élhetnek annak címzettjei. Csak az a joggyakorlás élvez törvényi védelmet és elismerést, amelyben a jogosultság formális előírásain túl annak valódi tartalma is felismerhető [összefoglalóan elsőként: 18/2008. (III. 12.) AB határozat]. A rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme több a jogsértés megállapíthatóságánál: abban felismerhetően meg kell nyilvánulnia annak a szándéknak, amely a formális jogkövetés égisze alatt a jogintézményben rejlő tartalom kihasználására irányul. (Vesd össze: Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2.szám) egyértelműen ilyennek minősül az, ha valaki szándékosan megtévesztő magatartást fejt ki.
 7. A választások.hu domain név jelentéstartalmában semmiben nem különbözik a választás hivatalos honlapjának internetes címétől, így azok a választópolgárok, akik a valasztas.hu helyett a választások.hu weboldalt keresik fel, egy megtévesztő felületet érnek el, amelyen az a tájékoztatás fogadja őket, hogy a weboldal nincs még létrehozva. Mindez – a fentiekben kifejtettek alapján – megalapozza a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelmét, hiszen ezen alapelvvel nyilvánvalóan nem összeegyeztethető a domain-használó azon eljárása, amellyel a választópolgárokat megtéveszti, illetve a választások hivatalos honlapjának, az azon közzétett információk elérését akadályozza.
 8. Mindezekre figyelemmel a Bizottság megállapította az említett alapelv sérelmét mind Hoffice Ltd.-t érintően, mind Nyugat Média és Világháló Egyesület tekintetében.
 9. Beadványozó kifogásában azt is kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a Nyugat Média és Világháló Egyesületet mint jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el, nevezetesen attól, hogy a választás.hu internetes cím beírásakor a nyugat.hu weboldal jelenjen meg automatikusan, a Nyugat Média és Világháló Egyesületet mint médiatartalom-szolgáltatót kötelezze, hogy a Nemzeti Választási Bizottság határozatának rendelkező részét a határozat közlésétől számított három napon belül a nyitóoldalán tegye közzé, és a Nyugat Média és Világháló Egyesülettel mint médiatartalom-szolgáltatóval szemben bírságot szabjon ki. Tekintettel arra, hogy a Bizottság megállapította, hogy az említett domain név már nem navigál tovább a nyugat.hu tartalomra, a kifogásban kért jogkövetkezmények alkalmazására az ügyben nem kerülhetett sor.
 10. A Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti alapelvek sérelmét nem állapította meg, tekintettel arra, hogy nyilvánvalóan nincsenek összefüggésben a kifogás tárgyává tett cselekménnyel.
 11. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

A határozat a Ve. 212. §-án és a 218. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 3.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke