237/2018. NVB határozat - A. J. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

237/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság A. J. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 21/2018. (III.05.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó 2018. március 5-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § alapján a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással. Kifogásában Beadványozó előadta, hogy 2018. február 28-án, illetve 2018. március 2-án megkereséssel fordult a Budapest 14. számú országgyűlési egyéni választási választási iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetőjéhez a jelöltekre vonatkozó statisztikai adatokkal kapcsolatosan, amelyekre nem kapott választ. Előadta továbbá, hogy álláspontja szerint a tájékoztatás ismételt elmaradása sérti a Ve. 2. § (2) bekezdésében foglalt alapelvet, erre hivatkozással kérte az OEVB-t, hogy „figyelmeztesse a Választási Irodát a törvény alapelveinek érvényesítésére.” Kifogásához Beadványozó mellékletként csatolta a 2018. március 2-án kelt elektronikus levele másolatát.
 2. Az OEVB 21/2018. (III. 05.) számú határozat indokolásában kifejtette, hogy az OEVI vezetőjének nyilatkozata alapján az OEVI tagja Beadványozónak a 2018. február 28-án szóbeli kérdéseire teljes körű választ adott, valamint tájékoztatta Beadványozót, hogy a választással kapcsolatos nyilvános adatok mind az önkormányzat, mind a Nemzeti Választási Iroda honlapján megtekinthetők. AZ OEVB továbbá kétséget kizáróan megállapította, hogy Beadványozó által 2018. március 2-án írásban benyújtott – az igényelt adatok tekintetében pontosított – adatigénylésre az OEVI vezetője szintén teljes körű választ adott.
 3. Mindezekre tekintettel az OEVB megállapította, hogy Beadványozó kifogása nem alapos, nem alkalmas a Ve. 208. §-a szerinti jogszabálysértés megállapítására, így az OEVB 21/2018. (III. 05.) számú határozatában a kifogást elutasította.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 6-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 21/2018. (III. 05.) számú határozata ellen. Beadványában előadta, hogy személyes megkeresésekor nem kapott tájékoztatást az OEVI-től, ennek bizonyítására a fellebbezés részeként előadta a jegyzői iroda vezetőjével folytatott párbeszédét. Beadványozó a Ve. 2. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással kérte az OEVB határozatának felülvizsgálatát, valamint, hogy az OEVB figyelmeztesse az OEVI-t a törvény alapelveinek érvényesítésére.
 2. Az OEVB a fellebbezést felterjesztette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezés kötelező tartalmi eleme a 223. § (3) bekezdése szerinti jogalap. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó a Ve. 2. § (2) bekezdésében foglalt, a választási szervek rendelkezésére álló adatok nyilvánosságára vonatkozó elv sérelmét jelölte meg, mint konkrét jogszabálysértést.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a választási szervek és sajtó képviselői közötti kapcsolattartás nem tartozik a választási szerveknek a Ve. szerinti, választási adatokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége körébe. Beadványozó fellebbezésében előadott szó szerinti párbeszéd alapján valószínűsíthető, hogy a hivatkozott beszélgetésről hangfelvétel készült, így annak rögzítésére interjú céljából kerülhetett sor. Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy nem tekinthető rendeltetésszerű joggyakorlásnak Beadványozó azon eljárása, amelynek során a Ve. szerinti tájékoztatási kötelezettségre hivatkozással próbált nyilatkozatot kikényszeríteni, nyilatkozattételre nem jogosult személytől.
 4. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a választási szervek Beadványozó tájékoztatása során a Ve.-ben foglalt választási eljárásra vonatkozó alapelvek sérelme nélkül, jogszerűen jártak el, Beadványozó által hivatkozott jogszabálysértés nem állapítható meg.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (2) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 9.

 

Prof. Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke