286/2022. NVB határozat - az Á. Zs., Sz.-I. J. R., N. V., B. B. és T. R. magánszemélyek által benyújtott kifogások tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

286/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Á. Zs. (a továbbiakban: Beadványozó1), Sz.-I. J. R. (a továbbiakban: Beadványozó2), N. V. (a továbbiakban: Beadványozó3), B. B. (a továbbiakban: Beadványozó4) és T. R. (a továbbiakban: Beadványozó5) magánszemélyek által benyújtott kifogások tárgyában – 10 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó1 és Beadványozó2 kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó3, Beadványozó4 és Beadványozó5 kifogását elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Beadványozó1 2022. március 31-én 15:14-kor, Beadványozó2 2022. április 2-án 12:10-kor, Beadványozó3 2022. március 31-én 22:39-kor, Beadványozó4 2022. április 2-án 14:51-kor és Beadványozó5 2022. április 2-án 15:04-kor elektronikus úton lényegében azonos tartalmú kifogást nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 209. § (2) bekezdésére, a 210. § (1) bekezdésére és 212. § (2) bekezdéseire hivatkozással a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Kifogásaikban arra hivatkoztak, hogy külföldön élő, regisztrált választópolgárok, akik a levélben szavazók névjegyzékében szerepelnek, szavazási levélcsomagjuk kézbesítéseként postai kézbesítést kértek, de a kifogás benyújtásáig azt nem kapták meg.

[2] Jogszabálysértésként valamennyien az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdésére hivatkoztak, amely szerint minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó legyen. Előadták, hogy velük szemben az Alaptörvény XXIII. cikk (6) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak fenn. Idézték az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 2. § (1) bekezdését, amely szerint „[a] választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul.” Majd rögzítették, hogy a kifogásolt jogsértés miatt rajtuk kívül álló okok akadályozták őket abban, hogy szabad elhatározásuk alapján gyakorolják a választáshoz való alapjogukat.

[3] Hivatkoztak a Ve. 277. § (1) bekezdésére, amely szerint a Nemzeti Választási Iroda a szavazólap elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási levélcsomagot. Rögzítették, hogy a Ve. 279. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogosultak postai úton eljuttatni levélben leadott szavazási iratukat a Nemzeti Választási Irodához. Azonban mivel a szavazási levélcsomagot meg sem kapták, nem tudják gyakorolni azt a jogukat, hogy levélben küldjék vissza szavazási iratukat. Rögzítették, hogy nem véletlenül kérték a postai kézbesítést, mivel más módon nem tudnák visszaküldeni a szavazási iratukat.

[4] Mindezek alapján álláspontjuk szerint sérültek a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjaiban foglalt alapelvek. A választás tisztasága és az önkéntesség alapelve sérült azzal, hogy legalább egy választópolgárt megfosztott a jogsértő a választójoga gyakorlásától. A rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve sérült azáltal, hogy a Nemzeti Választási Iroda nem kézbesítette szavazási levélcsomagjukat a választójoguk gyakorlásához szükséges határidőben.

[5] Kérték a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja szerint állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja szerint tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől, valamint tiltsa el a jogsértőt további jogsértéstől a jövőben tartandó választások vonatkozásában is. Kérték továbbá, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárást a levélszavazás tekintetében ismételtesse meg.

[6] Beadványozó3 kifogása a többi kifogáshoz képest tartalmazza még, hogy hozzátartozója több esetben érdeklődött szavazási levélcsomagja holléte felől a Nemzeti Választási Iroda Választási Információs szolgálatán, azonban érdeklődésére nem kapott kielégítő választ.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7] A Ve. 217. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti azoknak az előtte folyamatban levő ügyeknek az egyesítését, amelyeknek tárgya egymással összefügg. A Bizottság megállapítja, hogy a kifogások tárgya egymással összefügg, ezért elrendeli azok egyesítését és egy eljárásban bírálja el azokat.

[8] A Beadványoz1 és Beadványozó2 kifogása érdemi vizsgálatra alkalmatlan, Beadványozó3, Beadványozó4 és Beadványozó5 kifogása pedig nem alapos.

[9] A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[10] A Ve. 212. § (2) bekezdése írja elő a kifogás azon kötelező tartalmi elemeit, amelyeknek a jogorvoslati kérelemben való megadása az érdemi elbírálás feltétele. E szerint „[a] kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.”

[11] A kifogás fentiekben idézett szabályai, valamint a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) és a Kúria következetes gyakorlata alapján a választási eljárásban a Ve. által előírt rövid jogvesztő határidők és az eljárás sommás jellege miatt hiánypótlási felhívás kibocsátásának és a kifogásnak a benyújtását követő kiegészítésére nincs mód. Mindez azt jelenti, hogy a választási szervek és a bíróságok is minden esetben a jogorvoslati kérelem benyújtásakor eléjük tárt bizonyítékok és dokumentumok alapján hozzák meg döntésüket. [Kvk.IV.38.228/2019/2., Kvk.IV.37.531/2018/2., Kvk.III.37.656/2019/3., Kvk.IV.37.990/2014/3., Kvk.IV.37.316/2014., Kvk.I.38.024/2014.]

[12] A kifogás vizsgálata alapján a Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó1 a kifogásában rögzített állításával szemben nem szerepel az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a levélben szavazók névjegyzékében. A Ve. 84. § (1) bekezdése alapján a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásán és az országos népszavazásokon való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét a szavazást megelőző 25. napig, azaz 2022. március 9-én 16.00 óráig kérhette. [A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet 6. §] Beadványozó1 regisztrációs kérelmét a jelzett – a Ve. 10. § (1) bekezdése alapján jogvesztő – határidő leteltét követően, 2022. március 9-én 22:30-kor nyújtotta be, így a kérelme alapján a jelen választási eljárás tekintetében elkésettnek minősült. Érvényes regisztráció hiányában pedig jelen eljárásban nem minősül választópolgárnak, ennél fogva pedig a kifogás előterjesztése során érintettségének indokolása szükséges. Erre vonatkozó okfejtést azonban a kifogás nem tartalmaz, amely miatt azt a Nemzeti Választási Bizottság, mint nem a jogosulttól származót, a Ve. 215. § a) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

[13] Beadványozó2 kifogásában személyes adatai tekintetében nevét, lakcímét és útlevelének számát adta meg.

[14] A Ve. 212. § d) pontja esetében a központi névjegyzékben szereplő, külföldi lakcímmel rendelkező választópolgár esetében az útlevélszámmal való azonosítás akkor fogadható el, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval. Jelen esetben azonban megállapítható, hogy Beadványozó2 a központi névjegyzék adatai szerint rendelkezik személyi azonosítóval, így a kifogása nem felel meg a Ve. 212. § (2) bekezdésében előírt formai feltételeknek.

[15] Fentiek alapján a Bizottság Beadványozó2 kifogását a Ve. 215. § c) pontja alapján, érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

[16] A Bizottság Beadványozó3, Beadványozó4 és Beadványozó5 kifogásával kapcsolatban – figyelemmel a Kúria Kvk.I.39.354/2022/5. számú végzésében foglaltakra is – az alábbiakat állapítja meg.

[17] A Ve. 277. § (1) bekezdése szerint a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár számára - annak kivételével, aki a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte - a Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazás szavazólapjának elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási levélcsomagot. Ha a választópolgár a kettős állampolgárságot tiltó országban lévő szavazólap-átvételi címet adott meg, a szavazási levélcsomagot a külképviselet közreműködésével kézbesíti a Nemzeti Választási Iroda. 

[18] A Ve. hivatkozott rendelkezésével kapcsolatos végrehajtási szabályt az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) számú IM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza, amelynek 22. § (1) bekezdés s) pontja szerint az NVI a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a szavazási levélcsomagot, vagy azt eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre; a szavazási levélcsomagban olyan válaszborítékot küld meg, illetve juttat el a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok részére, amely belföldön és külföldön egyaránt bérmentesítés nélkül feladható.

[19] A Nemzeti Választási Bizottság a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazáson használt szavazólapok adattartaltamát a 70/2022. számú határozatával 2022. február 14-én, az országgyűlési képviselők általános választásán használt országos pártlistás szavazólap adattartalmát a 128/2022. számú határozatával 2022. március 3-án hagyta jóvá.

[20] Az NVI a jóváhagyott szavazólapok nyomtatását és a szavazási levélcsomagok előkészítését és gyártását az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. közreműködésével végezte el.

[21] Ezt követően az NVI a Vhr.-ben meghatározott módon postai szolgáltatás igénybevételével teljesítette a szavazási levélcsomagok megküldését Ausztriába, Spanyolországba és Beadványozó5 által megadott magyarországi címre is. Ennek során az egyetemes postai szolgáltatásnyújtásra jogosult Magyar Posta Zrt.-vel kötött szerződésre is figyelemmel adta postára elsőbbségi levélküldeményként a szavazási levélcsomagokat.

[22] Beadványozó3 és Beadványozó4 esetében 2022. március 9-én, míg Beadványozó5 esetében 2022. március 8-án.

[23] Magyarországon, figyelemmel az egyetemes postai szolgáltatásnak a társadalmi és területi kohézióban játszott szerepére és az annak folyamatos biztosítására vonatkozó állami feladat ellátására, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatörvény) 2030. december 31-éig a Magyar Posta Zrt.-t jelölte ki a postai szolgáltatás biztosítására.

[24] Az Ausztriába és Spanyolországba történő kézbesítéskor a Postatörvény 1. § (2) bekezdésére kellett figyelemmel lenni, amely szerint a postai küldeményekkel kapcsolatos, nemzetközi viszonylatú postai szolgáltatásra e törvény rendelkezéseit annyiban kell alkalmazni, amennyiben nemzetközi közjogi szerződés, különösen az Egyetemes Postaegyesület 1964. évi július hó 10. napján Bécsben aláírt Alapokmányának kihirdetéséről szóló 1967. évi 26. törvényerejű rendelet alapján kötött nemzetközi közjogi szerződés, vagy ezek rendelkezése szerint megkötött külön megállapodás eltérően nem rendelkezik. Ausztria, Spanyolország és Magyarország is tagja a nemzetközi postaegyesületnek (https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Member-Countries).

[25] Az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezménye és Végrehajtási Szabályzata tartalmazza a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó közös szabályokat és a levélpostára vonatkozó rendelkezéseket. Ezek az okiratok minden tagországra kötelezőek, így Magyarországra, Ausztriára és Spanyolországra nézve is. A 2012. évi CXIII. törvénnyel kihirdetett Egyetemes Postaegyezmény (a továbbiakban: Egyetemes Postaegyezmény) 2. cikke 1. pontjának 2. mondata írja elő a tagországoknak azt a kötelezettségét, hogy közöljék azoknak a kijelölt szolgáltatóknak a nevét és címét, akiket hivatalosan kijelöltek a postai szolgáltatások elvégzésének biztosítására és területükön az Egyesület Okirataiból eredő kötelezettségek teljesítésére. Ez Ausztriában az Osztrák Posta (Österreichische Post AG), Spanyolországban pedig a Közmunka- és Közlekedési Minisztérium, amely esetében a kijelölt üzemeltető a Correos y Telégrafos.

[26] Mindezek alapján megállapítható, hogy az NVI a Ve.-ben és a Vhr.-ben előírt kötelezettségét maradéktalanul és szabályszerűen teljesítette azáltal, hogy Beaványozó3, Beadványoz4 és Beadványozó5 szavazási iratát postai küldeményként átadta a Magyar Posta Zrt.-nek kézbesítésre. Az Egyezmény 12. cikk 1. pontja szerint a tagországoknak kell gondoskodniuk arról, hogy a kijelölt szolgáltatóik biztosítsák a levélpostai küldemények felvételét, feldolgozását, szállítását és kézbesítését.

[27] Ahogyan azt a hivatkozott kúriai döntés is rögzíti, a jogszabályok alapján az NVI-t nem terheli semmilyen utánkövetési kötelezettség a tekintetben, hogy a postai szolgáltatók a rájuk vonatkozó szabályok szerint jártak-e el.

[28] A kifogások mindegyike a Ve. 210. § (1) bekezdésére hivatkozott, vagyis a Nemzeti Választási iroda tevékenységével szembeni jogorvoslatként kerültek benyújtásra. A Bizottság azonban, figyelemmel a rendelkezésére álló bizonyítékokra és Kúria hasonló tényállás alapján meghozott Kvk.I.39.354/2022/5. számú végzésére, megállapítja, hogy mindhárom érdemben vizsgált kifogás esetén kimutatható az, hogy NVI teljesítette a Ve. 277. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, ennél fogva vele szemben a felhívott jogszabályok megsértése nem állapítható meg.

[29] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó3. Beadványozó4 és Beadványozó5 kifogását, érdemi vizsgálat alapján, a Ve. 220. §-ára tekintettel utasítja el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[30] A határozat a Ve. 84. § (1) bekezdése, a 212. §-án és a 215. § a) és c) pontján, 217. §-án, a 277. §-án, a Postatörvény 1. §-án és 18. §-án, az Egyetemes Postaegyezményen, a Vhr. 22. § (1) bekezdés s) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 3.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke