274/2022. NVB határozat - D. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

274/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság D. A. (a továbbiakban: Kifogástevő) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Kifogástevő 2022. március 31-én 9 óra 03 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be, amelyben előadta, hogy 2022. március 28. napján telefonjára sms üzenet érkezett egy számára ismeretlen telefonról.

[2] Kifogástevő sérelmezte, hogy valaki, valamilyen módon a titkosított telefonszámát felhasználva megpróbálta rávenni arra, hogy szavazzon Hiszékeny Dezsőre és az 1-es listára.

[3] Rögzítette a kifogásában továbbá, hogy szomszédja már több mint egy éve elhunyt, ugyanakkor a kapucsengőn és a postaládán is még mindig szerepel a neve. Véleménye szerint a szomszédja nevét felhasználva is választási csalást valósíthatnak meg.

[4] Kifejtette továbbá, hogy a telefonjára több alkalommal is kapott üzenetet a választásokkal kapcsolatban.

[5] Kifogástevő kérte, hogy a felmerült problémát a Nemzeti Választási Bizottság vizsgálja ki és a vétkeseket vonja felelősségre.  

[6] Kifogástevő a kifogásához mellékletként csatolta a március 28. napján kapott sms üzenetet.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7] A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[8] A Ve. 212. § (2) bekezdése írja elő a kifogás azon kötelező tartalmi elemeit, amelyeknek a jogorvoslati kérelemben való megadása az érdemi elbírálás feltétele. E szerint „[a] kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.”

[9] A kifogás fentiekben idézett szabályai, valamint a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) és a Kúria következetes gyakorlata alapján a választási eljárásban a Ve. által előírt rövid jogvesztő határidők és az eljárás sommás jellege miatt hiánypótlási felhívás kibocsátásának és a kifogásnak a benyújtását követő kiegészítésére nincs mód. Mindez azt jelenti, hogy a választási szervek és a bíróságok is minden esetben a jogorvoslati kérelem benyújtásakor eléjük tárt bizonyítékok és dokumentumok alapján hozzák meg döntésüket. [Kvk.IV.38.228/2019/2., Kvk.IV.37.531/2018/2., Kvk.III.37.656/2019/3., Kvk.IV.37.990/2014/3., Kvk.IV.37.316/2014., Kvk.I.38.024/2014.]

[10] A kifogás vizsgálata alapján a Bizottság rögzíti azt, hogy Kifogástevő a kifogásában nem jelölt meg konkrét jogszabálysértést, csupán arról nyilatkozott, hogy sérelmesnek tartja a titkosított telefonszámának felhasználását, továbbá az elhunyt szomszédja nevének felhasználásával véleménye szerint választási csalást valósítanak meg.

[11]  A Bizottság megállapítja, hogy Kifogástevő kifogása nélkülözi a tételes, hatályos jogszabálysértésre való hivatkozást, amely a törvény számának és a szakaszhely pontos megjelölését jelenti.

[12] A Kúria eseti döntéseiben kirajzolódik az a megközelítés is, hogy az sem elegendő a jogszabálysértésre hivatkozás körében, ha a kérelmező felsorol jogszabályhelyeket, azonban nem jelöli meg, hogy a jogorvoslattal érintett határozat vagy cselekmény milyen okból jogszabálysértő, a megjelölt jogszabályhelyekhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. Ezen esetek egy részében a Kúria hiányosnak értékelte a kérelmet, és mivel a kérelem hiányosságai – a rövid határidőkre tekintettel – a bírósági eljárás során már nem pótolhatóak, ezért a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül visszautasította. Annak megítélése, hogy a jogszabálysértés kellően konkrét-e, kellően indokolt-e teret ad a bírói mérlegelésnek. (Kvk.III.38.072/2014/2. szam, Kvk.II.37.326/2014/3. szam, Kvk.II.37.325/2014/3. szam).

[13] A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[14] A Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást, amely miatt azt a Ve. 215. § c) pontja alapján, érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[15] A határozat a Ve. 212. §-án és a 215. § c) pontján, a Törvényen, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 2.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke