237/2014. NVB határozat - Borbély József, a TEMPO Párt elnöke által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                 237/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Borbély József, a TEMPO Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. március 5-én kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz közokirat-hamisítás, személyes adatokkal való visszaélés, valamint választási csalás bűntette miatt. Beadványozó hivatkozik az „Egyenlítő Blogon”, valamint a facebook honlapon megjelent írásokra, melyek alapján – véleménye szerint – választási csalás történt.
Beadványozó kéri a választások felfüggesztését, valamint a 106 egyéni választókerületben leadott ajánlóívek lefoglalását.
 
II.
A kifogás az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) alapján a Nemzeti Választási Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a választás felfüggesztésére, valamint ajánlóívek lefoglalására vonatkozóan.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva a Ve. 215. § d) pontjában foglaltakra – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 215. § d) pontján, a  220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 7.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke