241/2018. NVB határozat - V. Z. P. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

241/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság V. Z. P. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 17/2018. (III. 05.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó 2018. március 5. napján elektronikus levélében két kifogást nyújtott be az OEVB-nek. Kifogásaiban előadta, hogy az OEVB Tuzson Bence Balázst 5/2018 (II. 19.) számú határozatával képviselőjelöltként nyilvántartásba vette, amely határozat február 22-én jogerőre emelkedet. Ezt követően Dunakeszi Város Önkormányzatának február 22-én 16 óra 41 perckor kiküldött hírlevele beszámolt a képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről, illetve a hír a város hivatalos honlapján, a www. dunakeszi.hu weboldalon is megjelent. Beadványozó rögzítette, hogy az OEVB őt, mint képviselőjelöltet március elsején vette nyilvántartásba 8/2018. (III. 01.) számú határozatával. Március 3-án elektronikus levélben kérte, hogy jelöltté válásáról Dunakeszi Város Önkormányzata a FIDESZ-KDNP jelöltjéhez hasonló időpontban (a határozat jogerőre emelkedésének napján) a városi hírlevél útján a lakosságot tájékoztatni szíveskedjen. Levelét a polgármesternek, a jegyzőnek, a hírlevél küldőjének, valamint a programiroda@dunakeszi.hu e-mail címre is megküldte.
 2. Beadványozó rögzítette, hogy fenti tájékoztatás a másik jelölthöz hasonló időpontban nem történt meg, nyilatkozata szerint még március 5-én 11 óra 22 perckor sem volt látható a tájékoztatás a város honlapján. Bizonyítékként több képernyőmentést is csatolt, amelyek Dunakeszi város honlapjáról készültek.
 3. Beadványozó álláspontja szerint a fenti magatartás sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglal jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség választási alapelvét. Erre tekintettel kérte a jogsértés megállapítását és Dunakeszi Város Önkormányzatának eltiltását a további jogsértéstől.
 4.  Az OEVB a két kifogást, azonos tárgyukra tekintettel egyesítette és egy eljárásba bírálta el.
 5. Az OEVB 17/2018. (III.05.) számú határozatával a kifogásokat elutasította. Határozatának indokolásában hivatkozott arra, hogy Beadványozó képviselőjelöltkénti nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedésének napja március 4., vasárnap volt, az által kért, erről szóló tájékoztatás pedig az ezt követő első munkanapon, március 5. napján az önkormányzati hírlevélben és az önkormányzat honlapján is megtörtént.

II.

 1. [A fellebbezés tartalma]
 2. Bedványozó 2018. március 7-én 7 óra 26 perckor elektronikus úton nyújtott be fellebbezést az OEVB 17/2018. (III.05.) számú határozatával szemben. Fellebbezésében ismételten hivatkozott arra, hogy képviselőjelöltségéről az önkormányzati hírlevél és Dunakeszi város honlapja nem a másik jelölthöz hasonló gyorsasággal tudósított, holott erre előzetesen levélben kifejezetten felhívta az érintett személyeket. Álláspontja szerint az a körülmény, hogy március 5-én mind az önkormányzati hírlevélben, mind az önkormányzat honlapján megtörtént a szükséges tájékoztatás, nem befolyásolja, hogy a jogsértés korábban megvalósult, hiszen a nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követő napon, kifogása benyújtásáig ez bizonyítottan nem történt meg.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 3. Beadványozó rögzíti, hogy a jelöltek közötti esélyegyenlőség megköveteli, hogy az önkormányzati hírlevél és Dunakeszi Város Önkormányzatának hivatalos honlapja az először képviselőjelöltként nyilvántartásba vett jelöltről való tudósítással azonos módon kezelve a többi jelöltet, így Beadványozót is, azonos időpontban, a nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedésének napján tudósítson.
 4. Az említett határidő Beadványozó esetében március 4-én, vasárnap járt le, a kívánt tájékoztatás pedig – általa sem vitatottan – március 5-én megfelelő módon megtörtént.
 5. Ahogy arra az OEVB határozata is helyesen utal, a választási eljárásban alkalmazott határidőket ugyan valóban naptári napban kell számolni, de ez nem vonatkozik a választásokról szóló, de nem kifejezett jogszabályi határidőhöz kötött, nem választási szervek által teljesített tájékoztatásra.
 6. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Dunakeszi Város Önkormányzata által kiadott önkormányzati hírlevél, illetve működtetett honlap nem sértette meg az esélyegyelőség biztosításának követelményét a jelöltek között, amikor Beadványozó képviselőjelöltkénti nyilvántartásba vételének pihenőnapon történt jogerőre emelkedéséről a következő munkanap folyamán tudósított.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 9.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke