292/2022. NVB határozat - a Sz. Sz. E. által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

292/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Sz. Sz. E. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1] Beadványozó 2022. április 1. napján, 14 óra 45 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Ve. 208. §-a alapján, a Ve. 149. §-ának megsértése miatt.

[2] Kifogásában előadta, hogy 2022. április 1-jén 13 óra 56 perckor a +36 1 700 41336 telefonszámról 30 másodperc hosszúságú, kérés nélküli automata hangüzenetet kapott Márki-Zay Péter hangján, úgy, hogy korábban személyes adatai politikai tartalmú üzenetek továbbítására történő felhasználásához a Márki-Zay Pétert támogató pártok egyikének sem adott, ilyen hozzájárulást kizárólag a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség részére adott.

[3] Meglátása szerint ez az üzenet nyíltan a választói akarat befolyásolására irányul, és az a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampánynak minősül. E körben idézte a Ve. 149. §-át, amely alapján választási kampányanyag a választópolgár részére közvetlen megkeresés módszerével a 89. §-ban meghatározottak figyelembevételével juttatható el azzal, hogy egyéb adatai felhasználásához - mint telefonszám, elektronikus levélcím - a kifejezett hozzájárulása szükséges.

[4] Előadta, hogy a Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatásban szereplő választópolgári adatok és az ott nem szereplő, de a Ve. 149. §-ában megjelölt egyéb személyes adat (így a telefonszám) felhasználhatósága elválik: előbbi esetben a Ve. 89. §-át kell figyelembe venni, azaz a választópolgár a hallgatásával hozzájárul az adatkezeléshez, a felhasználás megtiltása érdekében kell nyilatkoznia. Meglátása szerint a többi adat esetében a Ve. 149. §-a kifejezett hozzájárulást ír elő a felhasználáshoz, amely a személyes adatokkal összefüggésben egyedül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR) követelményeinek megfelelő hozzájárulási nyilatkozat előzetes megtétele lehet. Beadványozó1 szerint ilyen üzenetek csak akkor küldhetők jogszerűen az Infotv. 5. §-a alapján, ha az ügyfél saját kezdeményezésre külön nyilatkozatot tesz a mobilszolgáltató felé telefonszáma ilyen célú felhasználása érdekében, vagy, ha a választópolgár a pártnak adott kifejezett hozzájárulást telefonszáma kampánycélú felhasználásához. Ilyen nyilatkozat hiányában a fenti adatkezelés és üzenetküldés jogszerűtlen.

[5] Meglátása szerint a Ve. 89. §-ban megjelölthöz hasonló tiltó nyilatkozat bemutatása azért nem kívánható meg tőle, mert jelen ügyben azt kellene bizonyítania, hogy nem adta előzetes hozzájárulását telefonszáma ilyen célú felhasználásához.

[6] Idézte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről szóló ajánlásának II.4. pontját, amely szerint a „választópolgárnak a mobiltelefonszáma (…) kezeléséhez való hozzájárulása abban az esetben felel meg a Ve.-ben foglalt előírásoknak, amennyiben egyértelműen bizonyítható, hogy az az érintettől származik, engedélyező tartalmú, valamint az adott információnak a jelölt vagy jelölő szervezet általi kezelésére vonatkozik. A hozzájárulás érvényességét és az adatkezelés jogszerűségét a jelöltnek vagy jelölő szervezetnek kell biztosítania, illetve bizonyítania.”

[7] Előadta, hogy mivel az „üzenetet küldő entitás” nincs elzárva attól, hogy a jogorvoslati eljárásban ellenbizonyítást tegyen, ezért a hozzájárulása hiányát a kifogásában tett nyilatkozaton kívül további bizonyítási eszközzel alátámasztani nem lehet.

[8] Kifogásához mellékelt egy, a telefonja képernyőjéről készült képernyőfotót, amelyen az látható, hogy kifogásában megjelölt telefonszám 32 másodperc hosszan bejövő hívást kezdeményezett, illetve mellékelte nyilatkozatát a tárgyban, hogy a kifogásában megjelölt telefonszámra vonatkozóan a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen megkeresésre a Márki-Zay Péter jelöltet támogató jelölő szervezetek részére nem adott hozzájárulást.

[9] Mindezekre tekintettel arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a kifogásának adjon helyt, és állapítsa meg a Ve. 149. §-ának megsértését.

  1.  

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[10] A Ve. 212. § (2) bekezdése írja elő a kifogás azon kötelező tartalmi elemeit, amelyeknek a jogorvoslati kérelemben való megadása az érdemi elbírálás feltétele. E szerint „[a] kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.”

[11] A kifogás fentiekben idézett szabályai, valamint a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria következetes gyakorlata alapján a választási eljárásban a Ve. által előírt rövid jogvesztő határidők és az eljárás sommás jellege miatt hiánypótlási felhívás kibocsátásának és a kifogásnak a benyújtását követő kiegészítésére nincs mód. Mindez azt jelenti, hogy a választási szervek és a bíróságok is minden esetben a jogorvoslati kérelem benyújtásakor eléjük tárt bizonyítékok és dokumentumok alapján hozzák meg döntésüket. [Kvk.IV.38.228/2019/2., Kvk.IV.37.531/2018/2., Kvk.III.37.656/2019/3., Kvk.IV.37.990/2014/3., Kvk.IV.37.316/2014., Kvk.I.38.024/2014.]

[12] A Nemzeti Választási Bizottság a Beadványozó által benyújtott kifogás vizsgálata során megállapítja, hogy bár Beadványozó mellékelt két bizonyítékot – egy képernyőmentést a telefonjára érkező bejövő hívásról, illetve Beadványozó nyilatkozatát – azonban sem a mellékelt bizonyítékokból, sem Beadványozó kifogásának tartalmából nem válik világossá, hogy az általa sérelmezett telefonhívás során, az automata hangüzenet mit tartalmaz. Ennek okán pedig a Bizottság számára nem vált egyértelművé, hogy a kifogásban megjelölt telefonszámról érkező hívás mi alapján, mivel sérti a Ve. 149. §-ában meghatározott, a közvetlen politikai kampányra vonatkozó szabályokat. Mivel a kifogás benyújtása során a kifogásolt hangüzenetet, illetve annak tartalmát Beadványozó nem tárta a Nemzeti Választási Bizottság elé, így az sem nyert bizonyítást, hogy a kifogással érintett telefonhívás Márki-Zay Péter képviselőjelölttől származik-e.

[13] Mivel tehát a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a Bizottság nem tudta megállapítani, hogy a Beadványozó kifogásában megjelölt telefonhívás tartalma megsértette-e a Ve. 149. §-ában foglaltakat, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 220. §-a alapján a kifogást elutasítja.

 

  1.  

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14] A határozat a Ve. 149. §-án, a 212. § (2) bekezdésén, a 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 3.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke