235/2018. NVB határozat - az Együtt – a Korszakváltók Pártja benyújtott fellebbezés tárgyában

  

A Nemzeti Választási Bizottság

235/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Együtt – a Korszakváltók Pártja (képviseli: Juhász Péter, 1065 Budapest, Nagymező utca 4. 3., a továbbiakban: Beadványozó) benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 51/2018. (III. 05.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 51/2018. (III. 05.) számú határozatában megállapította, hogy az Együtt – a Korszakváltók pártja jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Papp László Miklós egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 490 érvényes ajánlás szerepelt.
  2. Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

[A fellebbezés tartalma]

  1. Beadványozó 2018. március 7-én 14 óra 37 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában előadta, hogy az OEVB határozata sérti a Ve. 122. §-át, 126. §-át és a 132. §-át, valamint a Vjt. 6. §-át. Rögzítette, hogy az ajánlásellenőrzés eredményéről tájékoztatást kértek a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától (a továbbiakban: OEVI). A tájékoztatás szerint 37 esetben azért nem fogadták el érvényesként az ajánlást, mert az ajánló választópolgár nem az adott választókerületben rendelkezett választójoggal. Fellebbező beadványában az ajánlóív számával és az ajánlás sorszámával jelölte meg a kifogásolt, érvénytelennek minősített ajánlásokat. Álláspontja szerint ezek között több mint 10 olyan szerepel, amely esetében a választópolgár lakcíme a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 01. országgyűlési egyéni választókerületének területén található, vagyis törvénysértő azok érvénytelenné minősítése. Rögzítette, hogy 10 ajánlás érvényesként való elfogadásával a jelölt már teljesítené a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételeket.
  2. Mindezek alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy vizsgálja meg a fellebbezésben előadottak szerint érvénytelennek minősített ajánlásokat és fogadja el azokat érvényesként, ahol a választópolgár lakcíme Borsod-Abaúj-Zemplén megye 01. országgyűlési egyéni választókerületének területén található. Ezt követően pedig változtassa meg az OEVB határozatát akként, hogy a jelöltet nyilvántartásba veszi.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1.  A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja. A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi.
  2. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Iroda elvégezte a fellebbezésben megjelölt – a beadványban foglaltakkal ellentétben nem 37, hanem – 36 ajánlás tételes ellenőrzését. Az Iroda az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó ajánlóíveken lévő, a Ve. 122. § (2) bekezdése szerint kitöltött ajánlások adatait ismételten összevetette a központi névjegyzék, valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival.
  3. A Ve. 127. § (3) bekezdésében rögzített kötelezettsége alapján a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot az ajánlások ellenőrzésének eredményéről. Az ellenőrzés szerint a Beadványozó által megjelölt 36 ajánlásból 35 esetében az érvénytelenség továbbra is fennáll. 7 ajánlás esetében az érvénytelenség oka nem a fellebbezésben megjelölt ok, vagyis, hogy a választópolgár nem tartozik a választókerületbe, hanem a megadott adatoknak – név, anyja neve – a központi névjegyzékben szereplő adatoktól való jelentős eltérése (2 ajánlás), a választójog hiánya (2 ajánlás), illetve az, hogy az íven feltüntetett személyi azonosítóval más személy szerepel a központi névjegyzékben, mint akinek adatait az íven megadták (3 ajánlás). További 4 ajánlás esetében egyéb érvénytelenségi ok is fennáll azon kívül, hogy választópolgár nem tartozik a választókerületbe (az íven feltüntetett adatoknak a központi névjegyzékben szereplő adatoktól való jelentős eltérése). A fellebbezésben megjelölt K0065. számú ív 4. sorában lévő ajánlás pedig tévesen került Beadványozó által megjelölésre, azt ugyanis az OEVI érvényesként fogadta el.
  4. A Bizottság a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy Papp László Miklós egyéni választókerületi jelölt által leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma továbbra is 490, mely nem éri el a Vjt. 6. §-ában rögzített, a nyilvántartásba vételhez szükséges 500 érvényes ajánlást.
  5. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 125. és 126. §-án, 127. § (3) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 9.

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke