240/2022. NVB határozat - a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

240/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvai utca 28., a továbbiakban: Beadványozó) jelölőszervezet által benyújtott fellebbezés tárgyában – 11 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 19/2022. (III.25.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Magánszemély kifogástevő (a továbbiakban: Kifogástevő) 2022. március 23. napján 13 óra 04 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Veszprém Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz arra hivatkozással, hogy Csonka Balázs képviselőjelölt és a vele együttműködő külső finanszírozó (kormanyvaltas2022.eu, a továbbiakban: Honlap) megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, illetve e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket, azáltal, hogy az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételérő szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott kampánykeret-korlátozás megkerülése érdekében a külső finanszírozó igénybevételével folytatták a képviselőjelölt internetes kampányát. Kérte továbbá, hogy Jelölt és a kormanyvaltas2022.eu honlap további jogsértéstől való eltiltását.

[2] Kifogástevő rögzíti, hogy Csonka Balázs (a továbbiakban: Jelölt) a Veszprém megyei 10. számú országgyűlési egyéni választókerületben jogerősen nyilvántartásba vett képviselőjelölt, amely minőségénél fogva vonatkozik rá a Kftv. 7. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített, azon szabály, amely a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására vonatkozóan 5 millió forintos felső határt állapít meg.

[3] Kifogástevő megállapítja azt is, hogy Csonka Balázs rendelkezik közszereplői Facebook-oldallal. Kifogástevő mellékletként csatol egy olyan képernyőfotót, amelyen az látszik, hogy a Jelölt közszereplői oldalán megjelenő hirdetések tekintetében finanszírozóként a kormanyvaltas2022.eu nevű internetes holnap került megjelölésre.

[4] Mindezek alapján Kifogástevő álláspontja szerint Jelölt és a Honlap olyan tevékenységet folytatnak, amely a Kftv. kampánykiadásokat korlátozó rendelkezésének megkerülésére irányul azáltal, hogy külső, tőlük látszólag független finanszírozót vonnak be a kiadások fedezésébe.

[5] Kifogástevő álláspontja szerint a Ve. nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a tárgyi jellegű tevékenységekre vonatkoznának, ugyanakkor a választási eljárás alapelveinek sérelme álláspontja szerint alátámasztható, hiszen a Kftv. megsértésével Jelölt olyan előnyhöz jutott, amelyek a többi képviselőjelölt számára nem elérhetőek.

[6] Véleménye szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti választás tisztaságának megóvása mint alapelv azáltal sérül, hogy a Jelölt egy tőle látszólag független honlapot használ a kampánya finanszírozására, hiszen így csökken a kampányfinanszírozás átláthatósága, és a választópolgárok számára az a megtévesztő kép alakul ki, hogy betartják a pénzügyekre vonatkozó korlátozást. Kifogástevő szerint ezen megtévesztő magatartás következtében a választópolgárok nincsenek abban a helyzetben, hogy elválasszák egymástól a jogszerű és a jogellenes kampányeszközöket, ami a választás tisztaságának sérelmét vonja maga után.

[7] A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között alapelv megsértése kapcsán Kifogástevő előadta, hogy mind a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőségnek érvényesülnie kell. Meglátása szerint jelen esetben a Jelölt a honlap igénybevételével olyan lehetőséget kapott a törvényben meghatározott költési korlátok átlépésére, amely más jelöltek számára nem adott. Az esélyegyenlőség azt jelenti Kifogástevő meglátása szerint, hogy a jelöltek számára ugyanazon objektív, külső korlátoknak kell érvényesülniük.

[8] Véleménye szerint az esélyegyenlőség követelménye ellen hat, ha a választáson induló Jelölt következmények nélkül megszeghetik a kampánytevékenység egyik legfontosabb aspektusát, a pénzügyi fedezet szabályait.

[9] Meglátása szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sem felel meg az a magatartás, amikor egy képviselőjelölt megpróbál kibújni a rá vonatkozó, törvény által megszabott keretek közül. Véleménye alapján a Kftv. személyi hatályából egyértelműen következik, hogy a kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozása kizárólag a jelölt és a jelölő szervezet joga, harmadik személyek, így például egy Honlap ebben nem vehetnek részt. Álláspontja szerint a Honlap közreműködése a Kftv. szabályainak rendeltetésellenes alkalmazását, a szabályok kijátszását valósítja meg, ezáltal alapelvi sérelmet okoz mind a Jelölt, mind a honlapok részéről.

[10] A Kftv. sérelmének a Ve. alapelveivel való összefüggésével kapcsolatosan Kifogástevő hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság 98/2022. és 129/2022. számú határozataira, amelyekben a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Kftv. sérelmére vonatkozó kifogások elbírálására a választási bizottságoknak nincs hatásköre. Kifogástevő hivatkozott továbbá a 129/2022. számú határozatot helyben hagyó Kvk.llI.39.264/2022/4. számú kúriai végzésére.

[11] Álláspontja szerint azonban a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria hivatkozott gyakorlata nem fenntartható. Ennek alátámasztására hivatkozott a Kúria Knk.VlI.37.918/2018/2. számú határozatára, amely alapján a Kftv. önmagában nem minősül választásra irányadó jogszabálynak, csak ha a választásra irányadó jogszabályok közvetlenül érintett, amely Kifogástevő szerint jelen ügyben megvalósul, ugyanis közvetlenül kimutatható a Kftv. megsértésének hatása a jelöltek közötti versenyre. Előadta, hogy erre analóg példa is van a választási joggyakorlatban, amely a nevelési intézményekben folytatott választási kampányra vonatkozik. Ezzel összefüggésben hivatkozott a Kúria Kvk.37.395/2014/2. számú határozatára, amelyben a Kúria megállapította, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 24. § (3) bekezdésének képviselőjelöltek általi, kampányidőszakban történő megsértése alapot ad a választási eljárás alapelvei sérelmének megállapítására.

[12] Meglátása szerint a Kftv. jelen ügyben látható sérelme – ahogyan az általa hivatkozott Kúriai döntésben az Nkt. választási eljárásban való alkalmazása során – egyértelműen és közvetlenül kihat a választási versenyre, a választási eljárás integritására.

[13] Kifogástevő hangsúlyozza, hogy jelen ügyben meghatározó körülmény az, hogy formálisan nem maga a Jelölt, hanem a Honlap finanszírozza a hirdetéseket.

[14] Ismerteti azt is, hogy álláspontja szerint a természetes személynek nem minősülő entitásoknak, amely körbe a Honlap is tartozik, joguk van politikai véleményt kifejteni, sőt akár a céljaikkal összefüggésben szimpatikus jelölt mellett kampányolni is. Álláspontja szerint azonban jelen ügyben nem önálló véleménynyilvánításról van szó, hanem arról, hogy egy honlap a Jelölt kampányeszközeit kommentár, értékelés, egyetértés kifejezése nélkül terjeszti. ellenérték fejében.

[15] Előadta, hogy a kifogásához bizonyítékként csatolt képernyőfelvételekből látható, hogy Jelölt kampányeszközeit (bejegyzéseit) a kampányidőszakban 592.962 forint értékben jelentették meg hirdetésként a Facebook közösségi oldalon, amelyek mindegyikét a Honlap finanszírozta. E hirdetések közül több a felvételek készítésekor is aktív volt, illetve a jelzett időszak előtt és után is indultak hirdetések a korábbiakhoz hasonló körülmények között. E bizonyítékok egyértelművé teszik, hogy Jelölt oldalán a Kftv. szerinti felső költséghatár meghaladására irányuló tevékenység történik.

[16] Meglátása szerint ezen általa szolgáltatott bizonyíték egyértelművé teszi, hogy a Jelölt oldalán a Kftv. szerinti felső költséghatár meghaladására irányuló tevékenység történik.

[17] Az általa mellékelt felvételekből látható, hogy a hirdetett tartalmak mindegyike a jelölt és programja, politikai céljai, valamint szövetségesei támogatására hív fel, nem látható egyeetlen olyan sem, amely ettől eltérne. Meglátása szerint az általa mellékelt bizonyítékok egyértelművé teszik, hogy a hirdetések finanszírozása hosszú ideje, folyamatosan zajlik, azaz a jogsértés folyamatosnak tekinthető.

[18] Véleménye szerint a bemutatott tevékenység teljes mértékben megegyezik Jelölt kampányával, attól semmilyen módon nem elválasztható és nem megkülönböztethető. Mindebből következően Honlap tevékenységét Jelölt kampánytevékenységeként kell azonosítani, így az általa fizetett hirdetéseket is Jelölt kiadásaként kell elszámolni.

[19] Álláspontjának alátámasztásául hivatkozik arra, hogy a kormanyvaltas2022.eu honlap semmilyen más tevékenységet nem végez, csupán a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet és hozzá köthető képviselőjelöltek, köztük Jelölt közösségi oldalának bejegyzéseit hirdeti, azonban a Honlapnak érdemi tartalma nincs, azon szemmel láthatóan gyorsan kialakított grafika mellett néhány kormányváltás melletti érv olvasható, további tartalom és hasznos funkció nem jelenik meg. Ezek alapján Kifogástevő úgy ítéli meg, hogy a Honlap kizárólag a Kftv. szabályainak megkerülésére, kijátszására jött létre és ezen cél érdekében folytat tevékenységet. Ez a magatartás pedig arra irányul, hogy eltakarja a Jelölt esetlegesen jogszabálysértő mértékű kiadásait, egyben kivonja a tevékenységet a Kftv. személyi hatálya alól.

[20] Kifogástevő hivatkozik arra is, hogy a Jelölt üzenetei, álláspontja sokkal szélesebb körben terjed, mint amit a jogszabályi keretek betartásával folytatott kampánytevékenység lehetővé tenne, így a Honlap tevékenysége közvetlen kihatással van a választási versenyre, hiszen a választói akarat befolyásolásának mértékét a törvény rendelkezéseinek megkerülésével kívánja növelni.

[21] A jogsértés és annak következményei ráadásul utóbb nem reparálhatók, hiszen a választópolgárok irányában megnyilvánuló hatás a kampányidőszakban, illetve legkésőbb a szavazás napján érvényesül, így a Kftv. szabályai szerint eljáró Állami Számvevőszék, illetve a Magyar Államkincstár utólag hiába állapítaná meg a jogsértést, annak hatásait elhárítani már nem lehet.

[22] Kifogástevő hivatkozik arra, hogy mivel a Ve. semmilyen módon nem utal sem az Nkt., sem pedig a Kftv. szabályaira, e két törvény választási eljárásban betöltött szerepe hasonló. A két jogszabály között olyan szempontból is párhuzamot von Kifogástevő, hogy mindkét esetben arról van szó, hogy egy, a választásra nem irányadó törvény felveti a választási eljárás alapelveinek sérelmét. Aggályait fejezi ki Kifogástevő a téren, hogy a Kúria és az NVB nem azonos módon ítéli meg a két ügytípust, és az eltérő megítélésre nem adnak magyarázatot.

[23] Mindezek alapján arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Ve. 218. § (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Ve. 43. § (1) bekezdésére, figyelemmel állapítsa meg, hogy a Jelölt és a vele együttműködő külső finanszírozó (a Honlapot) megsértették a Ve. 2. § a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, illetve e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket, és a jogsértőket tiltsa el a további jogszabálysértéstől.

[24] Veszprém Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 19/2022. (III.25.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[25] Az OEVB határozatának indokolásában megállapítja, hogy a választásra irányadó jogszabály fogalmát a Ve. nem határozza meg, e megnevezés alatt érteni kell az adott választástípusra vonatkozó anyagi jogi szabályokat, valamint a Ve-t. Megjegyzi, hogy ugyanakkor a Ve-n kívüli anyagi jogi szabályokat megállapító jogszabályi rendelkezéseknek közvetlen összefüggést kell mutatniuk a választással és a választási eljárással.

[26] Az OEVB rögzíti, hogy a Kftv. az Állami Számvevőszékhez és a Magyar Államkincstárhoz telepít hatáskört, választási bizottsághoz nem.

[27] Álláspontja szerint a Kftv. – figyelemmel a Ve. zárt rendszerére – nem minősül olyan választásra irányadó jogszabálynak, amely közvetlenül érint választási anyagi-és eljárásjogi szabályokat. E körben hivatkozik a Kúria Knk.VII.37.918/2018/2 számú végzésének [28] bekezdésére.

[28] Az OEVB megállapította, hogy önmagában az a tény, hogy a Kftv. szabályainak megsértéséhez kapcsolódóan a Kifogástevő a Ve. egyes alapelveinek megsértésére is hivatkozik nem jelenti azt, hogy a kifogás elbírálására valamely választási bizottságnak hatásköre keletkezne.

[29] Az OEVB felhívja a Kúria Kvk.III.39.264/2022/4. számú végzését, amelyre tekintettel nem osztotta Kifogástevő érvelését, és figyelemmel a Kúria és az NVB következetes joggyakorlatára a kifogást a Ve. 215. § d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[30] A Veszprém Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választási Bizottság által 19/2022. (III. 25.) számon hozott határozattal szemben a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség nyújtott be elektronikus úton fellebbezést 2022. március 28-án 15 óra 37 perckor.

[31] Beadványozó érintettsége alátámasztásaként hivatkozik arra, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán nyilvántartásba vett jelölő szervezet, amely a Veszprém megye 01. országgyűlési egyéni választókerületben egyéni jelöltet is állított.

[32] Beadványozó előadja, hogy Jelölt a Veszprém Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületben jogerősen nyilvántartásba vett képviselőjelölt. Ebből adódóan vonatkozik rá az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szabály, amely a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására vonatkozóan 5 millió forintos felső határt állapít meg. Jelölt a rendelkezésre álló tények és adatok alapján olyan tevékenységet folytat, amely a Kftv. kampánykiadásokat korlátozó rendelkezésének megkerülésére irányul a tőle látszólag független finanszírozó bevonásán keresztül.

[33] Ez magában foglalja annak lehetőségét is, hogy hirdetéseinek elérését olyan mértékben növelje, amely törvényes keretek között nem lenne lehetséges. A Jelölt tevékenysége ezért álláspontom szerint is a Kftv. sérelmén keresztül a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontja szerinti alapelvek sérelmét okozta.

[34] Beadványozó meglátása szerint sérült a választás tisztaságának alapelve (Ve. 2. § (1) bekezdés a) pont), mert Jelölt nem maga finanszírozza hirdetéseit, amellyel megtéveszti a választópolgárokat, és követhetetlenné teszi számukra a kiadások áttekintését, illetve a jogszerű és a jogellenes kampányeszközök egymástól való elválasztását. Az irányadó joggyakorlat szerint ezen alapelv sérelme állapítható meg, ha súlyos, a választók akaratát meghajlító cselekményre kerül sor a választási eljárásban. A választói akarat szabad kifejezését egyértelműen korlátozza Jelölt azáltal, hogy a fentebb leírt módon megtéveszti a választópolgárokat.

[35] Beadványozó hivatkozik arra, hogy a Jelölt által bevont finanszírozási többlet mértéke a kifogás benyújtása óta tovább nőtt: jelenleg a nyilvánosan elérhető források szerint a Jelölt további 910 ezer forint elköltéséről intézkedett március 19. és március 25. között, így a Ve. 225. §-a értelmében új bizonyítékként Beadványozó csatolja az e tényt igazoló képernyőmentés is. Ez az összeg (összeadva a kifogásban megjelölt összeggel) a Kftv. 1.§ (1) bekezdése által biztosított költségvetési támogatáshoz és a Kftv. 7. § (1) bekezdés b) pontja által meghatározott költési plafonhoz képest is számottevőnek minősíthető.

[36] Az esélyegyenlőség sérelmét (Ve. 2. § (1) bekezdés c) pont) Beadványozó abban látja, hogy Jelölt tevékenysége révén olyan előnyökhöz jutott, melyek a jogkövető magatartást megvalósító versenytársak számára nem adottak.

[37] Ha bizonyos lehetőségek csak az egyik jelölt számára adottak, az az objektív külső körülmények eltérését jelenti. Az irányadó joggyakorlat ezzel összefüggésben megállapítja a jogsértést akkor is, ha a jelölt olyan eszközt vett igénybe, amelyet más jogszerűen nem használhatott volna.

[38] Beadványozó felhívja a Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú határozatát, amely alapján „A kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve a választási kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölőszervezetek és jelöltek számára azonosak azok az objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz. Így külső, objektív feltétel egyebek mellett az, hogy azonos eséllyel férjenek hozzá azokhoz az eszközökhöz, alkalmazhassák azokat a technikákat, amelyek sikeresen és hatékonyan többszörözik meg kommunikációjuk meggyőző erejét.” Fentiek alapján Beadványozó álláspontja szerint egyértelmű, hogy amennyiben a külső finanszírozó bevonása jogellenes, Jelölt mégis jogkövetkezmények nélkül alkalmazhatja, az az esélyegyenlőség sérelmére vezet, hiszen más jelöltek számára e lehetőség nem adott.

[39] A jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének (Ve. 2. § (1) bekezdés e) pont) sérelmét pedig az okozza, hogy Jelölt olyan forrásokat vont be kampányába, melyeket a Kftv. zárt felsorolása nem tartalmaz, ekként nem megengedettek, ráadásul a tevékenység a kiadásokra vonatkozó felső határ megkerülésére irányul.

[40] Beadványozó felhívja a figyelmet arra, hogy az OEVB határozata nem oldotta fel azt az ellentmondást, amely a választásra nem irányadó jogszabályok és a Ve. alapelveinek sérelme közti összefüggés kapcsán kialakult.

[41] Beadványozó úgy látja, hogy a Kftv. értelmezése kapcsán folyó választási eljárásban kialakult gyakorlat akkor tartható fenn, ha az minden elemében koherens, és következetes is. Felhívja Beadványozó a figyelmet arra, hogy a Kúria újabb gyakorlatában egyetlen határozat állítja ugyan, hogy a Kftv. nem tartozik a választásra irányadó jogszabály kategóriájába, ekként az választási jogvitában nem hivatkozható, ugyanakkor következetlen annak megítélése, hogy a választásra nem irányadó jogszabályok sérelme okoz-e választási eljárási alapelvi sérelmet. Érvélésének alátámasztásául hivatkozik a Kúria a Kvk.37.395/2014/2. számú precedensképes határozatára, amelyben a Kúria arra a következtetésre jutott, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 24. § (3) bekezdésének – amely szerint a köznevelési intézményekben nem szabad politikai tevékenységet folytatni – képviselőjelöltek általi, kampányidőszakban történő megsértése alapot ad a választási eljárás alapelvei sérelmének megállapítására.

[42] Beadványozó kifejti, hogy azonosul az Nkt. felhívott rendelkezésével már azon okból is, mivel azt a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség színeiben megválasztott képviselők egyértelmű akaratának köszönhetően tartalmazza a jogrend. Mindez azonban nem veszi le a terhet a jogalkalmazó szervek válláról jelen ügyben, amikor arról kell dönteni, hogy a Kftv. sérelme ezzel analóg jogi helyzetet teremt, hiszen mindkét esetben a választásra nem irányadó jogszabály sérelme és a Ve. alapelveinek összefüggése az elbírálandó jogkérdés.

[43] Beadványozó nyomatékkal hívta fel a figyelmet az alábbi ellentmondásra: helytelen az az érvelés, amely a Kftv. rendelkezéseit veszi figyelembe a hatáskör vizsgálata során, ugyanis az Nkt. sem telepít hatáskört a választási bizottságokra, így ezen érvelés alapján a köznevelési intézményekben folytatott kampánytevékenység kapcsán sem lett volna megállapítható a jogsértés.

[44] Álláspontja szerint az Nkt. és a Kftv. jelöltek általi megsértése között sem olyan ténybeli, sem olyan jogi eltérés nem lelhető fel, amely alapot adna az eltérő megítélésre, az ezen okból széttartó, önellentmondást tartalmazó gyakorlat vonatkozásában a Nemzeti Választási Bizottságnak érdemi döntéshozatalát szorgalmazza.

[45] Beadványozó megjegyzi, hogy tudomással bír olyan megközelítésről, érvről, amely szerint az Nkt. felhívása arra tekintettel lehetséges, hogy az politikai tevékenységet tilt, és – feltehetően a Kúria Kvk.VII.39.244/2022/4. számú határozatban kifejtett gyakorlatára is figyelemmel – a kampánytevékenység politikai tevékenység is, így a kapcsolat okszerű. Ezen érvelést azonban Beadványozó következetlennek ítéli és e körben rámutat, hogy a Ve. 208. § szerinti kritérium egyértelmű: nem politikai kérdésekkel kapcsolatos jogszabályok felhívása, hanem a választásra irányadó jogszabályok felhívása lehetséges, azt pedig sem az OEVB, NVB és a Kúria sem vitatta, hogy a Kftv. léte éppen a választásban gyökeredzik.

[46] Beadványozó szerint egyértelmű, hogy a Kftv. az országgyűlési képviselők választására, az annak során folytatott kampánytevékenység befolyásolására irányul.

[47] Fentiekre figyelemmel Beadványozó megítélése szerint a semmi sem indokolja azt, hogy a választás alapelveit súlyosan sértő gyakorlatát a jogalkalmazó szervek bármelyike fenntartsa, így a hatáskör hiányára vonatkozó érvelés fentiekből adódóan álláspontja szerint megalapozatlan, ugyanis az elbírálandó jogsértés a Kftv. sérelmén keresztül a Ve. alapelveinek sérelme, nem pedig önmagában a Kftv. sérelme.

[48] Beadványozó megalapozottnak látja annak megállapítását, hogy az OEVB nem vizsgálta kellő alapossággal a kifogást, helytelenül állapította meg a tényállást, ebből adódóan következtetései iratellenesek, indokolása pedig hiányos. Az OEVB ezen hibáiból adódóan nem tudta elbírálni az ügyben felmerülő jogkérdést, nevezetesen a választásra nem irányadó jogszabályok sérelme és a választási eljárási alapelvek közti összefüggést. E hibás megközelítés nélkül érdemben vizsgálhatta volna a kifogást, és megállapíthatta volna a jogsértést.

[49] Álláspontja szerint az OEVB határozata a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja alá tartozó jogszabálysértést valósít meg azáltal, hogy sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjait, továbbá a Ve. 215. § d) pontját.

[50] Mindezek alapján kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatát változtassa meg, és a kifogásnak helyt adva állapítsa meg, hogy a Jelölt és a hirdetéseit finanszírozó kormanyvaltas2022.eu megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában meghatározott alapelveket azáltal, hogy Jelölt internetes kampányát az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott kampánykeret-korlátozás megkerülése érdekében a külső finanszírozó igénybevételével folytatták. Indítványozta továbbá a Jelölt és a kormanyvaltas2022.eu külső finanszírozó további jogsértéstől való eltiltását.

  1.  

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[51] A fellebbezés nem alapos.

[52] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[53] A Bizottság elfogadta Beadványozónak az érintettsége igazolására vonatkozó érvelését.

[54] A Nemzeti Választási Bizottság utalni kíván arra, hogy Beadványozó által kifogásolt joggyakorlat nem egyedi, hiszen a Bizottság 98/2022., a 129/2022., a 204/2022. és a 217/2022. NVB számú határozataiban ugyanilyen tényállás alapján eljárva hozott döntéseket.

[55] Ugyanígy szintén rávilágít a Bizottság, hogy a Kúria sem csupán egyetlen végzésben rendelkezett arról, hogy a Kftv. rendelkezéseinek megsértésén alapuló és ehhez kapcsolódóan a választási eljárási alapelvekbe ütközést állító kifogás elbírálására a választási bizottságoknak nincs hatásköre. Ennélfogva a kúriai joggyakorlat is kiforrottnak tekinthető.

[56] A Nemzeti Választási Bizottság a Kúria Kvk.VI.39.270/2022/2. számú és Kvk.III.39.264/2022/4. számú határozatát jelen ügy elbírálása során is irányadó, követendő joggyakorlatnak tekinti.

[57] A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Kifogástevő és a Beadványozó által hivatkozott Kftv. rendelkezik a választási kampány költségeinek elszámolásáról és ellenőrzéséről.

[58] A Kftv. 8. § (1) bekezdése alapján a jelöltnek – ha a 2. § szerint a kincstárral megállapodást köt – az országgyűlési képviselők egyéni választókerületi eredményének jogerőre emelkedését követő 15 napon belül elszámolást kell benyújtania a kincstárhoz, amelyhez csatolnia kell az összes kifizetést igazoló bizonylat másolatát az 1. § szerinti támogatás összegének felhasználásáról.

[59] A Kftv. 8.§-ának (2) bekezdése továbbá akként rendelkezik, hogy a kincstár az elszámolás ellenőrzése során az 1. §-ban és a 2. §-ban foglaltak szabályszerű teljesítését, ezen belül is különösen azt ellenőrzi, hogy

- a kiadás az államháztartás szabályozása szerint a dologi kiadások körébe tartozik-e,

- a kiadás bizonylatolása megfelel-e a számvitelről szóló törvény és az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak,

- a kiadás kifizetése a kampányidőszak alatt, de legkésőbb a kampányidőszak végét követő harmadik munkanapon kincstári kártyával vagy átutalással történt-e.

[60] A fentiekre tekintettel a Bizottság megállapítja, hogy a választási kampány költségeinek elszámolása és ellenőrzése tekintetében kizárólag a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) jogosult eljárni.

[61] A Nemzeti Választási Bizottság a Kftv. hatálya alá tartozó személyi kör vizsgálata kapcsán megállapítja, hogy a szóban forgó jogszabály az országgyűlési képviselők választási eljárásában a jelöltek, jelölő szervezetek részére nevesít jogosultságokat és kötelezettségeket, emellett a Ve. 3. § 15. pontja értelmében választási szervnek nem minősülő, közpénzügyi ellenőrzést végző Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) és a MÁK részére állapít meg számos feladat- és hatáskört.

[62] A Bizottság továbbá rögzíti, hogy a Kftv. a választási szervek részéről kizárólag a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda számára határoz meg feladat- és hatáskört. E két központi választási szerven kívül a Kftv. azonban más választási szerv részére – így például az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság részére – semmilyen feladatot vagy hatáskört nem állapít meg.

[63] A Kftv. a Nemzeti Választási Iroda részére adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Ennek keretében az NVI a központi költségvetésből juttatott támogatás folyósításához szükséges, a pártlistát állító párt által állított jelöltek számáról, a pártlista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követő napon, a párt összes egyéni választókerületi jelöltjeinek a nyilvántartásba vételére irányuló eljárás jogerőre emelkedését követő napon értesíti a MÁK-ot.

[64] A Nemzeti Választási Bizottság részére pedig kizárólag szűk körben, az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása kapcsán állapít meg a Kftv. feladat- és hatáskört.

[65] A fent kifejtettekre tekintettel a Bizottság megállapítja, hogy a választási kampány költségeinek elszámolása és ellenőrzése tekintetében a Kftv. egyetlen választási bizottság részére sem állapít meg hatáskört. Emellett pedig önmagában az a tény sem teremt eljárási jogosultságot a választási bizottságok részére, hogy Kifogástevő kifogásában választási eljárási alapelvek sérelmét hívja fel.

[66] A Kúria a már hivatkozott Kvk.III.39.264/2022/4. számú határozatában szintén arra a következtetésre jutott, hogy a Kftv. nem választásra irányadó jogszabály, és azon tény sem teremt eljárási jogosultságot a választási bizottságok részére, hogy a kifogást előterjesztő kifogásában a választási eljárási alapelvek sérelmét hívja fel, mert valójában a Kftv. szabályainak megsértését állítja. {Kvk.III.39.264/2022/4. számú végzés, Indokolás [44]}

[67] Mindezeken túlmenően a Bizottság álláspontjának alátámasztásaként hivatkozik a Kúria Kvk.VI.39.270/2022/2. számú végzésére is, amely – megerősítve Kúria Kvk.III.39.264/2022/4. számú végzését – kimondta hogy „(…) a Kftv. – figyelembe véve a Ve. rendszerét – nem minősül olyan választásra irányadó jogszabálynak, amely közvetlenül érint választási anyagi és eljárásjogi szabályokat, a kérelmező felülvizsgálati kérelmében ilyen rendelkezéseket meg sem jelölt. Önmagában az a tény, hogy a finanszírozáshoz kapcsolódóan a Ve. egyes alapelveinek megsértésére hivatkozik a kérelmező, nem alapozza meg azt, hogy kifogása e részének elbírálására az NVB hatáskörrel rendelkezne. Helytállóan döntött akként az NVB, hogy a Ve. hatálya nem terjed ki sem a jelölő szervezetek, sem egyéb, a választási eljárásban tevékenységet kifejtő szervezetek gazdálkodásának vizsgálatára. Hatáskör, jogszabályi felhatalmazás hiányában a kérelmező által hivatkozott bizonyítékok értékelését így nem kellett elvégeznie.” {Indokolás [31]-[32]}

[68] Kifogástevő és Beadványozó is a Kúria és az NVB joggyakorlatával szemben arra a jogi álláspontra helyezkedett, hogy az nem fenntartható és következetlen. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy maga és a Kúria is Kifogástevő által analógiaként felhívott – az Nkt. említett rendelkezésének a sérelmét az alapelvi rendelkezések sérelmével együttesen megállapító – Kvk.II.37.395.2014/2. számú végzés ismeretében hozta meg a fenti döntéseit. A Kúria jelen ügyben alkalmazott Kvk.III.39.264/2022/4. számú döntése kapcsán a Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az mindenkire nézve kötelező megállapításokat tartalmaz, rendes jogorvoslattal nem támadható és az abban kifejtett jogértelmezéshez az NVB is kötve van.

[69] A Kvk.37.395.2014/2. számú végzéssel összefüggésben az NVB megállapítja, hogy az abban az esetben alkalmazott jogszabály (Nkt.) jelentős eltérést mutat tárgyi ügyhöz képest. Az Nkt. 24. § (3) bekezdése ugyanis egy általános tiltó rendelkezést tartalmaz a nevelési-oktatási intézményekben folytatott politikai tevékenységgel kapcsolatban, mely megsértésének megítélői választási kampányidőszakban a választási bizottságok. Ezt a Ve. különös részében rögzített jogorvoslati hatásköri szabályok írják elő. Ezzel szemben Kifogástevő által felhívott Kftv. megsértése esetében a Kftv. nem a választási bizottságokat nevesíti eljáró szervként, hanem a Magyar Államkincstárt. Ennél fogva a Bizottság Kifogástevőnek az Kvk.III.39.264/2022/4. számú döntéstől való eltérésre vonatkozó érvelését nem tartotta alaposnak.

[70] A Nemzeti Választási Bizottság – egyezően a fentiekben ismertetett joggyakorlattal – megállapítja, hogy nem fog helyt Beadványozó azon érvelése, amely – az Nkt. kapcsán érvényesülő joggyakorlatra hivatkozva – megállapíthatónak tekinti Ve. alapelveinek a sérelmét a Kftv. szabályainak megsértése okán.

[71] Szintén eltérést lát a Bizottság az Nkt. és a Kftv. között a jogkövetkezmények alkalmazása tekintetben. Az Nkt. 24. § (3) bekezdésében egy konkrét tiltó szabály, tilalom jelenik meg, a jogkövetkezmény pedig a fenti okfejtés okán a választási bizottság határozatában jelenhet meg, míg a Kftv. esetén a 7. § (1) bekezdésének sérelme esetén felmerülő jogkövetkezmények pedig nem választási bizottsági döntés formájában jelennek meg, hanem azok alkalmazására is Kincstár rendelkezik hatáskörrel.

[72] Mindezekre figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján az OEVB 19/2022. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[73] A határozat a Ve. 221. §-án, a 223-225. § -án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a Kftv.-n, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 30.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke