291/2022. NVB határozat - a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, a K. L., a N. D. E., a K. Sz. T., a G. G., a Gy. N., a K. D., a T. D., a V. A., a K. Zs.,. a B. T., és a B. G. által ben,yújtott kifogások tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

291/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay utca 28., a továbbiakban: Beadványozó1), a K. L. (a továbbiakban: Beadványozó2), a N. D. E. (a továbbiakban: Beadványozó3), a K. Sz. T. (a továbbiakban: Beadványozó4), a G. G. (a továbbiakban: Beadványozó5), a Gy. N. (a továbbiakban: Beadványozó6), a K. D. (a továbbiakban: Beadványozó7), a T. D. (a továbbiakban: Beadványozó8), a V. A. (a továbbiakban: Beadványozó9), a K. Zs. (a továbbiakban: Beadványozó10) a B. T. (a továbbiakban: Beadványozó11), és a B. G. (a továbbiakban: Beadványozó12) által benyújtott kifogások tárgyában – 12 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó1 kifogásának részben ad helyt és megállapítja, hogy ismeretlen személy azzal, hogy 2022. március 31. napjától kezdődően a +3613547973 és a +3619994786-os telefonszámokról választópolgárokat kifejezett hozzájárulásuk nélkül közvetlen politikai kampánynak minősülő telefonhívásban kereste meg, megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint az e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

A Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó2, Beadványozó3, Beadványozó4, Beadványozó5, Beadványozó6, Beadványozó7, Beadványozó8, Beadványozó9, Beadványozó10, Beadványozó11 és Beadványozó12 kifogásának részben helyt ad, és megállapítja, hogy ismeretlen személy megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 149. §-át, azzal, hogy a választópolgárok kifejezett hozzájárulása nélkül indított olyan, automata hanghívást részükre, amelynek tartalma közvetlen politikai kampánynak minősül.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Beadványozó1 2022. április 1. napján, 12 óra 50 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján, a Ve. 149. §-ának megsértése, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, illetve e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvek megsértése miatt.

[2] Kifogásában előadta, hogy 2022. március 31-től kezdődően a kifogásában megjelölt két telefonszámról kérés nélküli telefonhívásokat indít a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom, az LMP – Magyarország Zöld Pártja, és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek (a továbbiakban együtt: Jelölő szervezetek) által az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a közös pártlistájuk első helyén szereplő dr. Márki-Zay Péter felesége.

[3] Előadta, hogy az üzenet közzétételét nyilvánosan beismerte dr. Márki-Zay Péter kampánystábja egy internetes sajtóterméknek eljuttatott nyilatkozatban, megküldve az eredeti hangfelvételt is.

[4] Beadványozó1 kifejtette, hogy a hangüzenet a következőket tartalmazza: „Üdvözlöm, Vincze Felícia vagyok, három lány és négy fiú édesanyja. Egy ember, ugyanolyan ember, mint ön. Egy ember, aki összeszorult szívvel figyeli mindazt a tragédiát és embertelenséget, ami Ukrajnában történik. Ugyanúgy, ahogyan Orbán Viktor is, én sem akarok háborút. Nem akarom látni, ahogy rommá lövik szeretett városainkat, házainkat, iskoláinkat, templomainkat. Legyen végre béke! Köszönöm, hogy meghallgatott! Ön Vincze Felíciát, Márki-Zay Péter feleségét hallhatta.”

[5] Beadványozó1 álláspontja szerint ez az üzenet nyíltan a választói akarat befolyásolására irányul, annak cáfolatára törekszik, hogy a hangot felmondó személy közeli hozzátartozója, a felsorolt jelölő szervezetek által állított listán első helyen szereplő jelölt korábbi, az Ukrajnában folyó háborúval kapcsolatos kijelentéseivel szemben nincs szó arról, hogy a nevezett jelölő szervezetek színeiben megválasztott képviselők által támogatott kormány bevonná Magyarországot a háborúba. Meglátása szerint e kampányeszköz célja az, hogy hitelt tulajdonítson dr. Márki-Zay Péter szavainak, egy szimpatikusnak tűnő, a közéletben szerepet eddig nem vállalt személy nyilatkozatával hitelesítse dr. Márki-Zay Péter megszólalásaira más politikai erőktől érkezett kritikákra adott cáfolatokat.

[6] Véleménye szerint ez a telefonhívással indított hangüzenet a Ve. 149. §-ában foglalt közvetlen politikai kampánynak minősül, amely körben idézte is a Ve. ezen rendelkezését.

[7] Előadta, hogy a Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatásban szereplő választópolgári adatok és az ott nem szereplő, de a Ve. 149. §-ában megjelölt egyéb személyes adat (így a telefonszám) felhasználhatósága elválik: előbbi esetben a Ve. 89. §-át kell figyelembe venni, azaz a választópolgár a hallgatásával hozzájárul az adatkezeléshez, a felhasználás megtiltása érdekében kell nyilatkoznia. Meglátása szerint a többi adat esetében a Ve. 149. §-a kifejezett hozzájárulást ír elő a felhasználáshoz, amely a személyes adatokkal összefüggésben egyedül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR) követelményeinek megfelelő hozzájárulási nyilatkozat előzetes megtétele lehet. Beadványozó1 szerint ilyen üzenetek csak akkor küldhetők jogszerűen az Infotv. 5. §-a alapján, ha az ügyfél saját kezdeményezésre külön nyilatkozatot tesz a mobilszolgáltató felé telefonszáma ilyen célú felhasználása érdekében, vagy, ha a választópolgár a pártnak adott kifejezett hozzájárulást telefonszáma kampánycélú felhasználásához. Ilyen nyilatkozat hiányában a fenti adatkezelés és üzenetküldés jogszerűtlen.

[8] Meglátása szerint a Ve. 89. §-ban megjelölthöz hasonló tiltó nyilatkozat bemutatása azért nem kívánható meg tőle, mert jelen ügyben azt kellene bizonyítania, hogy nem adta előzetes hozzájárulását telefonszáma ilyen célú felhasználásához.

[9] Előadta, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, amely alapelv véleménye szerint megsértésre került a kifogásában sérelmezett tevékenységgel.

[10] Idézte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről szóló ajánlásának II.4. pontját, amely szerint a „választópolgárnak a mobiltelefonszáma (…) kezeléséhez való hozzájárulása abban az esetben felel meg a Ve.-ben foglalt előírásoknak, amennyiben egyértelműen bizonyítható, hogy az az érintettől származik, engedélyező tartalmú, valamint az adott információnak a jelölt vagy jelölő szervezet általi kezelésére vonatkozik. A hozzájárulás érvényességét és az adatkezelés jogszerűségét a jelöltnek vagy jelölő szervezetnek kell biztosítania, illetve bizonyítania.”

[11] Beadványozó1 meglátása szerint a jogtalanul megszerzett és felhasznált telefonszámok segítségével az érintett politikai oldal szélesebb körhöz volt képes eljuttatni választási üzeneteit, ezáltal pedig jogtalan előnyhöz jutott ellenfeleivel szemben. Ebből adódóan pedig sérült a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a jelöltek és jelölőszervezetek esélyegyenlőségére vonatkozó alapelv is.

[12] Kifogásában megjelölte a telex.hu internetes hírportál két cikkét, amelyek közül az elsőn az elektronikus sajtótermék tudósítását tartalmazza a kifogással sérelmezett tevékenységről, a második pedig a kifogással sérelmezett hangüzenetet.

[13] Mindezekre tekintettel Beadványozó1 arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, állapítsa meg, hogy ismeretlen személy megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt alapelveket, illetve a Ve. 149. §-át.

[14] Beadványozó2 2022. április 1. napján 18 óra 13 perckor elektronikus úton, ugyanezen tartalommal kifogást nyújtott be a Budapest 16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB). Az OEVB a kifogást 2022. április 2. napján 11 óra 32 perckor elbírálás végett áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványozó2 a kifogásában foglaltak bizonyítására mellékelte a telex.hu internetes hírportál e témájú cikkét, a kifogásával sérelmezett telefonhívásról készült hangfelvételt, illetve nyilatkozatát a tárgyban, hogy a kifogásában megjelölt telefonszámra vonatkozóan a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen megkeresésre senkinek nem adott hozzájárulást.

[15] Beadványozó3 szintén április 1. napján, 11 óra 45 perckor nyújtotta be Beadványozó2 kifogásával megegyező tartalmú kifogását a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, amely a kifogást elbírálás végett 2022. április 2-án 20 óra 15 perckor áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[16] Beadványozó4 2022. április 2. napján 10 óra 43 perckor elektronikus úton nyújtotta be Beadványozó2 kifogásával megegyező tartalmú kifogását a Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, amely a kifogást elbírálás végett ugyanezen napon 16 óra 19 perckor áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[17] Beadványozó5, Beadványozó6, Beadványozó7, Beadványozó8, Beadványozó9, Beadványozó11 és Beadványozó12 2022. április. 2. napján elektronikus úton nyújtották be – szintén Beadványozó2 kifogásával megegyező tartalmú – kifogásaikat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 01. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, amely a kifogásokat elbírálásuk végett 2022. április 2. napján 16 óra 50 perckor áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[18] Beadványozó10 szintén 2022. április 2. napján 13 óra 27 perckor elektronikus úton nyújtotta be – Beadványozó2 kifogásával teljes mértékben egyező tartalommal – kifogását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 02. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, amely a kifogást elbírálás végett 2022. április 2. napján 16 óra 50 perckor áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[19] A Ve. 217. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti azoknak az előtte folyamatban levő ügyeknek az egyesítését, amelyeknek tárgya egymással összefügg.

[20] Tekintettel arra, hogy a kifogások szó szerint azonos tartalommal Márki-Zay Péter feleségének automata hanghívását sérelmezik ugyanazon okból, a Bizottság elrendeli kifogások az együttes vizsgálatát és elbírálását.

[21] A Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó2, Beadványozó3, Beadványozó4, Beadványozó5, Beadványozó6, Beadványozó7, Beadványozó8, Beadványozó9, Beadványozó10, Beadványozó11 és Beadványozó12 (a továbbiakban együtt: Beadványozók) által benyújtott kifogások kapcsán megállapítja, hogy azok részben alaposak.

[22] A Ve. 140. §-a alapján kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a

a) plakát,

b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,

c) politikai reklám és politikai hirdetés,

d) választási gyűlés.

[23] A Ve. 141. §-a értelmében kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

[24] A kampánytevékenység sokféle módon folytatható, plakátolással, politikai reklámmal és politikai hirdetéssel, ezekkel az eszközökkel azonban a kampányolók a választópolgárok nagyobb tömegét célozzák meg. A Ve. szabályozza azt is, amikor a kampánytevékenységet folytatók közvetlenül és kifejezetten az adott választópolgárt szólítják meg üzeneteikkel. Ez a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen politikai kampány, amikor a választási kampányanyag a választópolgár részére, a Ve. 89. §-ban meghatározottak figyelembevételével, közvetlenül kerül eljuttatásra lakcímére, telefonszámára, vagy e-mail címére. Ez utóbbi két adattal kapcsolatban – azaz telefonszám, elektronikus levélcím – azonban a Ve. rögzíti, hogy annak felhasználása csak akkor jogszerű, ha a választópolgár ahhoz kifejezetten hozzájárult.

[25] A közvetlen megkeresés egyik módszere, hogy a jelöltek, vagy a listát állító jelölő szervezetek adatszolgáltatási díj ellenében, a Ve. 153. §-a alapján megvásárolják a választópolgárok szavazóköri névjegyzéki adatait az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodáktól, illetve a Nemzeti Választási Irodától. Ezen adatok kizárólag közvetlen politikai kampány céljából használhatók fel és nem tartalmazzák azoknak a választópolgároknak az adatait, akik a Ve. 89. §-a alapján úgy rendelkeztek, hogy megtiltják, hogy a választási szervek a róluk nyilvántartott adatokat a Ve. 153. § alapján kiadják.

[26] A Ve. 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a választási szervek a 153. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatigénylés alapján kizárólag a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, valamint a választópolgárok nemére és az életkorára vonatkozó adatokat bocsájtják az igénylők rendelkezésére. A választópolgár e-mail címe és telefonszáma nem adattartalma a Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatásnak, azokat a választási szervek nem tartják nyilván, ennél fogva az sms-ben vagy e-mailben történő közvetlen választópolgári megkereséseknek nem lehet ezen adatszolgáltatás az alapja.

[27] Ahogyan azt a Ve. 149. §-a egyértelműen meghatározza, a választópolgár részére választási kampányanyag e-mail címére vagy telefonszámára, jogszerűen csak úgy juttatható el, ha a kampányanyagot küldő kifejezett felhatalmazással rendelkezik a választópolgártól ezen adatai kezelésére.

[28] A kifogásokban sérelmezett azon automata hanghívás, amelyben a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom, az LMP – Magyarország Zöld Pártja, és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek közös miniszterelnök-jelöltjének, Márki-Zay Péter feleségének üzenete hallható a jelenleg Ukrajnában zajló háború kapcsán, és amely során kifejezi, hogy mint Márki-Zay Péter felesége, hasonlóan, mint Orbán Viktor miniszterelnök, nem akar háborút, megállapítható, hogy az közvetlen politikai kampánynak minősül, és mint ilyen, alkalmas arra, hogy a 2022. április 3. napján megtartásra kerülő országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának kampányidőszakában, a választás napját megelőző napokban a választópolgárok akaratát befolyásolják, vagy legalábbis azt megkíséreljék. Erre való figyelemmel a választópolgárok részére kizárólag akkor lehetett volna telefonhívás útján eljuttatni a kifogásokban jelzett hangüzenetet, ha a telefonszámaik közvetlen politikai kampány céljára való felhasználásához kifejezetten hozzájárultak volna. Ezzel szemben Beadványozók kifogásához mellékelt nyilatkozatok egyértelműen tanúsítják, hogy közvetlen megkeresésre nem adtak hozzájárulást. Tekintettel arra, hogy ezen választópolgári nyilatkozatokkal szemben a Nemzeti Választási Bizottságnak nem áll rendelkezésére azok valóságtartalmát megdöntő bizonyíték, így a Bizottság a választópolgári nyilatkozatokban foglalt állítást, mint valósággal egyezőt fogadta el.

[29] A Ve. 218. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást a rendelkezésére álló adatok alapján bírálja el.

[30] A Nemzeti Választási Bizottság a Beadványozók által szolgáltatott bizonyítékok alapján alaposnak tartotta a kifogásokat, és a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján kifogásaiknak részben helyt adva megállapítja, hogy ismeretlen személy megsértette a Ve. 149. §-át azzal, hogy Beadványozók számára úgy küldött telefonhívás útján közvetlen politikai kampánynak minősülő hanghívást, hogy telefonszámuk közvetlen politikai kampány céljára való felhasználásához nem adtak kifejezett hozzájárulást.

[31] Beadványozók a Ve. 149. § sérelmének megállapítása mellett a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértése megállapítását is kérték. E körben a Nemzeti Választási Bizottság utal a Kúria által is követett azon következetes joggyakorlatára, mely szerint a választási eljárás alapelvei kiemelt jelentőséggel bírnak, iránymutató és hézagpótló szerepük van, megsértésük – normatív tartalmuk miatt – jogszabálysértésnek minősül. Amennyiben azonban egy adott jogviszonyt tételes jogi rendelkezések szabályoznak, akkor nem lehet a jogvitát alapelvi rendelkezések alapján eldönteni. Mivel a tételes előírás sérelme magában foglalja az alapelvi sérelmet is, a Ve. tételes rendelkezése megsértésének megállapítása mellett a választási eljárási alapelv sérelmét nem kell megállapítani. [Kvk.VI.39.309/2022/5., Kvk.III.37.799/2020/3. és Kvk.IV.37.468/2009/2. számú végzések, 67/2016. NVB határozat, 79/2016. NVB határozat, 91/2016. NVB határozat, 119/2016. NVB határozat, 166/2022. NVB határozat, 169/2022. NVB határozat, 198/2022. NVB határozat].

[32] Tekintettel arra, hogy jelen ügyben a kifogás tárgyává tett tevékenység tételes jogszabályi rendelkezés alapján szabályozott, ezért e tekintetben az alapelvi jogsértés megállapítása nem lehetséges. E tekintetben a Bizottság a kifogásokat a Ve. 220. §-a alapján elutasítja.

[33] Beadványozó1 fogásával kapcsolatban a jogsértés megállapításakor figyelemmel volt arra is, hogy a jogsértés másként értelmezhető választópolgárok és a jelölő szervezetek esetében.

[34] Beadványozó1 az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának eljárásában jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet. E minőségénél fogva, az ő esetében a Ve. 149. §-a nem értelmezhető, a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen hozzájárulás hiányára alapítottan kifogást csak választópolgár tud előterjeszteni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kifogásban rögzített jogsértés hatása ne lenne kimutatható az ő esetében is.

[35] A jelölő szervezet részéről a jogsérelem abban áll, hogy a jogtalan kampányeszköz felhasználásával más jelölő szervezetekhez képest a választási versenyben rosszabb pozícióba került, amelynek jelentős súlyt ad az, hogy az úgynevezett „kéretlen telefonhívások” a szavazás napja előtt néhány nappal, a választási kampány utolsó napjaiban került kiküldésre nagy számban. [Ve. 2. § (1) bekezdés e) pont]

[36] A jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megsértése pedig abban áll, hogy jelen esetben kimutatható, hogy a választási kampányra vonatkozó szabályok tudatos és direkt megsértése valósult meg, amelynek nem csak az érintett választópolgárok az alanyai, hanem az okozott joghátrány okán azon jelölő szervezetek is, akik ellenében fogalmazódott meg a választási kampányüzenet. 

[37] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó1 esetében a kifogást a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt alapelvek megsértése tekintetében találta alaposnak, így annak a Ve. 218. § (2) bekezdése alapján helyt adott és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

[38] Beadványozó1 tekintetében a Ve. 149. §-ának megsértésére hivatkozást a Bizottság nem találta alaposnak, így e jogszabálysértés tekintetében a kifogást a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[39] A határozat a Ve 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjain, 208. §-án, 140-141. §-ain, 149. §-án, 153. §-án, 215. § c) pontján, 217. § (1) bekezdésén, 218. § (2) bekezdés a) pontján, a 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 3.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke