289/2022. NVB határozat - a Kovácsné Varga Ildikó egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

289/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Kovácsné Varga Ildikó (a továbbiakban: Beadványozó) egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Győr-Moson-Sopron Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 28/2022. (III. 30.) számú határozatát megváltoztatja, a bírság kiszabását mellőzi, ezt meghaladóan a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontját alkalmazva a határozatot helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1] Major András magánszemély (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. március 28. napján kifogást nyújtott be a Győr-Moson-Sopron Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján.

[2] Előadta, hogy kifogását mint a névjegyzékben szereplő választópolgár, és mint Gyopáros Alpár képviselőjelölt kampányának vezetője nyújtja be.

[3] Kifogásában előadta, hogy a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, az LMP – Magyarország Zöld Pártja, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek közös képviselőjelöltje, Kovácsné Varga Ildikó a képviselőjelölti Facebook oldalára kitett egy képet, amelyen zöld alapon fekete betűkkel a következő szöveg olvasható: „Ha nem töltöd ki a népszavazási lapot, majd kitölti helyetted a Fidesz! A megoldás: rontsd el! Ikszeld be mindkét választ! Az nem hamisítható!”

[4] Kifogástevő álláspontja szerint Kovácsné Varga Ildikó ezen tevékenysége több okból is jogszabálysértő. Meglátása szerint egyrészről azért jogszabálysértő, mert ezzel egyértelműen arra hívja fel és buzdítja a választópolgárokat, hogy érvénytelen szavazólapokat helyezzenek a választás során az urnába, ezzel pedig ellehetetleníteni törekszik a népszavazást és a választópolgárok valós akaratának megismerését. Meglátása szerint továbbá azért is jogszabálysértő e tevékenység, mert bármiféle bizonyíték nélkül azt állítja, hogy a Fidesz csalni fog. Emellett pedig véleménye szerint azért is jogszabálysértő Kovácsné Varga Ildikó tevékenysége, mert azt állítja, hogy a csalás megakadályozásának egyetlen lehetséges megoldása az, ha a választópolgárok érvénytelen szavazatot adnak le.

[5] Álláspontja szerint Kovácsné Varga Ildikó tevékenysége sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, és e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket.

[6] Előadta továbbá, hogy véleménye szerint a jogsértés folyamatosnak tekinthető, ugyanis 2022. március 25-e óta folyamatosan látható Kovácsné Varga Ildikó Facebook oldalán a sérelmezett bejegyzés.

[7] Kifogásához fényképmellékletként csatolta a kifogásával sérelmezett, Kovácsné Varga Ildikó által közzétett Facebook bejegyzésről készült fotót.

[8] Mindezekre tekintettel arra kérte az OEVB-t, hogy a kifogásnak adjon helyt, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől, illetve szabjon ki a jogsértővel szemben bírságot.

[9] Az OEVB a 28/2022. (III. 30.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy Kovácsné Varga Ildikó képviselőjelölt hivatalos, képviselőjelölti Facebook oldalán közzétett bejegyzése megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása és e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket, eltiltotta a jogsértőt a további jogszabálysértéstől, és 800.000,- forint mértékű bírságot szabott ki.

[10] Határozatának indokolásában az OEVB rögzítette, hogy a bizonyítékként mellékelt fényképfelvételt megvizsgálta, az OEVB ülés keretében megtekintette a képviselőjelölt Facebook oldalát, amelyek alapján megállapította, hogy Kovácsné Varga Ildikó a kifogással sérelmezett Facebook bejegyzés közzétételével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása és e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket. Ennek okán eltiltotta Kovácsné Varga Ildikót a további jogszabálysértéstől, és felszólította, hogy a kifogásolt bejegyzést távolítsa el. Mivel az OEVB szerint Kovácsné Varga Ildikó tevékenysége súlyosan jogsértő és szándékos, ezért terhére 800.000,- forint összegű bírságot szabott ki.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[11] Beadványozó 2022. április 1-jén 11 óra 31 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 28/2022. (III. 30.) számú határozatával szemben, amely fellebbezést az OEVI vezetője ugyanezen napon 12 óra 50 perckor felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[12] Érintettsége alátámasztására előadta, hogy az OEVB határozata az ő jogsértését állapította meg, őt tiltotta el jogsértéstől, és az ő terhére szabott ki 800.000,- forint összegű bírságot.

[13] Beadványozó fellebbezésében előadta, hogy az OEVB határozata meglátása szerint nem más, mint Kifogástevő beadványának határozati formába öntése, ugyanis véleménye szerint az OEVB nem törekedett arra, hogy megállapítsa, miért jogsértő Beadványozó magatartása, illetve hogy a választási alapelvek milyen tekintetben sérültek. Meglátása szerint az OEVB határozata indokolásának hiányossága jogsértő.

[14] Előadta, hogy a Facebook oldalán közzétett bejegyzés egyértelműen az április 3-án tartandó országos népszavazás tekintetében az érvénytelen szavazás mellett foglal állást. Véleménye szerint a bíróságok és az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a választási kampány idején fokozott védelemben részesül a jelöltek politikai véleménynyilvánításhoz fűződő joga, így az fokozott vagy túlzó jellege ellenére is alaptörvényi védelemben részesül. E körben hivatkozott a Győri Ítélőtábla Pk.I.25.613/2019/3. számú végzésére és az Alkotmánybíróság számos – így a 7/2014. (III. 7.), 31/2014 (X. 9.), 5/2015. (II. 25.), 9/2015. (IV. 23.), 3107/2018 (IV. 9.) számú – határozatára.

[15] Álláspontja szerint a választási kampány fokozott ideje alatt tett véleménye a politikai véleménynyilvánítás alkotmányos védelemben részesített megjelenési formája, amelyre a kormánypártok a rendelkezésükre álló eszközökkel számtalan módon tudnának reagálni.

[16] Meglátása szerint az OEVB határozatának meghozatalakor teljesen mellőzte a Ve. 46. § d) pontja szerinti indokolási kötelezettségét, ugyanis véleménye szerint nem világos, hogy mivel sértette meg a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelveket. Kifejtette, hogy az OEVB határozata különösen jogsértő a bírság kiszabásának körülménye vonatkozásában, ugyanis az OEVB semmilyen mérlegelést nem tartalmazó indokolást hozott, csupán azt rögzítette, hogy magatartása súlyosan jogsértő és szándékos. Meglátása szerint ezáltal az OEVB nem indokolta, hogy milyen okból szabta ki a kiszabható maximális bírságösszeg 80%-ának megfelelő összegű bírságot.

[17] Mindezek alapján arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján az OEVB határozatát változtassa meg, és a kifogást utasítsa el.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[18] A fellebbezés részben alapos.

[19] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[20] Beadványozó az OEVB határozata kapcsán vitatta, hogy Facebook bejegyzésével, amelyben érvénytelen szavazásra buzdít a népszavazási eljárásban, jogszabálysértést követett volna el, illetve sérelmezte, hogy az OEVB a bírság kiszabása tekintetében semmilyen mérlegelést nem tartalmazó indokolást hozott.

[21] A Bizottság a Facebook bejegyzés tartalma kapcsán visszautal korábbi döntésében tett megállapítására, miszerint „az érvénytelen szavazat egy jogsértő szavazat, szembemegy a népszavazás céljával és a Ve. rendelkezéseivel, az ilyen szavazatra való buzdítás ezért egy jogellenes tevékenység” (az NVB 270/2022. számú határozata, [36])

[22] E tekintetben tehát a Bizottság osztja az OEVB álláspontját és döntésében foglaltakat.

[23] A Ve. 219. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és területi kiterjedtségét, a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.

[24] A Ve. 219. § (2) bekezdése alapján a bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse, egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenötszöröse.

[25] A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 200 000 forint.

[26] Fentiek alapján megállapítható, hogy az OEVB a természetes személy esetén kiszabható bírság legmagasabb összegének (1.000.000 forint) 80 %-ával bírságolta meg Beadványozót.

[27] A Bizottság a Kúria Kvk.I.37.353/2018./2. számú döntésében foglalt gyakorlatra is figyelemmel megállapította, hogy a bírság kiszabását az OEVB határozata nem elégséges mértékben indokolta. A döntés ezen része során általánosságban hivatkozott az eset körülményeire (a magatartás súlyosan jogsértő és szándékos), a mérlegelés konkrét szempontjait azonban nem jelölte meg, így nem lehet a bírság alkalmazásának okszerűségére következtetni. A határozat nem tartalmazza a kiszabás során figyelembe vett súlyosbító vagy enyhítő körülményeket sem.

[28] A bírság jogszerű alkalmazásához szükséges általános és konkrét feltételek feltüntetése kapcsán a Kúria hivatkozott döntésében példaszerűen a Kvk.III.37.465/2014/2. számú végzéssel érintett NVB 941/2014. számú határozatra utalt.

[29] Fentiekre tekintettel a Bizottság az OEVB 28/2022. (III. 30.) számú határozatát megváltoztatta úgy, hogy a bírság kiszabását mellőzte, ezt meghaladóan a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontját alkalmazva a határozatot helybenhagyja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[30] A határozat a Ve. 219. §-án, 231. § (4)-(5) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 3.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke