227/2022. NVB határozat - a Horváth Éva egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

227/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Horváth Éva (a továbbiakban: Jelölt) egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Vas megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 18/2022. (III. 24.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 02-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Sz. V. Zs. (a továbbiakban: Kifogástevő) magánszemély 2022. március 22-én írásbeli kifogást nyújtott be a Vas megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) Jelölttel szemben, akit az OEVB a 4/2022. (II.25.) számú határozatával vett nyilvántartásba.

[2] Kifogásához mellékelte Jelölt által 2022. március 22. napján felülplakátolt egyik választási plakátot, rajta Jelölt plakátját, a Normális Élet Pártja egy plakátját és négy Normális Élet Pártja matricát.

[3] Kifogástevő előadta, hogy a két plakáton és a négy matricán sem szerepel impresszum.

[4] A kifogásához csatolta továbbá elektronikus adathordozón a március 22. napján Jelölt tevékenységéről és a kihelyezett plakátokról készült felvételeket.

[5] Kifogástevő kifogásában megjelölte a jogszabálysértések alátámasztása céljából a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontját, 144. § (1), (2) és (7) bekezdését, valamint a 208. §-át.

[6] Kifogástevő a kifogásában előadta, hogy 2022. március 22. napján több állampolgár is jelezte, hogy egy idősebb hölgy a Körmendi úton valamiket ragasztgat dr. Czeglédy Csaba – az OEVB-ben nyilvántartásba vett – jelölt választási plakátjaira. Kifogástevő a helyszínre ment és meglátta az éppen akkor is dr. Czeglédy Csaba egyik plakátjára a saját plakátját ragasztó személyt, akiben egyértelműen felismerte a Jelöltet mint a Normális Élet Pártjának jelöltjét. Kifogástevő előadta, hogy bemutatkozott Jelöltnek és kérte, hogy hagyja abba tevékenységét és felhívta a figyelmét arra, hogy a plakátokat az oszlopra is tehetné. Kifogástevő állítása szerint Jelölt közölte, hogy szándékosan teszi dr. Czeglédy Csaba és dr. Hende Csaba plakátjaira a tárgybeli plakátokat.

[7] Kifogástevő előadta, hogy felvételeket készített, amely állápontja szerint bizonyítja a jogsértést. Tekintettel arra, hogy a Jelölt Kifogástevő felhívása ellenére sem hagyta abba cselekményét, értesítette a rendőrséget, amelynek két tagja rövidesen a helyszínre érkezett. Jelöltet igazoltatták, amely során Kifogástevő megbizonyosodott arról, hogy a jogsértő tevékenységet Jelölt folytatta. Kifogásában rögzítette, hogy a rendőrök felszólították Jelöltet a tevékenység befejezésére, ugyanakkor Jelölt a felszólításukra sem hagyta abba. Kifogástevő állítása szerint Jelölttel szemben szabálysértési eljárást indítottak. Kifogástevő rögzítette, hogy a rendőrök távozása után Jelölt folytatta „felülplakátoló magatartását”.

[8] A kifogásában kifejtette, hogy a kifogásához mellékletként benyújtott plakátokon nem szerepel impresszum, ezért jogsértőek, ugyanis a Ve. 133. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére a plakátok nem tartalmazzák a kiadó nevét és címét, továbbá a véleménye szerint a felvételek és a tárgyi bizonyítékok alapján megállapítható, hogy Jelölt a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglaltakat megsértve úgy helyezte ki a plakátokat, hogy azok fedik más jelölt plakátját.

[9]  Kifogástevő hivatkozott a Ve. 219. § (1) bekezdésének utolsó mondatára, amely alapján véleménye szerint Jelölt magatartása szándékos volt. Az álláspontja alátámasztására kifejtette, hogy Jelölt az ő és a rendőrség kérésére sem hagyta abba a jogsértő tevékenységet.

[10] Kifogástevő kérte, hogy az OEVB a Ve. 218.§ (2) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét [Ve. 2.§ (1) bekezdés e) pontja és a Ve. 208.§-a alapján a Ve. 144.§ (2) és (7) bekezdése], továbbá a Ve. 218.§ (2) bekezdés b) pontja alapján Jelöltet a további jogszabálysértéstől tiltsa el, valamint a Ve. 219.§-a alapján Jelölttel szemben a kötelező legkisebb munkabér havi összegének megfelelő összegű (200.000,- Ft) bírságot szabjon ki. A bírság kiszabásának indokaként előadta, hogy megítélése szerint a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.

[11] Kifogástevő a kifogásában hangsúlyozta, hogy bírság kiszabása nélkül az OEVB döntésének nem lesz másokra vonatkozóan visszatartó ereje, továbbá megfelelő szankcionálás nélkül marad a törvénysértés.

[12] Az OEVB a 18/2022. (III. 24.) számú határozatában a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 144.§ (2) és (7) bekezdéseinek megsértése miatt Kifogástevő által benyújtott kifogásnak helyt adott. Megállapította, hogy Jelölt megsértette a Ve. 144.§ (2) és (7) bekezdésében foglaltakat, valamint a Ve. 2.§ (1) bekezdésében írt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét. Az OEVB egyúttal eltiltotta Jelöltet a további jogsértéstől, és a választási kampány szabályainak megsértése miatt 200.000,- Ft  összegű bírsággal sújtotta.

[13] Az OEVB hivatkozott a határozatában a Ve. 144. § (1) bekezdésére, amely során egyetértett Kifogástevő azon álláspontjával miszerint a plakáton felülragasztással elhelyezett szórólapok, matricák plakátnak minősülnek. Továbbá rámutatott arra is, hogy a Ve. 144.§ (2) bekezdése szerint a plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

[14]  Az OEVB megállapította, hogy az eredetileg dr. Czeglédy Csaba képviselőjelölt plakátjaira ragasztott háromféle plakáton semmiféle, a kiadó személyére, címére, a felelős kiadóra utaló jelölés nem található. Az OEVB álláspontja szerint Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megsértőjének személye megállapítható, mivel a felülragasztott három plakát közül az egyiken szereplő Jelölt maga végezte a plakátok kihelyezését, így módja és lehetősége lett volna arra, hogy az impresszum nélküli plakátok kihelyezését ne végezze el.

[15] Az OEVB álláspontja szerint a másik kettő felülragasztott plakát vonatkozásában a jelölő szervezet felelőssége is megállapítható lenne, ugyanis az azokon nevesített jelölő szervezetek abban a helyzetben voltak, hogy a kiadást végző személyt/személyeket befolyásolni tudták. Az OEVB ugyanakkor rögzítette a határozatában, hogy kötve van a kifogásban foglaltakhoz, attól eltérni nem tud. Kiemelte továbbá, hogy a Ve. 216.§-a lehetőséget ad Kifogástevőnek arra, hogy a döntés meghozataláig a kifogást visszavonja, de annak módosítására, kiegészítésére nem. Az OEVB kizárólag a Jelöltet ábrázoló plakátok vonatkozásában tudta megállapítani a Ve. 144. § (2) bekezdésének megsértését.

[16] Az OEVB rögzítette a határozatában, hogy a bizonyítékként csatolt elektronikus adathordozó tartalmát, és az azon lévő személy képét összehasonlította Jelöltet ábrázoló felülragasztott plakáton szereplő fotóval, illetve a Ve. 43.§ (4) bekezdésére hivatkozva megtekintette a Nemzeti Választási Iroda, valamint Szombathely Megyei Jogú Város hivatalos honlapjára Jelölt által leadott és ezáltal közzétett, Jelöltet ábrázoló fényképet, amely során az OEVB minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a bizonyítékként csatolt fotókon és videofelvételeken Jelölt szerepel. 

[17] Az OEVB a határozatában kiemelte, hogy a tisztességes kampányolás jegyében (a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveinek érvényesítése érdekében) a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját. Továbbá rámutatott arra, hogy a részben letakart plakátból megállapítható, hogy az más jelölt plakátja volt, ezért az arra történő ragasztás megsértette a Ve. 144.§ (7) bekezdésben írt szabályt. Mindezek alapján az OEVB megállapította, hogy Jelölt megsértette a Ve. 144.§ (7) bekezdését.

[18] Az OEVB hivatkozott a Ve. 219. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra, amely során rögzítette, hogy a jelen ügyben több jogszabálysértést is megállapított, ezért az álláspontja szerint a kifogásolt magatartás olyan kiugró súlyú, szándékos magatartás volt, ami indokolttá teszi a bírság kiszabását.

[19] Az OEVB a bírság összegének meghatározása során a Ve. 152. § (2) bekezdés szerint mérlegelte az eset össze körülményét, amely során figyelembe vette, hogy a jogsértés a videofelvétel tanúsága szerint válogatás nélkül több plakáton is megvalósult, továbbá értékelte azt a tényt is, hogy a jogsértést egy országgyűlési képviselőjelölt követte el.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[20] Jelölt 2022. március 25-ei keltezéssel ellátott fellebbezését személyesen nyújtotta be, amelyet a Vas megye 01. számú OEVB 2022. március 27. napján 10 óra 43 perckor vett át.

[21] Fellebbezésében kérte a 18/2022. (III.24.) számú OEVB határozat megsemmisítését, amelyet azzal indokolt, hogy az számára kedvezőtlen módon jogszabálysértés alapján jött létre.

[22] Jelölt a fellebbezésében előadta, hogy véleménye szerint az OEVB határozata sérti a Ve. 2. § a)-c)-e) pontja által biztosított alapelveket, továbbá a Ve. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítják számára Kifogástevő által benyújtott kifogás megismerését.

[23] A fellebbezésében továbbá rögzítette, hogy véleménye szerint a fellebbezésében megnevezett, delegált választási bizottsági taggal szemben az OEVB kirekesztőleg járt el, ezért álláspontja szerint az OEVB a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglaltakat nem biztosította.

[24] A fellebbezésében kifejtette, hogy az OEVB március 24. napján megtartott ülésén a választási iroda vezetője által biztosítottan előre megírt határozatot tárgyalt le, holott azt megelőzően a befogadott választópolgári kifogást nem tárgyalták. Továbbá előadta, hogy az OEVB nyilvános ülésén Horváth Zoltán László, delegált tag nem vehetett részt a bizottság munkájában és szót sem kapott a kifogásra való reagálásra.

[25] Jelölt előadta továbbá, hogy az OEVB elnöke nem terjesztette elő a kifogást, hanem a „sérelmezett” országgyűlési képviselőjelölt delegált megbízottja terjesztette elő a határozat alapjául szolgáló felvetéseket.

[26] Jelölt véleménye szerint az OEVB kirekesztette a Normális Élet Pártja által delegált tagot, ezért a jegyzőkönyvben sincs feltüntetve a személye, továbbá a választási iratokba való betekintési lehetőséget sem biztosították, mint például a kifogás megtekintését sem.

[27] Jelölt a fellebbezésében előadta, hogy a Ve. 18. § (1) bekezdésének e)-f) pontjában szereplő személyek részt vesznek a bizottság döntéseiben, ezáltal a választási bizottság működése sérti a Ve.-ben foglaltakat.

[28] Jelölt véleménye szerint nem sértette meg a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást, ezért az arra való hivatkozást alaptalannak és rágalmazónak találta.

[29] Jelölt állítása szerint a plakátokat nem készítette és nem helyezte el károkozó és sérülést okozó módon, ezért ezek az állítások véleménye szerint nem képezhetik pénzbüntetés alapját.

[30] Fellebbezésében kérte a Nemzeti Választási Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), hogy a 1801-48/2022. számú határozatot semmisítse meg felróható jogsértés hiánya és megalapozatlanság miatt.

[31] Jelölt 2022. március 27. napján 16 óra 46 perckor elektronikus levelet küldött a Bizottságnak, amelyhez csatolta az OEVB 18/2022. (III.24.) számú határozatát. Levelében rögzítette, hogy a szombathelyi bizottság kész határozattal érkezett a 2022. március 24. napján megtartott bizottsági „tárgyalásra”. Továbbá előadta, hogy a fellebbezése benyújtásakor azt a tájékoztatást kapta, hogy a fellebbezés elutasítása esetén a fővárosi bírósághoz fordulhat és választ nem három nap, hanem öt nap határidőn belül kaphat.  Véleménye szerint egy hónapja több alkalommal is elhallgattatási, illetve ellehetetlenítési manipuláció folyik ellene, ami mellett az ő képletes elhallgatási egyszeri akciója eltörpül, ezért kérte a bírság kiszabásának semmissé tételét. Rögzítette továbbá, hogy ellenkező esetben az őt ért akadályoztatások miatt kifogással fog élni.

[32] Jelölt ugyanezen a napon 16 óra 47 perckor újabb elektronikus levelet küldött, a fentiekben említett levélben írtakkal azonos tartalommal, amelyhez csatolmányként a Vas megyei területi választási bizottság 1/2022. (III.02.) számú határozatát mellékelte, ugyanakkor a levelében nem tért ki a területi választási bizottság határozata és levelének tartalma közötti összefüggéseire.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[33] A Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[34] Jelölt Vas megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében (a továbbiakban: OEVK) Normális Párt jelöltje.

[35] A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[36] A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja,

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcíme (székhelye) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címe,

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[37] A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[38] A Bizottság megállapítja, hogy Jelölt fellebbezésében nem adta meg a személyi azonosítóját, ezért a fellebbezése nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdésben foglaltaknak, ezért a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.

[39] Továbbá a Bizottság Jelölt 2022. március 27-én 16 óra 46 perckor és 16 óra 47 perckor küldött fellebbezés-kiegészítése kapcsán rögzíti, hogy annak vizsgálatára nincs mód.

[40] A Bizottság következetes (lásd 58/2015., 13/2016., 129/2016., 133/2018. 951/2018., 441/2019., 60/2020., 78/2022., 80/2022. és a 207/2022. számú NVB határozatok) és a Kúria által megerősített {lásd Kvk.I.37.951/2016/3. végzés, Indokolás [14] Kvk.IV.37.531/2018/2. végzés, Indokolás [20]} joggyakorlata szerint a Ve. valamennyi jogorvoslati kérelem kapcsán egységesen rendelkezik. A Ve. 212. § (2) bekezdése a kifogás kapcsán rögzíti, hogy [a] kifogásnak tartalmaznia kell”, míg a 224. § (3) bekezdése a fellebbezés és a felülvizsgálati kérelem tekintetében rögzíti ugyanezt, „[a] fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell (...)”. A jogszabályhelyek nyelvtani és logikai értelmezésének az az álláspont felel meg, amely szerint a jogorvoslati kérelemnek, így a fellebbezésnek a benyújtására egy alkalommal van lehetőség, az egy egyszeri cselekmény. Az ilyen módon benyújtott kérelemnek kell tartalmaznia minden, a Ve.-ben előírt kötelező tartalmi elemet – a fellebbezés esetében a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat – annak érdekében, hogy az érdemi elbírálásra alkalmas legyen.

[41] A Bizottság hivatkozik a 60/2020. számú NVB határozatra is, amelyben rámutatott arra, hogy az egységes és következetes joggyakorlat szerint a jogorvoslati kérelem benyújtásával a kérelem eloldódik annak előterjesztőjétől. A benyújtástól számított három napos határidő ugyanis már a választási szervek, illetve a bíróság szempontjából bír relevanciával: ezen időtartam alatt kell az ügy elbírálására felkészülni mind szervezési mind jogi értelemben. Amennyiben a beadványozónak a jogorvoslati kérelem elbírálásáig lehetősége lenne a már benyújtott kifogást, fellebbezést vagy felülvizsgálati kérelmet folyamatosan kiegészíteni, bizonyítékkal, jogsértés-megjelöléssel stb., úgy az a választási szervek, illetve a bíróság munkájának ellehetetlenüléséhez és a Ve. 212. § (2) és 224. § (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezés kiüresítéséhez vezetne.

[42] Tárgyi üggyel összefüggésben a Bizottság megállapítja, hogy Jelölt által a fellebbezés kiegészítéseit nem áll módjában figyelembe venni.

[43] Összefoglalva a Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatának akadályát a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt, Jelölt személyi azonosítójának hiánya képezte, ami miatt a Bizottság a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján, a fellebbezés kötelező tartalmi elemeinek hiánya miatt, érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[44] A határozat a Ve. 221. §-án, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén és a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 30.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke