282/2022. NVB határozat - a dr. Dorosz Dávid által benyújtott fellebbezés tárgyában 

A Nemzeti Választási Bizottság

282/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Dorosz Dávid (a továbbiakban: Beadványozó) országgyűlési egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 26/2022. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

 1. V. Z. P. (a továbbiakban: Kifogástevő) országos listás jelölt 2022. március 23-én kifogást nyújtott be Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. §-ának megsértése miatt.
 2. Előadta, hogy a Ve. 144. §-a szerinti plakátnak minősülő 13 db plakátról (a továbbiakban együtt: plakátok) készített a kifogásához 1. számú mellékletként csatolt 14 db fényképet. A plakátok 2022. március 23-án is megtalálhatóak voltak Fóton, a Keleti Márton utcában és a Kossuth Lajos utcában.
 3. A plakátok a Ve. 140. §-a alapján egyértelműen választási kampányeszköznek minősülnek, mivel nyilvánvalóan alkalmasak a választói akarat befolyásolására és közvetlenül utalnak is a 2022. április 3-i országgyűlési választáson induló egyik képviselőjelöltre.
 4. A Ve. 144. § (2) bekezdése értelmében „[a] plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét”.
 5. Rögzítette, hogy a plakátokon sem a kiadó neve, sem annak székhelye, sem, a kiadásért felelős személy neve nem került feltüntetésre, melyet a mellékelt fényképfelvételek is tanúsítanak.
 6. A plakátokról készített közelebbi képeket is, amelyen ellenőrizhető az impresszum hiánya, a többi plakát ezen plakáttal teljesen azonos és tartalmazza azon újságcímlapot, mely igazolja, hogy azok 2022. március 23-án, a közterületen megtalálhatóak. Az újságcímlapot kifogása 2. számú mellékletként csatolta.
 7. A választási jogsértés elkövetője körében hivatkozik arra a vitathatatlan körülményre, hogy a plakátok jól azonosítható módon a Fidesz-KDNP jelölő szervezet jelöltjére, Tuzson Bence támogatására buzdító plakátok, mind ez, mind a plakátokon található logók alapján is megállapítható, hogy azokat Tuzson Bence képviselőjelölt érdekében a Fidesz-KDNP jelölő szervezet helyezte el.
 8. Hivatkozik Budapest 08. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 32/2018. (III.14.) számú – jogerős – határozatára, melynek indokolásában az OEVB az alábbiakat rögzíti: „Azon tényből, hogy kit ábrázol a kihelyezett plakát, következtetés vonható le arra nézve, hogy kinek az érdekében állt a plakát kihelyezése, így pedig megállapítható a jogsértést elkövető jelölő szervezet személye.”
 9. Hivatkozik végezetül arra a körülményre, hogy a jogsértés Fóton a fényképek által igazolhatóan legalább 13 különböző helyen megvalósult, továbbá azon körülményre, hogy hasonló tartalmú, a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek jelöltjének támogatására buzdító plakátok miatt hasonló jogsértést Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 13/2022. (II. 25.) számú határozatában már megállapított.
 10. Mindezek alapján kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontjai alapján a jogsértést állapítsa meg, és a Fidesz-KDNP jelölő szervezetet, illetve Tuzson Bence képviselőjelöltet, a további jogsértéstől tiltsa el. Kérte továbbá, hogy a jogsértő plakátok nagy számára és a jogsértés ismétlődő jellegére tekintettel a Ve. 219. § (1) bekezdése alapján mérlegelje és szükség szerint a 218. § (1) bekezdés d) pontja alapján rendelkezzen bírság kiszabásáról is.
 11. Az OEVB a 26/2022. (III. 25.) számú határozatában a kifogásnak részben helyt adott és megállapította a Ve. 144. § (2) bekezdés sérelmét.
 12. Az OEVB AZ NVB 118/2022. számú határozatára hivatkozással rögzítette, hogy arra az álláspontra helyezkedett, hogy a további jogsértéstől eltiltás nem értelmezhető, mert nem állapítható meg, kit kell eltiltani, ugyanis nem ismert, hogy a plakátokat a jelölő szervezet vagy maga a jelölt helyezte-e ki.
 13. A becsatolt fényképfelvételek alapján azt is megállapította az OEVB, hogy azok vizuális megjelenésük alapján ugyanabból a nyomdai sorozatból származhatnak, amelyekkel kapcsolatban – Dunakeszi Város területén való elhelyezésük kapcsán - az OEVB 13/2022.(II.24.) számú határozatában már döntött. Így azt megállapítani nem tudta, hogy ismételt jogsértést követett volna el Tuzson Bence képviselőjelölt. Ezért a bírság kiszabását nem látta indokoltnak az OEVB.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó az OEVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen 2022. március 28-án 15:34-kor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be, melyben vitatta, hogy az OEVB ismeretlen személy tekintetében állapította meg a jogsértést.
 2. Ennek indokaként előadta, hogy a sérelmezett plakátokkal teljesen egyező plakátokkal összefüggésben az OEVB a 26/2022. (III. 25.) számú határozata meghozatalának napján tartott ülésén egy másik kifogást is elbírált. Az ott elbírált kifogásban a kifogástevő sérelmezte, hogy 2022. március 23-án észlelte, miszerint Dunakeszi településen ismeretlenek Tuzson Bencének, a Fidesz-KDNP jelöltjének plakátjait megrongálták. A kifogáshoz csatolt képek megegyeznek Beadványozó fellebbezéssel támadott határozatához kötődő eredeti kifogásban sérelmezett plakátokkal.
 3. Azon kifogás alapján az OEVB megalapozottnak látta, hogy Tuzson Bence, a Fidesz-KDNP jelöltjeinek plakátjait ismeretlenek fekete festékkel rongálták meg, így az ismeretlen elkövetők jogsértését 29/2022. (III.25.) számú határozatában elmarasztalta. Megjelölte az OEVB határozata elérhetőségének linkjét.
 4. Rögzítette, hogy az OEVB a 29/2022. (III.25.) számú határozatának meghozatala során a bizonyítékok alapján arra az álláspontra helyezkedett, hogy a megrongált plakátok Tuzson Bencének, a Fidesz-KDNP jelöltjének plakátjai. Rögzíti, hogy a határozatban az OEVB. nem arra hivatkozik, hogy azokat csupán Tuzson Bence, a Fidesz-KDNP jelöltje érdekében helyezték ki, hanem kifejezetten akként hivatkozik azokra, mint a Fidesz-KDNP jelöltjének saját plakátjaira. A határozat indokolásában pedig a kifogástevő maga is ekként hivatkozott az állítása szerint megrongált és a jelen fellebbezéssel támadott határozathoz kötődő eredeti kifogásban sérelmezett plakátokkal teljesen azonos plakátokra.
 5. Ebből pedig megállapítja, hogy az impresszum nélküli plakátok Tuzson Bencének, a Fidesz-KDNP jelöltjének plakátjai, hiszen azokra egy másik kifogás benyújtója és az OEVB egy másik határozatában is ekként hivatkozott.
 6. Jelzi, hogy ismeri a Nemzeti Választási Bizottság 118/2022. számú határozatát, amely kimondta, önmagában az a körülmény, hogy a plakát kinek a támogatására hív fel, nem elegendő arra, hogy az illető jelöltet, illetve jelölő szervezetet marasztalja el a plakáttal kapcsolatos impresszumhiányért, ugyanakkor ebben az esetben ezen túlmutató bizonyítékok szólnak amellett, hogy a plakáttal kapcsolatos jogsértést egyébként az követte el, akinek a támogatására felhív, azaz Tuzson Bence, a Fidesz-KDNP jelöltje.
 7. A bizonyítással összefüggésben hivatkozott a Kúria Kvk.I.37.470/2018/2. számú végzésére.
 8. Mindezek alapján, álláspontja szerint az ügy körülményeiből mindenképpen megállapítható, hogy ki a fellebbezésével támadott határozathoz kötődő eredeti kifogásban sérelmezett plakátokkal kapcsolatos jogsértés elkövetője, hiszen annak személyét egy az éppen ő érdekében benyújtott kifogásban a kifogástevő maga is megjelöli. Alappal lehet arra következtetni, hogy az érdekében benyújtott kifogásban kifogástevő releváns információkkal rendelkezik a plakáttal összefüggésben, melyet az OEVB is megállapított, hiszen lényegében a kifogással egyezően hozta meg 29/2022. (III.25.) határozatát.
 9. Mindezek alapján álláspontja szerint az OEVB 26/2022. (III. 25.) számú határozata hibásan állapítja meg, hogy ugyanezen plakátokkal kapcsolatos jogsértés elkövetője ismeretlen személy, így hibás mérlegelés eredményeként jutott arra a következtetésre, hogy a jogsértés megállapításán túl a kifogás további részét el kell utasítania.
 10. Beadványozó rögzítette azt is, hogy azt ugyanakkor helyesen állapította meg az OEVB, hogy a plakátok vizuális alapján megállapítható, hogy azok ugyanabból a nyomdai sorozatból származhatnak, mely miatt az ismeretlen kiadót 13/2022. (II.24.) számú határozatában már elmarasztalta – és amely döntést az indokolás részbeni megváltoztatásával az NVB is helyben hagyott – ez a megállapítása ugyanakkor – túl azon, hogy jelen fellebbezés által az NVB 118/2022. határozatával helyben hagyott 13/2022. (II.24.) számú határozat már nem módosítható – egyértelművé teszi, hogy bár akkor ez nem kerülhetett megállapításra, a jogsértést már akkor is a megjelölt személy követte el, így az sorozatosnak és nagyszámúnak tekinthető. Fenti körülmény pedig álláspontja szerint jelen fellebbezés során a bírság kiszabása körében az elkövető terhére értékelhető.
 11. Érintettsége körében arra hivatkozott, hogy a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, az LMP – Magyarország Zöld Pártja, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom és a Pártbeszéd jelölő szervezeteknek, Pest megye 5-ös választókerületben nyilvántartásba vett egyéni képviselőjelöltje, ezért közvetlenül is érdekelt a választókerületben a választásra vonatkozó szabályok betartásában. Emellett, ha a jogsértést másik jelölő szervezet, vagy annak jelöltje követte el, az közvetlenül is kihatással van a választás eredményére a körzetben, így ennek okán is érdekelt.
 12. Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) 2022. április 1-jén, azaz a fellebbezés benyújtását követő 4. napon 15:04 perckor terjesztette azt fel a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A felterjesztés során az OEVI vezetője arra hivatkozott, hogy technikai hiba miatt nem észlelték a fellebbezés benyújtását a bejövő leveleik között. A technikai probléma miatt elnézést kért.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.
 2. A Bizottság elfogadta Beadványozónak az érintettsége igazolására vonatkozó érvelését.
 3. A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a fellebbezést a Ve. 223. § (3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre hivatkozással [a) pont], illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen [b) pont] lehet benyújtani.
 4.  Beadványozó a fellebbezés alapjaként az OEVB mérlegelési jogkörének megsértését jelölte meg. A támadott határozat azonban nem minősül még részben sem mérlegelési jogkörben hozott határozatnak. A Kúria a Kvk.V.38.003/2019/4. és a Kvk.V.38.046/2019/4. számú végzésében is kifejtette, a 2/2015.(XI.23.) KMK véleményben megfogalmazottakra alapítottan, hogy „a hatóság bizonyítékok mérlegelésére vonatkozó tevékenysége nem azonos a mérlegelési jogkörével. Az a határozat nem minősül mérlegelési jogkörben hozott határozatnak, amelyben a hatóság a határozathozatalhoz szükséges bizonyítékok értékelése alapján döntési lehetőségeket nem biztosító jogszabály alkalmazásával dönt. Mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozatnak az a határozat minősül, amelyben a hatóság döntését olyan jogszabályra alapozza, amely kizárólag a döntés kereteit jelöli ki, és az is, ahol a döntési lehetőségeket meghatározó jogszabályi rendelkezés a döntés meghozatalának feltételeit és szempontjait nem jelöli meg. Az NVB a választási kifogás elbírálásakor a bizonyítékok alapján dönt a jogsértés fennálltáról vagy hiányáról, így a határozat nem minősül mérlegelési jogkörben hozott döntésnek”.
 5. Jelen esetben is az állapítható meg, hogy téves Beadványozó azon okfejtése, amely szerint fellebbezését a Ve. 223. § (3) bekezdés b) pontjára alapította, mivel az OEVB jelen esetben is, a Ve. 43. §-a és a 144. §-ában foglaltaknak megfelelően, a bizonyítékok jogszabályban meghatározott értékelése alapján döntött úgy, hogy megállapítja a Ve. 144. § (2) bekezdésének sérelmét, azonban a jogsértés elkövetőjének személye nem állapítható meg. Ennél fogva pedig az OEVB határozatát konkrét jogszabálysértéssel lehetett volna támadni, vagyis a fellebbezésben azt kellett volna bemutatni és megjelölni, hogy az OEVB határozata a Ve. mely tételes rendelkezését sérti.
 6. Mivel az OEVB határozata nem minősül mérlegelési jogkörben hozott döntésnek, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 223. § (3) bekezdés b) pontja sérelmét nem vizsgálhatta. Annak okán pedig, hogy a fellebbezés semmilyen Ve.-beli rendelkezést nem jelöl meg, amelyet az OEVB határozata sértene, a Nemzeti Választási Bizottságnak nem volt lehetősége további vizsgálódásra sem.
 7. A fentiekben kifejtett indokok alapján a Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján az OEVB határozatát helybenhagyta.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 43. §-án, 144. § (2) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 223. § 83) bekezdés a) pontján, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 2.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke