275/2022. NVB határozat - a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

275/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület (8623 Balatonföldvár, Balatonszentgörgyi út 98., a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Somogy megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 25/2022. (III. 28.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] B. Á. M. magánszemély (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. március 25-én 12 óra 17 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Somogy Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB).

[2] Kifogásában kérte, hogy az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg, hogy a Mosolygó Balatonföldvár nyilvános facebook csoport Sz. J. (a továbbiakban: Felhasználó) 2022. március 24. napján tett, mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra közzétett nyilvános felhívást tartalmazó bejegyzésével megsértette a Ve. 143./A. § (2) és (3) bekezdését. Továbbá kérte, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján Felhasználót tiltsa el a további jogsértéstől.

[3] A kifogásában előadta, hogy Felhasználó Mosolygó Balatonföldvár nyilvános facebook csoportban 2022. március 24. napján mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra vonatkozóan nyilvános felhívást tartalmazó bejegyzést tett közzé, amely folyamatosan elérhető, ezzel állítása szerint a jogsértés folyamatosan megvalósul.

[4] Kifogástevő Felhasználó bejegyzését szó szerint idézte a kifogásában.

[5] Kifogástevő idézte a kifogásában a Ve. 143/A. § (1)-(3) bekezdéseit. A jogszabálysértés érdemi indokolásaként pedig a Ve. kommentárjára hivatkozott, amely során részletesen ismertette a választópolgár segítése címszó alatti magyarázatot. Kifejtette, hogy a választópolgárok számára kétféle módon lehet segítséget nyújtani, az egyik a mozgóurna igényléséhez történő segítségnyújtás, a másik pedig a szavazóhelyiséghez történő eljutás. Rögzítette, hogy a szavazóhelyiséghez történő eljutás csak kilenc vagy annál kevesebb állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsival megengedett, amellyel kizárják az autóbusszal történő személyszállítást.

[6] A kifogásában előadta, hogy a Ve. rendelkezései egyértelműen tiltják a mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra vonatkozó nyilvános felhívást.

[7] Kifogástevő a kifogásában ismét szó szerint idézte Felhasználó bejegyzését, amelynek minden mondatához a jogszabálysértés alátámasztásaként részletes indokolást fűzött.

[8] Kifogástevő rögzítette, hogy önmagában az, hogy a bejegyzés szavazásra buzdít, nem valósítana meg jogszabálysértést, ugyanakkor a bejegyzés további mondatai, amelyek már a mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a bejegyzés a Mosolygó Balatonföldvár nyilvános facebook csoportjában került közzétételre, álláspontja szerint nyilvános felhívásnak minősül, amely a Ve. 143/A. § (2) bekezdésébe ütközik, ezért jogszabálysértő.

[9] Rögzítette továbbá, hogy véleménye szerint a bejegyzés szavazóhelyiséghez történő szállításra való nyilvános felhívás közzétételének minősül, mivel nyilvános facebook bejegyzés, amely szavazóhelyiséghez történő szállítást elősegítő eszköz használatára hív fel, hiszen az eljutáshoz ajánlanak fel segítséget, amely nyilvánvalóan a szállítást elősegítő eszköz népszerűsítését jelenti.

[10] Kifejtette továbbá, hogy a bejegyzés mozgóurna igénylésére közzétett felhívásnak minősül, hiszen segítenek mozgóurnát igényelni, amely a Ve. 143/A. § (2) bekezdésébe ütközik. Kiemelte továbbá, hogy erősítik a mozgóurna igénylésére tett nyilvános felhívás erejét azáltal, hogy a bejegyzésben mielőbbi mozgóurna igénylésre buzdítanak.

[11] Kifogástevő felhívta továbbá arra is a figyelmet a kifogásában, hogy a bejegyzés záró mondata a jogszabályba ütköző nyilvános felhívás mindkét formája tekintetében a címzettek felé jelzi, hogy a felhívás célba érése esetén hova várják a megkereséseket.

[12] Kifogástevő véleménye szerint a bejegyzés egészére jellemző a fokozás, a mondatok olyan formában történő egybefűzése, hogy azok egymást megerősítve fejezzék ki, merítsék ki a nyilvános felhívás fogalmát, amit a jogszabály tilt.

[13] A kifogásához Kifogástevő bizonyítékként csatolta a bejegyzésről, valamint az arra érkezett reakciókról a fényképfelvételeket.

[14] Kifogástevő véleménye szerint a kifogásában kifejtettek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Mosolygó Balatonföldvár nyilvános facebook csoport Sz. J. március 24. napján tett, mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra közzétett nyilvános felhívást tartalmazó bejegyzésével megsértette a Ve. 143/A. § (2) és (3) bekezdését.

[15] Kifogástevő kérte az OEVB-t, hogy kifogásának adjon helyt.

[16] Az OEVB a 25/2022. (III. 28.) számú határozatával a Kifogástevő kifogásának helyt adott és a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján megállapította, hogy a Mosolygó Balatonföldvár nyilvános facebook csoportban Felhasználó megsértette a Ve. 143/A. § (2) és (3) bekezdését. Az OEVB a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében a Mosolygó Balatonföldvár nyilvános facebook csoportban Felhasználót a további jogsértéstől eltiltotta.

[17] Az OEVB Kifogástevő által részletesen kifejtett indokolással megegyezően állapította meg a Ve. 143/A. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak sérelmét.

[18] Az OEVB rögzítette továbbá a határozatában, hogy bírság kiszabásáról nem rendelkezett, mivel a bizonyítékok, és a kifogást tevő által előadottak alapján figyelembe vette, hogy a jogsértés elkövetésére első alkalommal került sor és a jogsértéssel érintettek körének nagysága pontosan nem meghatározható. A jogsértés nyilvánvaló szándékossága az ügy körülményeiből kétséget kizáróan nem állapítható meg. Az ügy körülményeit az OEVB úgy ítélte meg, hogy a jogsértés súlya és területi kiterjedése nem volt olyan mértékű, amely megalapozta volna a bírság megállapítását.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[19] Herényi Károly a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület elnöke (a továbbiakban: Beadványozó) 2022. március 30-én 19 óra 27 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB 25/2022. (III. 28.) számú határozatával szemben.

[20] Beadványozó a fellebbezésében kérte a határozat hatályon kívül helyezését.

[21] Beadványozó indokolásában előadta, hogy az OEVB határozata a Ve. 143/A. § (2) és (3) bekezdéseire állapít meg jogsértést, holott véleménye szerint a kifogásolt szöveg nem ezeken, hanem a Ve. 2. § (1) bekezdés d) pontján alapszik, amely kimondja, hogy a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a Ve.-ben foglalta alapelveket, többek között elő kell segíteni a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlását.

[22] A fentiekben foglaltak igazolására idézte a közzétett bejegyzés szövegét.

[23] Beadványozó rámutatott arra, hogy a facebook bejegyzés szövege nem a Ve. 143/A. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt szállítás megszervezésére hív fel, hanem pusztán segítséget ajánl a mozgásukban korlátozott idős balatonföldvári honfitársaknak.

[24] Beadványozó továbbá előadta, hogy a segítségnyújtás ezen formájának Balatonföldváron több éves hagyománya van, mert az egyesület saját személyautókkal segíti bevásárlásaikban, orvoshoz jutásukban és hivatali ügyeik intézésében az időseket, ezért a segítségnyújtás igénybevételéhez szükséges e-mail címet és telefonszámot időről időre közzéteszik az oldalukon, ahogyan most is.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[25] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[26] A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[27] A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja,

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcíme (székhelye) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címe,

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[28] A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[29] A Bizottság továbbá rámutat arra, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésben meg kell jelölni a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

[30] A Bizottság saját, illetve a Kúria joggyakorlata alapján rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó érdemi okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3. számú végzések].

[31] A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó a fellebbezésében nem adta elő, hogy milyen okból jogszabálysértő az OEVB által meghozott határozat, továbbá nem jelölte meg a konkrét jogszabálysértést és annak konkrét jogszabályi helyét. Beadványozó a fellebbezésében csupán arra mutatott rá, hogy a határozat a Ve. mely rendelkezéseire alapítja a jogsértés fennállását.

[32] A Bizottság megállapítja tehát, hogy Beadványozó a fellebbezésében nem jelölte meg a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját.

[33] A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja alapján a fellebbezésnek a szervezet esetében tartalmaznia kell a bírósági nyilvántartásba-vételi számot. Civil szervezet esetében a bírósági nyilvántartási szám a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 91. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezet nyilvántartási száma.

[34] A Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerinti bírósági nyilvántartásba- vételi számot.

[35] A Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezést a Ve. 224. § (3) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt kötelező tartalmi elemek hiánya miatt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel kell érdemi vizsgálat nélkül elutasítani.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[36] A határozat a, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén és a 231. § (1) bekezdés a) és d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 2.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke