289/2018. NVB határozat - a Szegényekért Pártnak az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán nyilvántartásba vett pártlistája törlése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

289/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Szegényekért Pártnak (4150 Püspökladány, Gárdonyi Géza u. 29.) az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán nyilvántartásba vett pártlistája törlése tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 254. § (2) bekezdése alapján a 161/2018. NVB határozattal nyilvántartásba vett Szegényekért Pártot törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles nyilvántartásából.

 

A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy a törlést vezesse át a nyilvántartáson.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vett pártlista törlésének előzményei]

  1. A Szegényekért Párt jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistáját 2018. március 2-án 9 fő jelölttel bejelentette.
  2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1)-(2) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.
  3. A Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 6-án meghozott 161/2018. számú határozatában megállapította, hogy a Szegényekért Párt jelölő szervezet 13 megyében és a fővárosban összesen 34 egyéni választókerületi jelöltet állított, a pártlista a törvényi határidőn belül bejelentésre került, így a Bizottság annak nyilvántartásba vételéről döntött. A Bizottság 161/2018. számú határozata jogorvoslat hiányában 2018. március 9-én 16.00 órakor jogerőre emelkedett.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 254. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „A Nemzeti Választási Bizottság törli a nyilvántartásból a pártlistát, ha a jelölő szervezet jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot.”
  2. A Ve. 138. §-a szerint a kiesett listát a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint a szavazólapokról törölni kell.
  3. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Szegényekért Pártnak 2018. március 10-én nincs bejelentett jelöltje, 12 nyilvántartásba vett jelöltje van és összesen 57 jelöltje nyilvántartásba vétele elutasításra került.
  4. Tekintettel arra, hogy a Szegényekért Párt jogerősen nyilvántartásba vett és bejelentett jelöltjeinek száma 12, amely nem éri el a Vjt. 8. §-ában rögzített törvényi minimumot, a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 254. § (2) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva a nyilvántartásba vett pártlistának a jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles, elektronikus nyilvántartásából való törléséről rendelkezik. A Bizottság döntése meghozatalakor figyelemmel van a Ve. 254. § (2) bekezdésének értelmezése tárgyában 2018. január 26-i ülésén kiadott, az országos listaállításhoz szükséges egyéni választókerületi jelöltek törvényi minimum alá csökkenésének hatása az országos listára című 1/2018. NVB iránymutatásban foglalt jogi álláspontra is.
  5. A Ve. 135. § (1) bekezdése szerint a bejelentett és a nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles, elektronikus nyilvántartását - a 4. melléklet szerinti adattartalommal - a Nemzeti Választási Iroda vezeti. A nyilvántartás változásait a nyilvántartásba vevő vagy abból törlő választási bizottság mellett működő választási iroda vezeti át a nyilvántartáson.
  6. A fentiekben írt indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1.  A határozat a Vjt. 8. § (1)-(2) bekezdésén, a Ve. 135. §-án, 138. §-án, a 254. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 10.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke