242/2018. NVB határozat - az Elégedett Magyarországért Mozgalom által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
242/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Elégedett Magyarországért Mozgalom (Székhely: 1044 Budapest, Árpád út 44-46., nyilvántartási szám: 01-02-0016649, képviseli: Nagy-Kovács Géza Csaba; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság 34/2018. (III. 5.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni.
 2. Az Elégedett Magyarországért Mozgalom jelöltje bejelentésével kapcsolatban a Békés Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 34/2018. (III. 5.) számú határozatában megállapította, hogy a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Pap Krisztiánné bejelentésekor benyújtott 150 db ajánlóív egyikén sem szerepel az ajánlást gyűjtő neve, hanem csak azonosításra alkalmatlan aláírása van feltüntetve. Mindezért a Ve. 122. § (6) bekezdésének sérelme miatt, a Ve. 123. § (4) bekezdésére hivatkozva a benyújtott ajánlásokat érvénytelennek tekintette, és a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.  

II.

[A fellebbezések tartalma]

 1. Beadványozó1 2018. március 6-án 20 óra 05 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 34/2018. (III. 5.) számú határozata ellen. Beadványában kérte az OEVB határozatának megváltoztatását és annak engedélyezését, hogy ajánlóíveken a név feltüntetését az ajánlásokat gyűjtő jelölt pótolhassa.
 2.  Előadása szerint a szervezet jelöltje 2018. február 26-án igényelt és vett át 150 db ajánlóívet a Békés Megye 03 OEVK választási irodájától (a továbbiakban: OEVI). A jelölt személyes, választópolgárok megkeresésével folytatott gyűjtését, illetve önkéntes segítőkkel végzett utcai gyűjtését követően ajánlóíveinek átadásával 2018. március 5-én adta át bejelentését az OEVI részére. A „választási bizottság munkatársa” a korábban kiadott 150 db ajánlóívet átszámolta, átvételéről igazolást adott ki. Ezt követően született az OEVB jelöltet visszautasító döntése, amely a gyűjtést végző neve feltüntetésének hiányára hivatkozott.
 3. Rögzíti továbbá az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § c) pontjában foglalt feladatokat, kiemelve, hogy az OEVI az ajánlóívek és a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványok átvételekor azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges hiányosságokra.
 4. Megítélése szerint az átvétel során – figyelemmel a R.-ben foglalt kötelezettségre – az OEVI munkatársa nem úgy járt el, ahogy az tőle az adott helyzetben elvárható lett volna. Az átvétel és ellenőrzés során ugyanis nem hívta fel a képviselőjelölt figyelmét arra, hogy az íveken az aláírást gyűjtő neve nem került rögzítésre. Ez megítélése szerint olyan jogellenes magatartás volt, amelynek következtében a képviselőjelölttől megvonták azt a lehetőséget, hogy a hiányzó adatokat – saját nevének feltüntetését az íveken – a helyszínen pótolhassa.
 5. Kiemeli továbbá, hogy a jelölt csak azért nem tüntette fel nevét, mert az ajánlásgyűjtő íven az már eleve szerepel, és az aláírásokat saját maga gyűjtötte. Mivel a választási iroda munkatársai sem az ajánlóív átadásánál, sem a bejelentéskor való átvételénél nem hívták fel figyelmét ennek kitöltésére, illetve a kitöltés hiányára, nem tartotta fontosnak neve ismételt megjelenítését. Véleménye szerint mindezért helytelen álláspontot alakított ki az OEVB a Ve. 123. § (4) bekezdésének hivatkozásával, és ennek indokaként tételesen felsorolja az ajánlás gyűjtésével a Ve. 123. § (1) és (2) bekezdésében foglalt korlátozásokat, amelyeket a jelölt nyilatkozata szerint az ajánlásgyűjtés során megtartott.
 6. Összegzésként ismételten felhívja a figyelmet, hogy az ajánlóívek átvétele során az OEVI munkatársa súlyosan megsértette a R. 15. § c) pontjában foglalt kötelezettségét, mikor az ajánlóív hiányosságára nem hívta fel a jelölt figyelmét, és ez megalapozza kérelme szerint az OEVB határozatának megváltoztatását és a jelölt számára lehetőség biztosítását az ajánlóívről hiányzó névmegjelölések pótlására.

III.

 [A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 3. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele során azt vizsgálja, hogy a jelölt bejelentése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A tételes előírások szerint meg kell győződnie arról, hogy a jelöltként indulni szándékozó személy rendelkezik-e passzív választójoggal, előzetesen megtette-e a jelöltté váláshoz szükséges jognyilatkozatokat, a bejelentéséhez mellékelt-e 500 érvényes ajánlást.
 4. A Ve. 126. § szerint az ajánlás akkor érvényes, ha

„a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljeskörűen megegyeznek,

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek”.

 1. A Ve. 125. § (1) bekezdése alapján a jelöltállítás érdekében gyűjtött ajánlások ellenőrzését a választási irodák végzik. Az ellenőrzés során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények – többek között az ajánlások adattartalma meglétének – teljesülését, azonosítani kell a választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal.
 2. A jelölt bejelentést R. 14. melléklete szerinti (E1 jelölésű) nyomtatvány felhasználásával kell megtenni. A R. 15. §-ának c)–e) pontjai alapján a jelölt nyilvántartásba vétele során az OEVI

„c) átveszi az ajánlóíveket, a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges hiányokra, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

d) ellenőrzi, hogy a jelölt, illetve a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak (a továbbiakban: OEVB), ha a jelölt, illetve a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

e) az ajánlóíveken adott ajánlásokat - az OEVB döntésének előkészítése érdekében - a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

ea) az ajánlóív eredeti-e,

eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,

ee) a választópolgár - a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján - választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,

ef) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször”.

 1. A Ve. 127. § (3) bekezdése előírja, hogy az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
 2.  Ahogyan az a fentiekben idézett törvényi rendelkezésekből is kiderül, az ajánlások ellenőrzése az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételére illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladata. Ez a feladat két szigorúan elkülöníthető részre oszlik. Jelenti egyrészt a bejelentésre szolgáló nyomtatványok, mellékletei és az ajánlóívek tényleges átadását, átvételét, az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvek, elismervények kiállításának adminisztratív feladatait, másrészt az ajánlások ellenőrzésének érdemi igazgatási feladatait, a választási bizottság megalapozott döntéshozatalának előkészítését.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a R. 15. § c) pontjában foglalt ellenőrzési és tájékoztatási kötelezettség (a bejelentő figyelmének felhívása az esetleges hiányokra) a Ve. alapelveivel is összhangban csak szigorúan az adminisztratív feladatokkal összefüggésben merülhet fel. Így fel kell hívni a figyelmet a laphiányos nyomtatványra, a mellékletek hiányára, az átvett, de bejelentéskor le nem adott ajánlásgyűjtő ívekre, stb.
 4. Ugyanakkor a fenti adminisztratív feladatok az átvétel során nem terjedhetnek ki a benyújtott iratok adattartalmának jogi minősítésének előkészítésére, az adattartalom értékelésére. Az ajánlóívek adattartalmának ellenőrzése a R. 15. e) pontja alapján a már átvett íveken elvégzendő igazgatási feladat, amely a gyakorlat szerint időben és térben szükségszerűen elválik a dokumentumok tényleges átvételének feladatától.
 5. Az aláírást gyűjtő aláírása a Ve. 122. § (6) bekezdése alapján, amely szerint „az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását” egyértelműen az ív adattartalmának része.
 6. Beadványozó kiemeli az ív adattartalmából az ajánlást gyűjtő aláírását a tájékoztatási kötelezettség szempontjából, azonban a Nemzeti Választási Bizottság megítélése szerint az adattartalom egyes elemeinek ilyen irányú megkülönböztetésére nincs mód. Ez pedig azt jelenti, hogy Beadványozó értelmezését elfogadva a választási iroda ajánlóíveket átvevő munkatársának valamennyi leadott ívet át kellene vizsgálnia, és jeleznie minden adathiányt, pl. az ajánló választópolgár személyi azonosítójának, esetleg aláírásának hiányát, stb.
 7. Összességében a Bizottság álláspontja szerint a hiánytalan adattartalom minden esetben a jelölt és a jelölő szervezet felelősségi körébe tartozik, az adathiányból fakadó jogkövetkezmények pedig nem háríthatók el a választási irodákat felelősségi körébe tartozó tájékoztatási kötelezettségre hivatkozva.
 8. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB 34/2018. (III. 5.) határozatának felülvizsgálata során a fellebbezés elutasítása mellett és az OEVB határozatának helybenhagyásáról döntött a rendelkező részben foglaltak szerint.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 122. §-ának (6) bekezdésén, 123. §-ának (4) bekezdésén, 125-127. §-ain, 132. §-án, 133. §-ának (2) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a R. 15. § c)-e) pontjain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 9.

 

                                                                                                  Prof. Dr. Patyi András

                                                                                          a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                                elnöke