276/2014. NVB határozat - Dr. Kapolyi László, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
276/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dr. Kapolyi László, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 11/2014. (III. 3.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Csorba József egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán a 11/2014. (III. 3.) számú határozatában visszautasította. Az OEVB megállapította, hogy a jelölt a törvényes határidőben belül az összes rendelkezésre bocsátott ajánlóívet átadta az illetékes választási irodának, továbbá az E1-es nyomtatványt benyújtotta, azonban az hiányosan lett kitöltve, mivel a jelölt nem nyilatkozott arra nézve, hogy mely jelölő szervezet jelöltjeként kíván indulni.
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben kérte Csorba József jelöltként indulni szándékozó választópolgár bejelentését és ajánlásainak ellenőrzését, hivatkozva arra, hogy az A1-es nyomtatványon már tett nyilatkozott arra nézve, hogy mely jelölő szervezet jelöltjeként kíván indulni.
II.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 5. § (1) bekezdése alapján az egyéni választókerületben képviselőjelölt párt jelöltjeként vagy független jelöltként indulhat.
A Bizottság a jelölt által leadott, az egyéni képviselőjelölt bejelentésére szolgáló E1-es formanyomtatvány alapján megállapítja, hogy az nem tartalmaz nyilatkozatot arra nézve, hogy független jelöltként vagy párt/pártok jelöltjeként kíván indulni a 2014. évi országgyűlési választáson. Mindezek alapján a jelölt bejelentésére vonatkozó nyilatkozat nem felel meg a Vjt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott törvényi követelménynek. A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az A1-es formanyomtatvány ajánlóív igénylésére szolgál, így a jelölt bejelentése kizárólag a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő E1-es formanyomtatvány benyújtásával volt lehetséges.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Vjt. 5. §-án, a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontján,a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 8.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke