231/2018. NVB határozat - a Dr. Sz. E. benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
231/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Dr. Sz. E.  (a továbbiakban: Beadványozó) benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 45/2018. (III. 06.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 30/2018. (III. 05.) számú határozatában megállapította, hogy az indulni szándékozó Petrovics József független egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 461 érvényes ajánlás szerepelt.
 2. Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem megfelel és a jelöltet nem vette nyilvántartásba az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 7-én személyesen eljárva 11 óra 24 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Álláspontja szerint az OEVB a sérelmezett határozatot a Ve. 43. § (1) és (2) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával hozta meg úgy, hogy a (4) bekezdésre való hivatkozást alaptalannak tekintette.
 2. Véleménye szerint az OEVB határozata a törvényben támasztott feltételeknek nem felel meg. Előadása szerint az érintett jelölt által leadott ajánlóívek tekintetében, a Jobbik delegáltjának vizsgálatakor kiderült, hogy az azokon szereplő nevek más pártok ajánlóívein is szerepelnek, ráadásul azonos sorrendben úgy, hogy a két azonos nevű és adatú személy aláírása teljes eltérést mutat. Állítása szerint az ajánlóíven szereplő személy ugyan rendelkezik választójoggal, azonban jogát nem ő gyakorolta, így az ajánlás érvénytelen és hamisításra utal, a választási bizottság pedig ezen szemrevételezéssel ellenőrizhető tényt nem vett figyelembe.
 3. Mindezek alapján kéri az OEVB határozatának megsemmisítését, Petrovics József nyilvántartásba vételének mellőzését.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A fellebbezés nem alapos.
 2. A Ve. 221. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
 3. A Ve. 231. § (5) bekezdése alapján a választási bizottság a fellebbezéssel megtámadott határozatot

a) helybenhagyja vagy

b) megváltoztatja.

 1. A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy tárgyát képező fellebbezés kapcsán megjegyzi, hogy Beadványozó a sérelmezett OEVB határozat dátumát tévesen jelölte meg, ugyanakkor a fellebbezés tartalma – képviselőjelölt nevének pontos feltüntetése – alapján az beazonosítható.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság az érintett OEVB 45/2018. (III. 06.) számú határozat kapcsán rögzíti, hogy Petrovics József független egyéni képviselőjelöltet az OEVB – a fellebbezésben foglaltakkal ellentétben – nem vette nyilvántartásba, a jelölt nyilvántartásba vételét 2018. március 6-án elutasította.
 3. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmében meghatározott cél – azaz Petrovics József független egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételének elutasítása – a megtámadott OEVB határozat rendelkezésével azonos.
 4.  A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB 45/2018. (III. 06.) határozatának felülvizsgálata során a fellebbezés elutasítása mellett az OEVB határozatának helybenhagyásáról döntött.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a 221. § (1) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 9.

 

                                                                                                  Prof. Dr. Patyi András

                                                                                          a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                                elnöke