244/2018. NVB határozat - Farkas Gabriella által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
244/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Farkas Gabriella (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Tolna Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság 17/2018. (III. 5.) számú határozatát megváltoztatja és a Modern Magyarország Mozgalom Párt országgyűlési képviselőjelöltjeként Farkas Gabriellát Tolna Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni.
 2. A Modern Magyarország Mozgalom Párt jelöltje bejelentésével kapcsolatban Tolna Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 17/2018. (III. 5.) számú határozatában megállapította, hogy a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Farkas Gabriella által benyújtott 100 db ajánlóív közül a 01086G0028 sorszámú íven a 6. és 7. soron a név, illetve az ahhoz tartozó aláírás egyértelműen eltér. Megállapította továbbá, hogy ezt a két aláírást gyűjtő személy további 28 íven van megjelölve aláírást gyűjtőként. Úgy foglalt állást, hogy az ezen az íven szereplő aláírások, összesen 204 db, nem felel meg a Ve. 122-123. §-aiban foglaltaknak, így a további 204 érvénytelen aláírás következtében az érvényes ajánlások száma nem éri el jelöléshez szükséges számot. A nyilvántartásba vételt ezért visszautasította.

II.

[A fellebbezések tartalma]

 1. Beadványozó1 2018. március 7-én 9 óra 40 perckor személyesen eljárva nyújtotta be fellebbezését az OEVB 17/2018. (III. 5.) számú határozata ellen. Beadványában kérte az OEVB határozatának hatályon kívül helyezését.
 2. Álláspontja szerint nem bizonyított, hogy a két megjelölt aláírás nem a hozzá tartozó személyek sajátkezű aláírása, de amennyiben a két aláírás hamis, az sem jelenti, hogy ugyanazon gyűjtő összes többi ívén szereplő aláírás hamis. Kijelenti továbbá, hogy az ajánlást gyűjtő személy nevét az OEVB tévesen határozta meg határozatában T. Sz. monogrammal megjelölve.

III.

 [A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozott.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 3. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele során azt vizsgálja, hogy a jelölt bejelentése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A tételes előírások szerint meg kell győződnie arról, hogy a jelöltként indulni szándékozó személy rendelkezik-e passzív választójoggal, előzetesen megtette-e a jelöltté váláshoz szükséges jognyilatkozatokat, a bejelentéséhez mellékelt-e 500 érvényes ajánlást.
 4. A Ve. 126. § szerint az ajánlás akkor érvényes, ha

„a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljeskörűen megegyeznek,

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek”.

 1. A Ve. 127. § (3) bekezdése előírja, hogy az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
 2. A Ve. 43. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdéseinek rendelkezései alapján a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. Az eljárásban a választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A Ve. 43. (5) bekezdése mindezek alapján rögzíti, hogy a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
 3.  A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az ügy összes körülménye alapján az OEVB hiányosan állapította meg a tényállást, és abból téves következtetést levonva jogsértő döntést hozott.
 4. A OEVB ülés jegyzőkönyvének tartalma alapján az OEVB tagjai a jelölt nyilvántartásba vétele során észlelték, hogy a megjelölt 01086G0028 számú ív 6. és 7. sorában szereplő ajánlóknál olyan eltérés van, amelyet az OEVI az ellenőrzés során nem vett figyelembe. Ez az eltérés mindkét esetben az ajánló neve és az aláírásnál szereplő név egy betűs eltérését jelentette. Az eltérésből az OEVB azt a következtetést vonta le, hogy az aláírások hamisak.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a rendelkezésre álló adatok alapján csak az állapítható meg egyértelműen, hogy az érintett ajánlások a Ve. 126. § b) pontjában megjelölt teljes adategyezés követelményének nem felelnek meg. Azonban az OEVB nem vette figyelembe, hogy az érintett ajánlók központi névjegyzékből származó adatai alapján az adateltérést nem az aláírások, hanem a feltüntetett névadatok tartalmazzák.
 6. A Ve. 122. (2) bekezdése a saját kézzel való kitöltést csak az aláírás esetében kívánja meg, ezért – az OEVB megállapításával ellentétben – a hamis aláírással legalább egyenlő valószínűségű tényállás az esettel kapcsolatban, hogy az ajánlást gyűjtő személy végezte az adatsorok kitöltését, a névadatoknál ugyanazt a betűhibát vétve, majd az ajánlók ezt nem észlelve, vagy annak jelentőséget nem tulajdonítva írták alá az ívet. Akár a hamisítás, akár az elírás esetében megállapítható azonban az érintett két ajánlás érvénytelensége.
 7. Mivel a hamisított aláírás feltüntetése kellő mértékben nem valószínűsíthető, a megjelölt két ajánlás érvénytelenségéből az íven szerepelő további ajánlásokra nézve további következtetést levonni nem lehet. A Bizottság álláspontja szerint az pedig minden jogalapot nélkülöz, hogy a vizsgált két ajánlással kapcsolatos megállapításából az OEVB az ajánlást gyűjtő személy összes ívére az érvénytelenség jogkövetkezményét alkalmazta. Ennek során Beadványozó által megjelölt névelírásnak a rendelkezésre álló adatok szerint külön kihatása az ügyre nem volt.
 8. Mindezek alapján az OEVI által készített, 512 elfogadható ajánlást rögzítő jelentéshez képest az érvényes ajánlások száma jogszerűen jelen eljárásban kettővel csökkenthető, ezért az érvényes ajánlások száma 510.
 9. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölt érvényes ajánlásainak száma eléri a Vjt. 6. §-ában meghatározott számot, ezért az OEVB 17/2018. (III. 5.) határozatát megváltoztatja és a rendelkező részben foglaltak szerint a jelöltet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 43. §-án, 122. §-ának (6) bekezdésén, 123. §-ának (4) bekezdésén, 126. §-ának b) pontján 132. §-án, 133. §-ának (2) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 9.

 

                                                                                                  Prof. Dr. Patyi András

                                                                                          a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                                elnöke