277/2022. NVB határozat - a Kiss László egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezése tárgyában 

 

A Nemzeti Választási Bizottság

277/2022. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Kiss László (a továbbiakban: Beadványozó) egyéni képviselőjelöltnek a dr. Halász Árpád ügyvéd útján benyújtott fellebbezése tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 23/2022. (III. 28.) számú határozatát megváltoztatja és megállapítja, hogy ismeretlen személy megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (2) bekezdését azzal, hogy Bács-Kiskun megye 06. számú országgyűlési egyéni választókerület területén elhelyezett választási plakáton nem tüntette fel a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

[1] H. D. magánszemély (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. március 26. napján 20 óra 49 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján, a Ve. 144. § (2) bekezdésének megsértése miatt.

[2] Kifogásában előadta, hogy 2022. március 25. napján, 17 óra 15 perckor észlelte, hogy az 511-es és 51-es utak találkozásánál, a nyugat felé eső szervízúton, a körforgalom mellett álló kéttengelyes utánfutóra egy kétoldalas, Kiss László képviselőjelöltet népszerűsítő molinót feszítettek, amely molinón a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek logója is látható. Kifogástevő szerint ezáltal a molinó alkalmas a választópolgárok befolyásolására és így a molinó kampányeszköznek minősül.

[3] Kifogástevő idézte a Ve 144. § (1) bekezdését, amelyek értelmében „plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.” Ennek alapján Kifogástevő álláspontja szerint a molinó választási plakátnak minősül.

[4] Idézte továbbá a Ve. 144.§ (2) bekezdését, amely alapján „kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.”

[5] Ennek kapcsán kifejtette, hogy a molinón nem szerepel impresszum, ezáltal nincs feltüntetve a kiadó neve és székhelye, illetve a kiadásért felelős személy sem.

[6] Kifogásához mellékelt 11 fényképet, amelyeken az általa sérelmezett molinó látható.

[7] Erre való tekintettel arra kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 218. §-a alapján kifogásának adjon helyt, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől.

[8] Az OEVB a 23/2022. (III. 28.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek (a továbbiakban együtt: Jelölő szervezetek), illetve Kiss László képviselőjelölt megsértették a Ve. 144. § (2) bekezdését azáltal, hogy az utánfutón elhelyezett kettő darab, Kiss László képviselőjelöltet népszerűsítő plakát nem tartalmazza a kiadó nevét, székhelyét, és a kiadásért felelős személy nevét. Az OEVB a jogsértőket eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

[9] Az OEVB határozatának indokolásában kifejtette, hogy a Ve. 144. § (2) bekezdéséből eredő jogszabályi kötelezettség feltüntetni a plakáton a kiadó nevét, székhelyét, és a kiadásért felelős személy nevét, amely előírásnak a kifogással sérelmezett plakát nem tett eleget.

[10] Az OEVB megállapította, hogy impresszum hiányában nem állapítható meg, hogy a plakátok előállítására és kihelyezésére ki által került sor, azonban mivel a plakát a Jelölő szervezetek logóját, illetve Kiss László képviselőjelölt nevét tartalmazza, ezért az OEVB a jogsértés tényének a Jelölő szervezetek, és Kiss László képviselőjelölt viszonylatában való megállapítását és további jogsértéstől való eltiltását látta megalapozottnak.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[11] Beadványozó jogi képviselője útján 2022. március 31-én 12 óra 53 perckor elektronikus úton mint érintett fellebbezést nyújtott be az OEVB 23/2022. (III. 28.) számú határozatával szemben.

[12] Fellebbezésében előadta, hogy a kifogással sérelmezett plakát megfelel a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglaltaknak. Meglátása szerint az impresszum feltüntetését előíró rendelkezés kizárólag célja, hogy a választópolgárok számára egyértelmű legyen, hogy a plakátok kinek a támogatására ösztönöznek és kinek a megbízásából készültek. Ennek kapcsán kifejtette, a Kifogástevő által sérelmezett plakáton feltüntetésre került a jelölt neve, jelölti minősége, az őt jelölő Jelölő szervezetek logója és neve is, így a laikus választó számára nyilvánvaló, hogy a plakát kinek a megbízásából készült és kinek a támogatására ösztönöz.

[13] Hivatkozott a Kúria Kvk.V.37.941/2016/3. számú határozatára, illetve a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pk.50.046/2014/2. számú döntésére a körben, hogy a választás tisztasága nem sérül akkor, ha a kampányeszközön egyértelműen elkülönül, hogy a jelölt mely jelölő szervezet jelöltje, illetve, hogy mely szervezetek támogatják.

[14] Az érintettség körében előadta, hogy Beadványozó a Bács-Kiskun megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerületben a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek egyéni képviselőjelöltje.

[15] Mindezekre tekintettel arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB 23/2022. (III. 28.) számú határozatát változtassa meg és a kifogást utasítsa el.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[16] A fellebbezés nem alapos.

[17] Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[18] A Bizottság elfogadta Beadványozónak az érintettsége igazolására vonatkozó érvelését.

[19] A Nemzeti Választási Bizottság megvizsgálta a kifogás tárgyává tett plakátot és egyezően Beadványozóval, megállapította, hogy azok a Ve. 140. § a) pontja szerinti kampányeszköznek minősülnek, szöveges és vizuális tartalmukban is a választópolgári akarat befolyásolását célozzák.

[20] A Ve. 144. § (2) bekezdésének előírása szerint a választási plakátokon formális „impresszum” feltüntetése szükséges. A plakátnak kötelező adattartalma a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve.

[16] A kifogáshoz csatolt bizonyítékokokból megállapítható, hogy a kifogás tárgyává tett plakáton a Ve. 144. § (2) bekezdés második mondatában előírt három kötelező adat – a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve – egyike sem szerepel.

[21] A fellebbezés, egyezően a kifogásban előadottakkal azzal érvel, hogy a sérelmezett plakátból egyértelműen megállapítható, hogy mely jelölt és jelölő szervezetek támogatására ösztönöz. A Bizottság álláspontja szerint a plakát kialakítása, azon a jelölt neve és a jelölő szervezetek emblémájának elhelyezése mindösszesen azt támasztják alá, hogy az a Jelölt és a Jelölő Szervezetek támogatására ösztönöz, azt azonban nem, hogy a plakátot a Jelölő szervezetek helyezték el. A Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom, az LMP – Magyarország Zöld Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt olyan pártok, amelyeket a Bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vett az országgyűlési képviselők választásán. A plakátnak a jelölő szervezetek általi, fizikai értelemben vett kihelyezése természetszerűleg kizárt, legfeljebb megbízást adhattak nevükben a plakátok elhelyezésére. Jelen esetben azonban nem az a kérdés, hogy ki helyezte ki ténylegesen, fizikai értelemben a plakátot, hanem az, hogy kit terhel a felelősség a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve, mint a Ve. 144. § (2) bekezdésében előírt kötelező adattartalom hiányáért.

[22] Azt, hogy e tekintetben a Jelöltet és a Jelölő szervezeteket nem terheli felelősség, a fellebbezés azzal kívánja alátámasztani, hogy a plakáton szerepel a jelölt neve, jelölti minősége, az őt jelölő Jelölő szervezetek logója és neve is, tehát nem valósult meg a Ve. 144. § (2) bekezdésének sérelme, mivel e rendelkezés kizárólag célja, hogy a választópolgárok számára egyértelmű legyen, hogy a plakát kinek a támogatására ösztönöz és kinek a megbízásából készült. Beadványozó nem vitatja, hogy a plakát a Jelölt és a Jelölő szervezetek támogatására ösztönöz, azonban ha elfogadnánk a fellebbezés e tekintetben előadott érvelését, az lényegében kiüresítené a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt követelményt, hiszen, ha a plakát tartalmát érintő esetleges jogsértésnél egyértelmű, hogy annak elkövetője az, akinek a támogatására felhív, akkor ezzel okafogyottá válna a Ve. 144. § (2) bekezdés második mondata szerinti rendelkezés, mivel akkor erre valójában nem lenne szükség. Ezt az érvelést erősíti, hogy egy választási plakát kapcsán nem feltétlenül mindegyik jelölő szervezet a kiadó, és a kiadásért felelős nem feltétlenül a Jelölt.

[23] Mindezek alapján tehát nem alapos a fellebbezés a tekintetben, hogy a Ve. 144. § (2) bekezdés második mondatában foglalt jogsértés a plakát vonatkozásában nem valósult meg, mivel a kifogás bizonyítékai ezt nem támasztják alá. Az OEVB ezért helyes döntést hozott, akkor, amikor rögzítette a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelmét, azonban tévesen döntött, amikor megállapította a Jelölt és a Jelölő szervezetek felelősségét a jogsértés elkövetésében, tekintettel arra, hogy nem állapítható meg a jogsértést elkövető személye, ennél fogva a jogsértéstől való eltiltás mint jogkövetkezmény, sem alkalmazható.

[24] A fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján az OEVB határozatát megváltoztatja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[25] A határozat a Ve. 140. § a) pontján, 144. § (2) bekezdésén, 231. § (5) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 2.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke