263/2014. NVB határozat - Szepessy Zsolt, az Összefogás Párt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                  263/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság Szepessy Zsolt, az Összefogás Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Tolna Megye 03. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 22/2014. (III. 3.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az Összefogás Párt jelölő szervezet 2014. március 3-án kérte a jelöltjeként indulni szándékozó Orsós Zsuzsannának a 2014. évi országgyűlési képviselők választásán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét, melyhez csatolta a korábban átvett ajánlóíveket. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az ajánlóívek ellenőrzése során megállapította, hogy az Összefogás Párt jelölő szervezet a részére korábban rendelkezésre bocsátott 75 db összes ajánlóívből 3 db ajánlóívet a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben nem adott át. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással az Összefogás Párt jelölő szervezetet ajánlóív átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 152.250,- Ft bírság megfizetésére kötelezte.
Beadványozó 2014. március 5-én 14 óra 27 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 22/2014. (III. 3.) számú határozata ellen az OEVB-hez, amelyben kérte a kiszabott bírság teljes összegének elengedését.
Az OEVI vezetője a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés kérelem alapját, valamint a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, mint szükséges törvényi feltételeket nem tartalmazza. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke