232/2022. NVB határozat - a dr. Magóné Tóth Gyöngyi Mária egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

232/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Magóné Tóth Gyöngyi Mária (a továbbiakban: Beadványozó) egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun megyei 03. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 44/2022. (III. 25.) számú határozatát részben megváltoztatja és a kifogást dr. Magóné Tóth Gyöngyi Mária egyéni jelölt Facebook oldalán elhelyezett, „A kalocsai Fidesz újabb fokozatra kapcsolt” kezdetű bejegyzés tekintetében érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Simon Zoltán (a továbbiakban: Kifogástevő), aki egyben a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség Kalocsai Szervezetének elnöke, 2022. március 24-én személyesen eljárva kifogást nyújtott be a Bács-Kiskun megyei 03. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) dr. Magóné Tóth Gyöngyi, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Lehet Más a Politika, a Jobbik, a Párbeszéd és Momentum nyilvántartásba vett képviselőjelöltjével szemben.

[2] Kifogásában előadta, hogy 2022. március 23-án postaládájában választási kampány-anyagként szórólapot talált, melyen „Európa itt épül” főcímmel dr. Magóné Tóth Gyöngyi képviselőjelölt közéleti szereplésével, korábbi hivatali megbízatásaival kapcsolatos állítások, a választási kampányban általa meghívott vendégeivel (Márki-Zay Péter, Komáromi Zoltán, Hadházy Ákos) készült közös fényképek, illetve különböző egyéb szövegek láthatóak, illetve olvashatóak. A szórólapot, amelyet tudomása szerint a választókerület választóinak postaládájába bedobtak, kifogásához mellékelte.

[3] Előadta továbbá, hogy a szórólapon impresszum nincs feltüntetve, így tehát nem lehet tudni ki annak kiadója, mi a kiadó székhelye és ki a kiadásért felelős személy, illetve egyértelmű utalást sem tartalmaz arra, hogy kihez köthető annak elkészítése és terjesztése.

[4] Kifogástevő hozzátette, hogy Beadványozó saját facebook profilján nyilatkozatot jelentetett meg az alábbi szöveggel: „Most küldte egyik ismerősöm. A kalocsai Fidesz újabb fokozatra kapcsolt. Most már szórólapokon ontják a hazugságot. Tényleg nagy bajban lehetnek, ha ennyi pénzt költenek a lejáratásomra. Ami a kórház bezárását illeti: Éppen tegnap mondta ki a bíróság, hogy hazudnak. A másik: Ezerszer cáfoltam már ezt is. Befejeztem. Aki fideszes úgyis mindent elhisz. Persze feljelentést teszek, amit majd megnyerek évek múlva, de akkor már senkit sem érdekel. Szóval térdig járunk a mocsokban, már semmi sem szent. Nem kellene ennek így lennie! Azt mondják a tapasztalt kampányolók, hogy örüljek neki, mert ez azt jelenti, hogy nyerésre állok. Biztosan így van, engem azonban mélységesen elszomorít." A bejegyzés szövege alatt a lefotózott szórólap szerepelt.

[5] Kifogástevő hozzáfűzte, hogy a választási kampányeszközként plakátnak minősülő szórólapot nem a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség vagy annak helyi csoportja készítette és terjesztette. Ugyanakkor dr. Magóné Tóth Gyöngyi a Facebookon meglévő politikusi oldalán is bejegyzést tett ebben a tárgyban az alábbiak szerint: „Még impresszum sincs rajta, vagyis névtelen mocskolódás."  A bejegyzésben Beadványozó saját maga bizonyítja Kifogástevő szerint, hogy vádaskodása alaptalan, minden bizonyítékot és tárgyszerűséget nélkülöz.

[6] Kifogástevő szerint Beadványozó közösségi fórumain tett nyilatkozatai rosszhiszeműek és sértők a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség helyi csoportjára nézve, állítása, miszerint a szórólapot a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség készítette és terjesztette, egyértelműen valótlan, minden alapot nélkülöző tényállítás.

[7] Előadta, hogy Beadványozón és a Fidesz-KDNP által indított jelöltön kívül az OEVB több képviselőjelöltet is nyilvántartásba vett, így Kifogástevő szerint érthetetlen és felfoghatatlan, Beadványozó nagy nyilvánosság előtt tett dehonesztáló nyilatkozata.

[8] Kifogástevő álláspontja szerint Beadványozó nyilatkozatával megsértette a szavazásra jogosultak nagy létszámát is, az „az, aki fideszes, úgyis mindent elhisz" kijelentésével.

[9] Kifogástevő szerint Beadványozó, a kifogásban idézett, nagy nyilvánosság előtt tett nyilatkozatával megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelveket. Álláspontja szerint Beadványozó a hamis tényállításával félrevezette a szavazásra jogosultakat, és magatartása rosszhiszemű, mert ő maga is elismeri, hogy állítására nincs bizonyítéka. Megítélése szerint Beadványozó magatartása a rágalmazás vétségét is kimeríti.

[10] A kifogástevő bizonyítékként csatolta Beadványozó facebook oldalán lévő bejegyzésekről készült képernyőfelvételeket, valamint eredetben csatolta a beadványában hivatkozott szórólapot.

[11] Az OEVB a 44/2022. (III. 25.) számú határozatában a kifogásnak részben helyt adott és megállapította, hogy Beadványozó megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját a kifogás tárgyává tett, „A kalocsai Fidesz újabb fokozatra kapcsolt” kezdetű facebook bejegyzéssel, és egyben eltiltotta a jogsértőt a további jogsértéstől. Az OEVB megállapította azt is, hogy ismeretlen személy mint a kifogás tárgyává tett, „Európa itt épül” kezdetű a szórólap készítője megsértette a Ve. 144. § (2) bekezdését és a további jogszabálysértéstől eltiltotta.

[12] Az OEVB a kifogáshoz csatolt képernyőfotók alapján megállapította, hogy Beadványozó facebook oldalán valóban látható volt a sérelmezett bejegyzés. Az OEVB megvizsgálta, hogy a bejegyzésben szereplő „A kalocsai Fidesz újabb fokozatra kapcsolt.” mondat véleménynyilvánításnak vagy tényállításnak minősül-e.

[13] E körben rögzítette, hogy az ítélkezési gyakorlatban egységesen elfogadott fogalom-meghatározás szerint a „tényállításon” olyan nyilatkozatot, kijelentést kell érteni, amelynek tartalma valamely múltban megtörtént, vagy jelenben történő esemény, jelenség, állapot. A „tényállítás” szükséges feltétele az is, hogy a sértett személyét a kijelentés, állítás egyedileg felismerhetően határozza meg.

[14] Mindebből következően az OEVB megállapította, hogy a szórólappal kapcsolatban olyan múltbeli esemény megtörténtére vonatkozó állítás történt, amely szerint a szórólap kiadója a Fidesz- MPSZ Kalocsai Csoportja volt. Vagyis tényállítás történt, melyből az elkövető személye is megállapítható volt. Mindezért az OEVB a Facebook bejegyzést nem véleménynyilvánításnak, hanem tényállításnak minősítette.

[15] Ezt követően az OEVB azt vizsgálta, hogy a tényállítás jóhiszeműen történt-e, vagy sérti a jóhiszeműség alapelvét. E körben kifejtette, hogy az általános gyakorlat szerint jóhiszeműen az gyakorolja a jogát, aki az elvárható gondosság mellett a látszattól eltérő valós tényről nem tud. Ezzel ellenkezőleg pedig megsérti a jóhiszeműség alapelvét az, aki a valós tényről tud, vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett volna.

[16] Az OEVB megállapította, hogy a Bács-Kiskun megyei 03 országgyűlési egyéni választókerületben összesen öt nyilvántartásba vett képviselőjelölt van. Adott esetben - Beadványozó kivételével – bármelyiküknek érdekében állhatott, hogy Beadványozóra nézve rosszalló tartalmú szórólapot készítsen és terjesszen.

[17] Mindezen érvek alapján az OEVB megállapította, hogy Beadványozó a Facebook oldalán a kérdéses szórólapra vonatkozó „A kalocsai Fidesz újabb fokozatra kapcsolt.” állításával megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvét és eltiltotta a további jogsértéstől. Ezen túl azt is megállapította, hogy a kifogásban hivatkozott és csatolt szórólap nem felel meg a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt előírásnak.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[18] Beadványozó 2022. március 27-én 20:21-kor az OEVB határozatával szemben fellebbezést nyújtott be. Érintettsége fennállása tekintetében arra hivatkozott, hogy a választókerületben nyilvántartásba vett jelölt.

[19] Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB-nek a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kellett volna elutasítania, a Ve. 215. § b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy Kifogástevő kifogásából és a sérelmezett bejegyzésről készült, bizonyítékként csatolt fotókból nem állapítható meg a bejegyzés közzétételének, így a feltételezett jogsértés elkövetésének az időpontja, sem az, hogy a jogsértést Kifogástevő mikor észlelte. Ennek alapján pedig az sem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy a kifogás a Ve. 209. § (1) bekezdésében rögzített határidőn belül került benyújtásra.

[20] Beadványozó előadta, hogy a technika jelenlegi állása alapján Kifogástevőnek lehetősége lett volna, hogy olyan bizonyítékot csatoljon jogorvoslati kérelméhez, amelyen a közzététel dátuma egyértelműen megállapítható. A pontos időpont megjelölése Kifogástevő kötelezettsége. Hivatkozott arra, hogy a sommás eljárásban a jogorvoslati kérelem hiányossága nagy jelentőséggel bír, mivel abban nincs lehetőség a határidőmulasztás igazolására, vagy hiánypótlásra. A bizonyítéknak kétséget kizáróan alkalmasnak kell lennie azon tény alátámasztására, amelynek igazolására benyújtották.

[21] Beadványozó hozzátette, hogy az OEVB egyik tagja annak ellenére minősítette folyamatos jogsértésnek a feltételezett jogsértést, hogy annak sem a kezdő időpontjáról, sem az időtartamáról nem rendelkezett érdemi információval. Vitatta az OEVB ülés jegyzőkönyvében foglalt azon megállapítást is, amely szerint a szórólapnak a postaládában való 03.23-i felfedezése bizonyítja a Facebook bejegyzés közzétételének dátumát.

[22] A Ve. 209. § (1) és (2) bekezdésében foglalt szabály értelmezésével kapcsolatban idézte a Kúria Kvk.III.37484/2014/3. számú végzését.

[23] Hozzáfűzte, hogy Kifogástevő jogorvoslati kérelméhez nem csatolt, illetve abban nem jelölt meg elektronikus linket és az OEVB ülésről készült jegyzőkönyv sem tartalmaz arra vonatkozó információt, hogy az OEVB megtekintette volna a bejegyzést, annak megállapítása érdekében, hogy elérhető volt-e még a bejegyzés, amely a folyamatos jogsértést bizonyította volna.

[24] Álláspontja szerint az OEVB határozata jogszabálysértő, mert sérti a Ve. 43. §-ában foglalt, a tényállás tisztázására és a bizonyítékok teljeskörű értékelésére vonatkozó követelményeket, ezáltal pedig a Ve. 2. § e) pontjában rögzített, rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét is sérti, valamint az OEVB mérlegelési jogkörében a rendelkezésre álló bizonyítékokat tévesen ítélte meg, döntését hiányos tényállásra alapozta.

[25] Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a jogorvoslati kérelmének adjon helyt és az OEVB határozatát változtassa meg akként, hogy a kifogást a Ve. 220. §-a alapján elutasítja.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[26] A fellebbezés alapos.

[27] A Bizottság elfogadta Beadványozó érintettségét alátámasztó érvelését.

[28] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[29] A Nemzeti Választási Bizottság mindenekelőtt rögzíti, hogy Beadványozó fellebbezését az OEVB határozata ellen kizárólag eljárási okból, a kifogás elkésettségére hivatkozva nyújtotta be, ezért az NVB is csak ennek a tárgynak a körében vizsgálta felül a vitatott döntést. A Bizottság kiemeli azt is, hogy Beadványozó azt nem vitatta, hogy a sérelmes bejegyzés az ő Facebook oldalán került közzétételre, így a Bizottság e tényt mint valósággal egyezőt fogadta el.

[30] A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen az elbírálásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

[31] A Ve. 209. § (2) bekezdése szerint folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll. Folyamatosan fennálló tevékenység esetén azt kell bizonyítani, hogy a sérelmezett állapot a kifogás benyújtását megelőző harmadik napon még fennállt. {vö.: Kvk.VI.39.270/2022/2. számú végzés, Indokolás [27]}

[32] A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint Beadványozó helytállóan hivatkozott arra, hogy a kifogáshoz csatolt, annak bizonyítékaként benyújtott képernyőfelvételekből nem állapítható meg, hogy a sérelmezett bejegyzés a benyújtást megelőző 3. napon, azaz 2022. március 21-én még látható volt. Kifogástevő a bizonyítékként szánt, Facebook bejegyzésről készített képeket nem elektronikus úton, képfájl formájában csatolta, amely esetében a fájladatokból megállapítható lenne azok készítésének időpontja, hanem azokat kinyomtatva terjesztette az OEVB elé. A nyomtatott képek mindegyike rendkívül rossz minőségű. Az elsőn, amelyből az elmosódottság okán csak következtetni lehet, hogy az a kifogásolt szórólapról készült, a „Még impresszum sincs rajta, vagyis névtelen mocskolódás.” mondat szerepel, felette pedig, nem egyértelműen kivehető módon „10 ó” jelzés. A következő képen, amelynek tartalma szintén erőteljesen el van mosódva, időpontként a „17 ó.” jelzés, míg a harmadik kép esetében, amely arról a bejegyzésről készült, amelyen szerepel „A kalocsai Fidesz újabb fokozatra kapcsolt” szövegű mondat, „21 ó.” szerepel.

[33] A Bizottság álláspontja szerint alapos a fellebbezés azon megállapítása, mely szerint a mai kor technikai vívmányai alapján Kifogástevőnek lehetősége lett volna olyan módon elkészíteni a sérelmezett bejegyzések közzétételéről készített felvételeket, amely egyértelműen bizonyítja, hogy a kifogás benyújtását megelőző 3. napon még megtalálhatók, elérhetőek voltak Beadványozó facebook oldalán.

[34] Jelen esetben azonban a Nemzeti Választási Bizottság számára semmilyen információ nem áll rendelkezésére arra vonatkozóan, hogy mégis pontosan milyen időponthoz viszonyítsa a képeken szereplő időtartamokat. Ennél fogva alapos Beadványozónak az az állítása is, hogy a kifogáshoz csatolt bizonyítékokból nem állapítható meg egyértelműen, hogy az a Ve. 209. § (2) bekezdésének megfelelően került benyújtásra.

[35] A Kúriának az NVB által is követett joggyakorlata szerint (Kvk.IV.37.316/2014., Kvk.IV.37.657/2019/3.) a választási eljárás sommás jellege és a Ve.-ben a jogorvoslatra előírt rövid határidők kizárják a bizonyítási eljárás lefolytatásának, és ennek keretében hiánypótlási felhívás kibocsátásának a lehetőségét. Ebből következően a választási bizottságok és a Kúria is, kizárólag a kérelmezők által a jogorvoslati kérelemmel egyidejűleg benyújtott bizonyítékok alapján hozzák meg döntését.

[36] A Ve. azt is előírja, hogy a kérelem alapjául szolgáló bizonyítékokat a kérelmezőnek kell előtárnia és a sikertelen bizonyítás következménye is őt terheli. A bizonyítási eszköznek pedig alkalmasnak kell lennie a kérelemben előadottak bizonyítására. {Kvk.VI.39.231/2022/2. számú végzés, Indokolás [25]}

[37] Jelen esetben az állapítható meg, hogy sem az OEVB-nek, sem az NVB-nek nem áll rendelkezésére olyan bizonyíték, amely kétséget kizáróan és aggálytalanul bizonyítja azt, hogy a sérelmezett bejegyzés 2022. március 21-én még fellelhető volt Beadványozó facebook oldalán.

[38] Ennek hiányában viszont az sem állapítható meg, hogy a kifogás a Ve. 209. § (2) bekezdésében foglaltak szerint került benyújtásra.

[39] A Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha az elkésett.

[40] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az OEVB határozatát a felülvizsgált részében megváltoztatta és a sérelmezett bejegyzés tekintetében a kifogást elkésettség okán érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[41] A határozat a Ve. 209. §-án, a 215. § b) pontján, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 30.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke