278/2022. NVB határozat -  a Magyar Szocialista Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

278/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (1114 Budapest, Villányi út 11-13., képviseli: dr. Tóth Bertalan, a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 8 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 18/2022. (III. 31.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1] Beadványozó 2022. március 29-én 12 óra 06 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) Nagy László független országgyűlési képviselőjelölttel szemben, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint nevezett képviselőjelölt megsértette a Ve. 144. § (2) bekezdését.

[2] Előadta, hogy az általa mellékelt tanúnyilatkozatok szerint Nagy László szórólapjai 2022. március 22-én kerültek elhelyezésre a postaládákban és ezzel egyidejűleg választási plakátok jelentek meg a nyíregyházi Búza téren, valamint egy óriásplakát szintén Nyíregyházán a Pazonyi út 37. számnál.

[3] Kifogásában Beadványozó felhívta a Ve. 140. §-a és a 144. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyekre hivatkozással rögzítette, hogy nyilvánvaló, hogy a bizonyítékként is csatolt plakátok és szórólapok kampányeszköznek, azon belül is plakátnak minősülnek. Álláspontja szerint ennek okán azoknak a Ve. által támasztott követelményeknek meg kell felelniük, azonban Nagy László képviselőjelölt plakátjain és szórólapjain nem olvasható sem annak kiadója, sem a kiadó székhelye és a kiadásért felelős személy neve.

[4] Beadványozó kifogásához bizonyítékként fényképfelvételeket csatolt a sérelmezett plakátokról és szórólapokról, valamint három tanúnyilatkozatot.

[5] Mindezekre és a csatolt bizonyítékokra tekintettel, kérte az OEVB-t, hogy az irányadó korábbi döntések alapján adjon helyt kifogásának, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, Nagy László független képviselőjelöltet mint jogsértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől és szándékos jogsértés miatt vele szemben szabjon ki bírságot.

[6] Az OEVB a kifogásnak a 18/2022. (III.31.) számú határozatával részben helyt adott és megállapította, hogy ismeretlen személy, vagy személyek megsértették a Ve. 144. § (2) bekezdését azáltal, hogy Nagy László szórólapjai, Nagy László választási plakátjai és óriásplakátja nem tartalmazza a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

[7] Az OEVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, a kifogás mellékleteként becsatolt szórólapok tartalmuk okán kampányeszköznek, azok terjesztése pedig kampánytevékenységnek minősülnek. Kifejtette, hogy azok tekintetében egyértelműen megállapítható, hogy sem Nagy László választasi plakátjain, sem szórólapjain nincs feltüntetve a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve, így ezzel azok készítője, vagy készítői megsértették a Ve. 144. § (2) bekezdését.

[8] Az OEVB indokolásában megállapította, hogy önmagában annak ténye, hogy a szórólap vagy a plakát tartalmából megállapítható, hogy az kinek a támogatására ösztönöz, illetve, hogy abból megállapítható, hogy ki adott megbízást azok terjesztésére nem elegendő a Ve. 144. (2) bekezdésében előírt adathiány nevezett terhére való megállapításához. Annak megállapításához ugyanis, hogy nevezett személy azonos a plakátok, szórólapok kiadójával, készíttetőjével arra vonatkozó egyértelmű bizonyítékok szükségesek.

[9] Mindezek alapján az OEVB a kifogásnak részben adott helyt.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[10] Beadványozó az OEVB határozata ellen 2022. március 31. napján 14 óra 48 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján, amely fellebbezést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője ugyanezen a napon felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[11] Érintettsége alátámasztására előadta, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a Nemzeti Választási Bizottság a 15/2022. számú határozatával a Magyar Szocialista Pártot mint jelölő szervezetet nyilvántartásba vette. Előadta továbbá, hogy az érintett választókerületben a Magyar Szocialista Párt is állított jelöltet, így az ellenérdekű jelölt feltételezhetően jogszabálysértő magatartása megalapozza érintettségét.

[12] Beadványozó előadta a kifogásához hasonló tartalommal, hogy Nagy László független országgyűlési képviselőjelölt szórólapjai 2022. március 22-én kerültek a postaládákba és ezzel egyidejűleg választási plakátok is megjelentek, valamint egy óriásplakát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 01. számú országgyűlési választókerületben.

[13] Álláspontja szerint az OEVB a kifogásban tett tényállításokat és a bizonyítékokat nem értékelte megfelelően és ezzel megsértette a Ve. 43. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

[14] Beadványozó fellebbezéséhez új bizonyítékként csatolt egy Facebook internetes hivatkozást, Nagy László képviselőjelölt Facebook oldaláról, amely tekintetében álláspontja szerint egyértelműen megállapítható, hogy a kifogásolt választási plakát, az óriásplakát és a szórólap tartalma maradéktalanul megtalálható Nagy László képviselőjelölt Facebook oldalán. Ezzel összefüggésben kihangsúlyozta, hogy a hivatkozott kampányelemek nem csak megjelennek, hanem legfőbb, sőt egyenesen kizárólagos grafikai arculatát is képezik Nagy László kampánycélra használt közösségi oldalának.

[15] Kihangsúlyozta, hogy a Nemzeti Választási Bizottság évek óta tartó gyakorlata, hogy az országgyűlési képviselőjelöltek Facebook oldalán megjelenő tartalmakat a képviselőjelölt személyéhez köti, és ebből eredően azt bizonyító erejűnek ismeri el. E tekintetben álláspontja szerint bizonyítottnak tekinthető, hogy a kifogásolt szórólap, választási plakát és óriásplakát az OEVB álláspontjával szemben nem csak Nagy László támogatására ösztönöz, hanem Nagy László személye azonos a kampányeszközök kiadójával és készíttetőjével.

[16] A kifejtetteket álláspontja szerint alátámasztja a Facebook oldalról készített és csatolt képernyőmentés, amely szerint az oldal tartalmának hirdetéseit finanszírozó személy maga Nagy László.

[17] Mindezek értelmében kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg és a kifogásban foglaltaknak helyt adva állapítsa meg, a jogszabálysértés tényét, tiltsa el Nagy László képviselőjelöltet a további jogszabálysértéstől és szándékos jogsértés miatt vele szemben szabjon ki bírságot.

  1.  

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[18] A fellebbezés nem alapos.

[19] Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[20] A Bizottság elfogadta Beadványozónak az érintettsége igazolására vonatkozó érvelését.

[21] A Ve. 144. § (2) bekezdésének előírása szerint a választási plakátokon formális „impresszum” feltüntetése szükséges. A plakátnak kötelező adattartalma a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve.

[22] A Nemzeti Választási Bizottság megvizsgálva a kifogás tárgyává tett plakátokat és szórólapot, megállapítja, hogy az OEVB helytálló megállapításra jutott a tekintetben, hogy a kifogásolt kiadványok, a Ve. 140. § a) pontja szerinti kampányeszköznek, azaz plakátnak minősülnek. Helytállóan állapította meg azt is, hogy ennél fogva annak készítése során meg kell tartani a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt szabályt, vagyis azon fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

[23] A kifogáshoz csatolt bizonyítékokokból megállapítható, hogy a kifogás tárgyává tett plakátokon és szórólapon a Ve. 144. § (2) bekezdés második mondatában előírt három kötelező adat – a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve – egyike sem szerepel.

[24] Mivel a hivatkozott jogszabályi rendelkezés kifejezetten a plakát készítése kapcsán került kodifikálásra, ezért a kiadó nevének, székhelyének és a kiadásért felelős személy nevének feltüntetésére vonatkozó kötelezettség és az elmulasztásból eredő felelősség, kifejezetten a plakát készítőjét, készíttetőjét terheli. {vö.: 208/2022. NVB határozat Indokolás [43] bekezdés}

[25] Önmagában az, hogy a plakátból megállapítható, hogy az kinek a támogatására ösztönöz, vagy az állapítható meg, hogy ki adott megbízást a terjesztésre, nem elegendő a Ve. 144. § (2) bekezdésében előírt adathiány nevezettek terhére való megállapításához. Ahhoz ugyanis szükséges az arra vonatkozó egyértelmű bizonyíték is, hogy e személyek azonosak a plakát kiadójával, készíttetőjével, mivel, ahogyan az már kifejtésre került, a Ve. 144. § (2) bekezdésének sérelme, azaz az impresszum hiánya miatti felelősség e személyek terhére állapítható meg. {vö.:208/2022. NVB határozat, 118/2022. NVB határozat}

[26] A fellebbezés azzal érvel, hogy álláspontja szerint bizonyítottnak tekinthető, hogy a kifogásolt szórólap, választási plakát és óriásplakát az OEVB álláspontjával szemben nem csak Nagy László támogatására ösztönöz, hanem Nagy László személye azonos a kampányeszközök kiadójával és készíttetőjével. A Bizottság álláspontja szerint azonban a plakátok és a szórólap kialakítása, azon a jelölt neve, jelölti minősége, valamint a „Menjünk együtt tovább!” jelmondat feltüntetése mindösszesen azt támasztják alá, hogy azok a jelölt támogatására ösztönöznek, azt azonban nem, hogy a plakátok és a szórólap kiadója vagy a kiadásért felelős személy a jelölt. Ugyanis ha elfogadnánk a fellebbezés e tekintetben előadott érvelését, az lényegében kiüresítené a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt követelményt, hiszen, ha a plakát tartalmát érintő esetleges jogsértésnél egyértelmű, hogy annak elkövetője az, akinek a támogatására felhív, akkor ezzel okafogyottá válna a Ve. 144. § (2) bekezdés második mondata szerinti rendelkezés, mivel akkor erre valójában nem lenne szükség.

[27] Az OEVB ezért helyes döntést hozott, akkor, amikor megállapította, hogy ismeretlen személy vagy személyek megsértették a Ve. 144. § (2) bekezdését azzal, hogy Nagy László szórólapjai, választási plakátja és óriásplakátja nem tartalmazza a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

[28] A fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján az OEVB határozatát helybenhagyja.

  1.  

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[29] A határozat a Ve. 144. § (2) bekezdésén, 231. § (5) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 2.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke