292/2018. NVB határozat - Lendülettel Magyarországért jelölő szervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

292/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Lendülettel Magyarországért jelölő szervezet, képviseli: Sepsey Zoltán, (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Budapest 17. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 35/2018. (III. 05.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján a 35/2018. (III. 05.) számú határozatában megállapította, hogy a Lendülettel Magyarországért jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Huszpán Anita egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 420 db érvényes ajánlás szerepelt.

[2]           Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán visszautasította.

[A fellebbezés tartalma]

[3]           Beadványozó 2018. március 7-én 23 óra 55 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában előadta, hogy álláspontja szerint az ajánlások száma az újraellenőrzésük után el fogja érni a törvényben foglalt minimumot.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]           A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[5]           A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

 

[6]           A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[7]            A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy azt Beadványozó a Lendülettel Magyarországért jelölő szervezet nevében nyújtotta be, azonban abban nem adta meg a szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, valamint a szervezet székhelyét. A fellebbezésben a szervezet székhelye helyett az értesítési címe került feltüntetésre. A Kúria Kvk.III.37.281/2014/3. számú végzésében rögzítette, hogy a „nyilvántartásba-vételi szám alatt az adott szervezet nyilvántartási adatairól szóló kivonat szerinti nyilvántartási számot kell érteni, mellyel azonosnak tekinthető a Civil Szervezetek Névjegyzékében található megyei nyilvántartási szám, amely az évszámot is feltünteti.”

[8]           A fellebbezésben a jelölő szervezet nyilvántartásba-vételi száma, valamint a székhely feltüntetésének hiánya az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás jogkövetkezményével jár. [Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.III.37.280/2014/3. és Kvk.III.37.282/2014/3.; Kvk.III.37.228/2014/3., Kvk.III.37.229/2014/3., Kvk.IV.37.230/2014/3., Kvk.V.37.232/2014/3., Kvk.V.37.233/2014/3. és Kvk.II.37.238/2014/3. számú végzések]

[9]           A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti továbbá, hogy az nem tartalmazza a fellebbezés a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.

[10]        A Bizottság a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]

[11]        A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12]        A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, székhelyét, valamint annak a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapját, amelyek miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.  

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13]        A határozat a Ve. 135. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés a) pontján, 4. számú mellékletének ae) pontján, a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 10.

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke