286/2018. NVB határozat - a Családok Pártja elnevezésű párt által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

286/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Családok Pártja (4558 Ófehértó, Alkotmány út 62.) elnevezésű párt által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Családok Pártja jelölő szervezet által – az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán – állított pártlistát 54 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.

 

A Nemzeti Választási Bizottság a pártlistán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Családok Pártja jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A támogatás összege az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése szerint kerül meghatározásra.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

 1. A Családok Pártja jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistáját 2018. március 6-án 64 fő jelölttel bejelentette.
 2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1) és (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján - ugyanazon pártok részvételével - közös pártlistát állíthat.
 3. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 253. § (1) bekezdése alapján a pártlistát a szavazást megelőző harmincharmadik napig, azaz jelen választási eljárásban 2018. március 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. A Ve. 254. § (1) bekezdése szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Családok Pártja jelölő szervezet 19 megyében és a fővárosban összesen 49 egyéni választókerületi jelöltet állított, és a pártlistát a törvényi határidőn belül bejelentette.
 5. A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, és hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.
 6. A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a pártlistán szereplő jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.
 7. A Ve. 3. § 9. pontja alapján a név a házassági családi és utónév, ennek hiányában, valamint az anyja neve esetén a születési családi és utónév.
 8. A Nemzeti Választási Bizottság a pártlista azon jelöltjeit, akiknek a bejelentett pártlistán a központi névjegyzékben szereplő egyik utóneve a névjegyzék adataitól eltérően elhagyásra került, a központi névjegyzék adatainak megfelelően veszi nyilvántartásba (a pártlista 64. sorszám alatti jelöltje).
 9. A Ve. 3. § 5. pontja szerint a magyarországi lakcím a bejelentett magyarországi lakóhely címe, a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe. A Ve. 130. § (2) bekezdése szerint, ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
 10. A Nemzeti Választási Bizottság a pártlista azon jelöltjeit, akiknek a személyi lapján (SZ1 lap) feltüntetett lakcím kismértékű eltérést mutat a jelöltnek a központi névjegyzékben szereplő lakcímétől, de azonosításuk nevük és személyi azonosítójuk alapján elvégezhető volt, a központi névjegyzék szerinti lakcímmel veszi nyilvántartásba (a pártlista 1., 19., 22., 27., 32., 33., 41., 47., 56., 63. sorszám alatti jelöltjei).
 11. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a pártlista 2., 11., 35., 37., 51., 57. és 59. sorszám alatti jelöltje lakcímüket a központi névjegyzékben szereplő adatoktól teljes mértékben eltérően tüntették fel az SZ1 lapon. A Ve. 129. § (1) bekezdése a pártlista állítás formai feltételei között a jelöltnek a központi névjegyzék szerinti lakcímének megadását írja elő, illetve az SZ1 nyomtatványon szintén „[a] jelölt lakcíme:” meghatározás szerepel.
 12. Tekintettel arra, hogy a pártlista 2., 11., 35., 37., 51., 57. és 59. sorszám alatti jelöltjeinek bejelentése nem felel meg a Ve. 129. § (1) bekezdésében foglalt és az IM rendelet szerinti formai feltételnek, ezért a Bizottság a jelölteket nem veszi nyilvántartásba, és megállapítja, hogy helyükre a Ve. 130. § (2) bekezdése alapján a pártlistán a soron következő jelölt lép és a további jelöltek sorszáma is ennek megfelelően változik.
 13. A Ve. 82. § (1) és (2) bekezdései szerint a központi névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás, mely tartalmazza a törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait.
 14. A Vjt. 2. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők választásán a névjegyzékben szereplő választópolgárok gyakorolhatják választójogukat.
 15. A Ve. 137. §-a alapján a jelölt kiesik, ha a központi névjegyzékből törlésre kerül.
 16. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a pártlista 26., 48. és 52. helyén szereplő jelöltjei nem szerepelnek a központi névjegyzékben, ezért az országgyűlési képviselők választásán aktív és passzív választójoggal nem rendelkeznek.
 17. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a pártlista 26., 48. és 52. sorszám alatti jelöltjeinek jelölése sem felel meg a törvényes feltételeknek, így a jelölteket a Nemzeti Választási Bizottság nem veszi nyilvántartásba, helyükre a Ve. 130. § (2) bekezdése alapján a listán soron következő jelölt lép és a további jelöltek sorrendje ennek megfelelően változik.
 18. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Családok Pártja jelölő szervezet pártlistájának bejelentése egyebekben a törvényes feltételeknek megfelelt, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

II.

[A központi költségvetési támogatásra való jogosultság feltételei]

 1. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 3 § (1) bekezdésének rendelkezése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt az egyéni választókerületekben állított jelöltek számának függvényében a központi költségvetésből – az 5. §-ban meghatározott szerinti összegnek – az a), b), c) vagy d) pontjában meghatározott mértékű támogatásra jogosult.
 2. A Kktv. 6. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a pártlista nyilvántartásba vételére vonatkozó határozatában megállapítja a 3. § szerinti támogatásra vonatkozó jogosultságot.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]            

 1.  A határozat a Kktv. 3. §-ának (1) bekezdésén, a 6. § (2) bekezdésén, a Ve. 3. § 5. és 9. pontjain, 82. §-án, 3. § 5. pontján, a 129. §-án, 130. §-án, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, 137. §-án, a 253. § (1) és (2) bekezdésén, a 254. § (1) bekezdésén, a Vjt. 2. §-án, 8. § (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 10.

 

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke