27/2012. OVB határozat - a Magyarországi Szcientológia Egyház képviseletében Nagy Tamás elnök által benyújtott népi kezdeményezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
27/2012. határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2012. január 30-án megtartott ülésén – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14. § (1) bekezdése által alkalmazni rendelt az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyarországi Szcientológia Egyház (1031 Budapest, Nánási út 1/C.) képviseletében Nagy Tamás elnök (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
Indokolás
I.
A beadványozó 2012. január 20-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
„Alulírottak kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés a 2011. évi CCVI. törvény 14. §-ának megfelelően döntsön a Magyarországi Szcientológia Egyház(jelenleg alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület) egyházkénti elismerése kérdésében.”
 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései szerint abban az esetben, ha az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület egyházként való elismerését kívánja kezdeményezni, azt az egyesület képviseletére jogosult személy a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával teheti meg.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. § (3)-(5) bekezdései alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) melléklete határozza meg. A törvényben meghatározott adattartalomnak való megfeleléshez – többek között – szükséges, hogy az aláírásgyűjtő ív a Rendelet mellékletében meghatározott szöveget tartalmazza. Ez a feltétel utólag nem teljesíthető, hiszen a kezdeményezőnek az aláírásgyűjtést a hitelesített ív másolataival kell lefolytatnia.
 
Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem tartalmazza az „Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk” szövegrészt. Az aláírásgyűjtő íven nem került meghatározásra az aláírásgyűjtés célja, azaz hogy az indítványozó országos népszavazáshoz vagy országos népi kezdeményezéshez kíván aláírást gyűjteni.
 Fentiek alapján az Nsztv. 10. § e) pontja szerint az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, mivel az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek. 
 
II.
 
A határozat a 2011. évi CCVI. törvény 14. § (1) bekezdésén, Ve. 118. §-ának (3)-(5) bekezdésén, a 131/A. § b) pontján, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendeleten és annak mellékletén, az Nsztv. 2. §-án, 10. § e) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke