243/2018. NVB határozat - a Magyar Kétfarkú Kutya Párt benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
243/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (Székhely: 115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 26., nyilvántartási szám: 01-02-0015629, képviseli: Kovács Gergely; a továbbiakban: Beadványozó) benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 45/2018. (III. 05.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 45/2018. (III. 05.) számú határozatában megállapította, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Szegedi Attila egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 485 érvényes ajánlás szerepelt.
 2. Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 6-án 21 óra 07 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában megjelölt öt tematikus csoportba osztva összesen 37 ajánlást, amelyeket álláspontja szerint az ellenőrzés során tévesen minősítettek érvénytelennek, továbbá megjelölt egy aláírást és egy teljes ívet, amely az ellenőrzésből a jelentés alapján kimaradt.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja. A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi.
 2. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Iroda elvégezte az elsőfokú eljárásban érvénytelennek minősített ajánlások ismételt ellenőrzését. Az Iroda az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó ajánlóíveken lévő, a Ve. 122. § (2) bekezdése szerint kitöltött ajánlások adatait ismételten összevetette a központi névjegyzék, valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival.
 3. Az NVI az ismételt ellenőrzés alapján módosította Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) által elkészített ellenőrzési jegyzőkönyvet és az ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.
 4. A Nemzetei Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy Beadványozó által megjelölt ajánlások közül az eredeti ellenőrzéshez képest további 7 felelt meg a törvényi követelményeknek, így az érvényes ajánlások száma összesen 492. További 32 esetben az OEVI által megállapított érvénytelenségi ok fenn állt, vagy attól eltérő, de az érvényességet szintén kizáró hibában szenvedtek a fellebbezésben megjelölt ajánlások.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság kiemeli, hogy a Beadványozó által az 5. csoportban, nem ellenőrzöttként megjelölt ívnél feltehetően csak rögzítési hiányosság állt fenn, hiszen az íven szereplő 7 ajánlásból 5 a formai feltételeknek ugyan megfelelt, de mindegyik szerepelt, és érvényesként már figyelembe lett véve a jelölt által leadott valamely másik ajánlóíven, így ezen az íven sem szerepelt további figyelembe vehető ajánlás.
 6. Nem volt továbbá figyelembe vehető érvényes ajánlás Beadványozó által 4. számúként megjelölt ajánlások csoportjában, ezekben az esetekben az ajánlóknak nem volt választójoga, vagy az ajánláson tartózkodási helyet tüntettek fel érvényes lakcímük megléte ellenére, így a választókerületben ajánlani nem jogosultak.
 7. Megjegyzi továbbá a Bizottság, hogy Beadványozó által a 2. csoportban megjelölt, csekély mértékű adateltéréssel jellemzett ajánlások többségében a fellebbezésben foglaltnál lényegesen komolyabb eltérés, így pl. teljesen más lakcím, teljesen eltérő névadat szerepelt, amely teljesen kizárta az OEVI-étől eltérő megítélést.
 8. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a Szegedi Attila egyéni választókerületi jelölt által leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 492, mely továbbra sem éri el a Vjt. 6. §-ában rögzített, a nyilvántartásba vételhez szükséges 500 érvényes ajánlást.
 9. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 125. és 126. §-án, 127. § (3) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 9.

 

                                                                                                  Prof. Dr. Patyi András

                                                                                          a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                                 elnök