28/2015. számú NVB határozat a Magyar Liberális Párt nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
28/2015. számú határozata

 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Liberális Párt (5000 Szolnok, Tarló út 14. I/3.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Liberális Pártot, mint jelölő szervezetet a Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2015. április 12. napjára kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. február 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületében megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére a Nemzeti Választási Bizottság – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 244. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – az időközi választást 2015. április 12. napjára tűzte ki. A Bizottságnak az időközi választás kitűzéséről rendelkező 11/2015. számú határozata 2015. február 1-jén jogerőre emelkedett.
 
A Magyar Liberális Párt 2015. február 18-án, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2015. április 12-re kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson.
A Ve. 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi.
A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 2015. február 18-án megkereséssel élt a pártot nyilvántartásba vevő Szolnoki Törvényszék felé. A Törvényszék 2015. február 18-án kelt, 1100/Pk.60004/2010. számú kivonta szerint a szervezet típusa egyesület, az egyesület formája szintén egyesület. A Törvényszék a kivonat megküldésével egyidejűleg nyilatkozott arról, hogy a Magyar Liberális Párt, mint szervezet pártnak minősül.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 4. § (1) bekezdése szerint az egyesület az egyesülési jog alapján létrehozott szervezet, melynek különös formája a párt.
A Ve. 3. § 3. pontja szerint a jelölő szervezet az országgyűlési képviselők választásán a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, továbbá az országos nemzetiségi önkormányzat, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.  
A Nemzeti Választási Bizottság a nyilvántartásba vételi eljárás során észlelte, hogy a Törvényszék által 2015. február 18-án kelt kivonatban a szervezet formájaként „egyesület” szerepel. Döntése meghozatalánál azonban figyelemmel volt a Törvényszék Polgári- Gazdasági- Közigazgatási Kollégium csoportvezetőjének nyilatkozatára, mely szerint a Magyar Liberális Párt pártnak minősül, továbbá a Törvényszék hivatkozott kollégiuma vezetőjének korábban, 2014. december 22-én kelt a Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2015. február 22-re kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson történő nyilvántartásba vételi eljárásban megküldött nyilatkozatára, mely ugyancsak rögzíti, hogy a nevezett szervezet pártnak minősül. A Nemzeti Választási Bizottság 1472/2014. számú, december 23-án kelt határozatában Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2015. február 22-re kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson jelölő szervezetként nyilvántartásba vette.
A Ve. 132. § és 243. §-a alapján a Nemzeti Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Liberális Párt nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezetet nyilvántartásba vette.
II.
A határozat a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén,  a 243. §-án, a 2011. évi CLXXV. törvény 4. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2015. február 20.
 
 
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke