266/2022. NVB határozat - a Mi Hazánk Mozgalom által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

266/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Mi Hazánk Mozgalom (1141 Budapest, Komócsy utca 5.; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 8 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Beadványozó 2022. március 30-án 15 óra 34 perckor elektronikus úton nyújtott be kifogást a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB) a Meta Platforms Ireland Limited (korábbi nevén: Facebook Ireland Limited, a továbbiakban: Szolgáltató) (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. 662881 Írország, Cjsz.: IE462932, közösségi adószám: IE9992928F) mint közösségi média szolgáltató jogszabálysértése miatt.

[2] Kifogásában előadta, hogy a Szolgáltató az Európai Unió tagállamában bejegyzett jogi személy, amely internet alapú, közösségi média (Facebook) szolgáltatási tevékenységet végez. Tevékenysége kiterjed az egész unió területére, így Magyarországra is, ahol mintegy hatmillió felhasználó veszi igénybe a szolgáltatásait.

[3] A Szolgáltató – nyílt hálózatként – mára a politikai kommunikáció legfontosabb platformjává vált, mivel lehetővé teszi a pártok és egyéb közéleti szereplők számára, hogy a politikai nézeteiket közvetlenül eljuttassák a választókhoz akár ingyenesen, akár fizetett hirdetés formájában.

[4] Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának kampányidőszaka során, Beadványozó a – többi jelölő szervezethez hasonlóan – a Szolgáltató által biztosított online megjelenési platformon a Mi Hazánk Mozgalom – központi oldalt kampányeszközként használta a választók közvetlen tájékoztatása céljából.

[5] A kifogásban foglaltak szerint 2022. március 28-án a Szolgáltató – indokolás nélkül – oly módon lehetetlenítette el a hivatkozott oldal használatát, hogy a fiókjaik törlésével egyszerre megszüntette az oldal kezelésére jogosult összes adminisztrátor szolgáltatáshoz való hozzáférését és egyben az oldalt törölte. A Szolgáltató az adminisztrátorok részére a 2 fióktörlés indokaként „a fiókod nem felel meg a közösségi alapelveinknek” üzenetet küldte, annak tényszerű konkrét okait azonban ezidáig nem fejtette ki, jogorvoslati lehetőséget sem biztosított. A Szolgáltató ezzel a döntésével a választók számára elérhetetlenné tette Beadványozó több tízezer követővel rendelkező központi kampányoldalát, ugyanakkor kizárta a Jelölő szervezetet a választók elérésének lehetőségéből, azaz véglegesen megszüntette a kampányeszköz rendeltetésszerű használatának lehetőségét.

[6] Beadványozó kifogásához csatolt két Word dokumentumot, amelybe az adminisztrátorok fiókjainak felfüggesztésével kapcsolatos levélváltások vannak bemásolva. A képernyőfotók alapján az érintettek azt a tájékoztatást kapták, hogy „A fiókod vagy az annak használatával végzett tevékenység nem felel meg a közösségi alapelveknek. 30 napod maradt még, hogy a döntéssel szemben ellenvetéssel élj.” Beadványozó mellékelt továbbá egy korábbi képernyőfotót a fiókjáról.

[7] Az Alaptörvény hivatkozott IX. cikkéből levezethető, hogy a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás érdekében a politikai véleményszabadság fokozottabb alkotmányos védelmet élvez választási kampányidőszakban. Az NVB a 357/2019. sz. határozatában megállapította, hogy a Szolgáltató „a közösségi oldalon közzétett bejegyzések felülvizsgálatát … csak a választási eljárás alapelveinek, elsősorban a jelöltek, jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség biztosítása, és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elveinek megfelelően hajthatja végre.”

[8] Beadványozó álláspontja szerint a magyar választástörténetben példa nélküli, hogy egy nyilvántartásba vett, országos listát állító párt központi kampányoldalát valós ok és tényszerű indokolás nélkül kizárja a Szolgáltató a Facebook szolgáltatásból. Meglátása szerint a Szolgáltató azzal, hogy választási kampányidőszakban, az általa szolgáltatott kampányeszköz használatát – anélkül, hogy arra bármilyen valós indokot adott volna – olyan módon korlátozta, hogy azzal megakadályozza a kampánytevékenység folytatását, megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott alapelvet.

[9]  A fenti tényállás és a hivatkozott jogszabályok alapján, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató megsértette a választási eljárás Ve. 2. § (1) bekezdése e) pontja által meghatározott alapelvet, Beadványozó kérte, hogy az NVB a kifogásnak adjon helyt, azaz a Ve. 218. § (2) bekezdésének megfelelően állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, valamint a jogsértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[10] A Ve. 212. § (2) bekezdés b) alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékait.

[11] Következetes a bírói gyakorlat abban, hogy választási ügyekben hivatalbóli bizonyításnak nincs helye, mivel választási jogorvoslati ügyekben a bizonyítékok szolgáltatásának kötelezettsége a kérelmezőt terheli. [Kvk.III.38.295/2019/2. sz. végzés]

[12] A Ve. 218. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

[13] A kifogás alapján megállapítható, hogy Beadványozó abban látja a választási eljárásra vonatkozó jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megsértését, hogy Kifogástevő Facebook oldala esetében a Szolgáltató az oldal kezelésére jogosult összes adminisztrátor szolgáltatáshoz való hozzáférését és egyben az oldalt törölte.

[14] A Bizottság álláspontja az, hogy a Facebook közösségi oldalának használata nem közszolgáltatás, hanem magánjellegű – szerződéses kapcsolaton nyugvó – tevékenység, amely a Facebook-hoz, mint online közösséghez való csatlakozáson, és ennek során a felhasználói feltételek elfogadásán alapul.

[15] A Facebooknak nem elsődleges célja, illetve rendeltetése, hogy kampányfelületet biztosítson a jelöltek, jelölő szervezetek számára. A Facebook olyan komplex közösségi oldal, amely a felhasználók által előállított tartalmak megosztása mellett elsősorban a személyes vagy üzleti kapcsolatok kiépítését és ápolását szolgálja. A platformhoz való csatlakozás önkéntes és regisztrációhoz kötött. A regisztrált felhasználók saját profillal, fiókkal rendelkeznek és szöveg, kép, videó, szavazás stb. formájában különböző (média)tartalmakat tehetnek közzé, amelyet a profil ismerősei, követői láthatnak. Ezt a funkciót kihasználva tudják a jelöltek, jelölő szervezetek Facebook oldalukat kampánytevékenységre is használni.

[16] Ugyanakkor az, hogy egy jelölő szervezet oldalához tartozó adminisztrátori fiókokat felfüggesztették, illetve magának az oldalnak a fiókját törölték, nem minősül választási ügynek csak azért, mert a fiókot kampánytevékenységre is használják. Beadványozó vélelmezi, hogy a fiók feletti rendelkezési jogosultságát azért vonták meg tőle, illetve az oldalt azért törölték, hogy akadályozzák kampánytevékenységének folytatásában. Azonban bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az oldalt korábban kampánytevékenységre használta, illetve, hogy az adminisztrátori jogosultságok felfüggesztésére és az oldal törlésére a kampányhoz kapcsolódóan került sor, nem csatolt.

[17] Az NVB rögzíti, hogy a fiók feletti rendelkezési jogosultság elvesztésének, illetve a fiók törlésének körülményeit hatáskör hiányában sem az NVB, sem más választási bizottság nem tudja kivizsgálni. [vö.:158/2022. NVB határozat]

[18] A Ve. 215. § d) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. Tekintettel arra, hogy Beadványozó kifogása egy közte és a Facebook üzemeltetője közötti magánjellegű kapcsolatot érint, az azzal kapcsolatos jogvita elbírálása kívül esik a választási bizottságok hatáskörén. Erre tekintettel az NVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[19] A határozat a Ve. 208. §-án, 215. § d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. április 1.

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke